Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4445/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 09/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 51/TTr-BDT ngày 18 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (do bị thay thế) trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2018.

Bãi bỏ Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN[1]

TT

Tên TTHC

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ Pháp lý

Ghi chú

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân phường -xã - thị trấn

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg gồm:

1. Hồ sơ gửi UBND cấp xã:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản hội nghị liên ngành (mẫu 02).

2. Hồ sơ gửi UBND cấp huyện:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản kiểm tra Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín (mẫu 03).

3. Hồ sơ gửi Ban Dân tộc:

* Văn bản đề nghị;

* Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.(Mẫu số 4)

* Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã

4. Hồ sơ gửi Chủ tịch UBND Thành phố:

* Tờ trình;

* Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo (Mẫu số 04)

* Văn bản đề nghị của các Ủy ban nhân dân quận - huyện.

02

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân phường -xã - thị trấn

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg gồm:

1. Hồ sơ gửi UBND cấp xã:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản hội nghị liên ngành (mẫu 02).

2. Hồ sơ gửi UBND cấp huyện:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản kiểm tra Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín (mẫu 03).

3. Hồ sơ gửi Ban Dân tộc:

* Văn bản đề nghị;

* Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.(Mẫu số 4)

* Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã

4. Hồ sơ gửi Chủ tịch UBND Thành phố:

* Tờ trình;

* Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo (Mẫu số 04)

* Văn bản đề nghị của các Ủy ban nhân dân quận - huyện.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục

Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ

01

T-HCM-270939-TT

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (do bị thay thế bởi thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số)

02

T-HCM-270940-TT

Thủ tục bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (do bị thay thế bởi thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số)

 [1] Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban dân tộc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban dân tộc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224