Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4428/QĐ-BCT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Số hiệu: 4428/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Công Thương công bố 30 văn bản hết hiệu lực toàn bộ

Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4428/QĐ-BCT công bố Danh mục 30 văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đơn cử như sau:

- Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hết hiệu lực từ ngày 15/5/2016 và được thay thế bởi Nghị định 19/2016/NĐ-CP .

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực từ ngày 10/3/2016 và được thay thế bởi Nghị định 07/2016/NĐ-CP .

- Thông tư 09/2011/TT-BCT về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hết hiệu lực từ ngày 20/7/2016 do bị Thông tư 04/2016/TT-BCT bãi bỏ.

- Thông tư 11/2010/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hết hiệu lực từ ngày 15/5/2016 do bị Nghị định 19/2016/NĐ-CP bãi bỏ.

Ngoài ra, Quyết định 4428/QĐ-BCT (có hiệu lực ngày 09/11/2016) còn công bố danh mục 29 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4428/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 15/12/2015 ĐẾN NGÀY 30/9/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần
Tuấn Anh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 15/12/2015 ĐẾN NGÀY 30/9/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4428/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị định

107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009

Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

2.

Nghị định

72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/03/2016

3.

Nghị định

117/2006/NĐ-CP ngày 09/10/2006

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/02/2016

4.

Nghị định

103/2004/NĐ-CP ngày 01/3/2004

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

Được thay thế bởi Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/02/2016

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

Bị bãi bỏ theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

01/01/2016

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

01/01/2016

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

01/01/2016

8.

Thông tư

29/2013/TT-BCT ngày 13/11/2013

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

25/09/2016

9.

Thông tư

35/2012/TT-BCT ngày 29/11/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

20/09/2016

10.

Quyết định

29/2008/QĐ- BCT ngày 22/8/2008

Quyết định ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BCT ngày 11/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý than trôi nổi

25/08/2016

11.

Thông tư

11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

20/08/2016

12.

Thông tư

22/2011/TT-BCT ngày 31/5/2011

Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BCT ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

01/07/2016

13.

Thông tư

13/2013/TT-BCT ngày 09/7/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BCT ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

01/07/2016

14.

Thông tư

09/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011

Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

15.

Thông tư liên tịch

44/2013/TTLT- BCT-BKHCN ngày 31/12/2013

Thông tư quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

21/03/2016

16.

Thông tư

13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009

Thông tư quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

15/02/2016

17.

Thông tư

42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012

Thông tư quy định Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

15/02/2016

18.

Thông tư

15/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011

Thông tư quy định thủ tục đăng ký hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

12/02/2016

19.

Quyết định

55/2008/QĐ- BCT ngày 30/12/2008

Quyết định ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại

15/02/2016

20.

Thông tư

17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010

Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại

Được thay thế bởi Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại

15/02/2016

21.

Quyết định

758/VT-QĐ ngày 15/4/1986

Quyết định về việc ban hành định mức tạm thời về hao hụt xăng, dầu trong các khâu công tác xuất, nhập, vận chuyển và tồn chứa

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

01/05/2016

22.

Thông tư

08/2012/TT-BCT ngày 09/4/2012

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2016

23.

Thông tư

32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010

Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

18/01/2016

24.

Thông tư

25/2015/TT-BCT ngày 03/8/2015

Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường năm 2015

Có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

25.

Thông tư

03/2015/TT-BCT ngày 27/02/2015

Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015

Có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

26.

Thông tư

02/2015/TT-BCT ngày 12/02/2015

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

27.

Thông tư

49/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014

Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

28.

Thông tư

09/2014/TT-BCT ngày 24/02/2014

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2014 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

29.

Thông tư

09/2001/TT- BTM ngày 13/4/2001

Thông tư hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương

15/12/2015

30.

Thông tư

11/2010/TT-BCT ngày 29/03/2010

Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị định

Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 9; Điều 10; Điều 14; khoản 2, khoản 3 Điều 17; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 38; Điều 39; Điều 40.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

15/09/2016

2.

Nghị định

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Điều 9; khoản 2, khoản 3 Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

3.

Nghị định

Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Các điểm c, d, đ, h, i khoản 1 Điều 15; khoản 4 Điều 15.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

4.

Nghị định

Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Các điểm a, b, c khoản 3, khoản 4 Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

5.

Nghị định

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Khoản 6 Điều 17; các khoản 2, 3, 4 Điều 21; khoản 2 Điều 26.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

6.

Nghị định

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Điểm đ khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 8; khoản 7, khoản 8 Điều 15; Điều 20.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

7.

Nghị định

Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Điều 2.

Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

8.

Nghị định

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Điều 2.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/3/2016

9.

Nghị định

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điều 3; Điểm d khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Tên, điểm a khoản 3 Điều 10; Khoản 4 Điều 13; Khoản 4 Điều 14; Điều 16; Khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 17; Tên, điểm a khoản 1, điểm b khoản 14, khoản 15 Điều 21; Điều 25; Điểm h khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 26; Điểm b khoản 3 Điều 45; Điều 63; Điều 68; Điều 72; Điểm e và g Khoản 1 Điều 74; Điểm a Khoản 1 Điều 75; Điều 80; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; Điều 85; Điều 92; Điều 100; Điều 103.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

05/01/2016

10.

Thông tư

Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Điểm c Khoản 2 Điều 9; Điểm c Khoản 2 Điều 10; Điểm d Khoản 2 Điều 18; Điểm đ khoản 1 Điều 9; Điểm c khoản 1 Điều 10; Điểm đ khoản 1 Điều 17; Điểm c khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điu 14; các điểm b, c, d khoản 1 Điều 9; điểm b khoản 1 Điều 10; khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 1 Điều 13; điểm b khoản 2 Điều 13; các điểm b, c, d khoản 1 Điều 17; điểm b khoản 3 Điều 17; điểm b khoản 1 Điều 18; điểm b khoản 3 Điều 18; khoản 2, khoản 5 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 21.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

11.

Thông tư

Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Khoản 2 Điều 9; khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 10; khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 12.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

12.

Thông tư

Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Khoản 5 Điều 5; Điểm k Khoản 1 Điều 6; Mục “Tên thương mại” tại Điều 2 Danh mục phân bón vô cơ sản xuất tại các Phụ lục 4, Phụ lục 7, Phụ lục 9, Phụ lục 12.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện t, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

13.

Thông tư

Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Điểm a Khoản 4 Điều 10; điểm a khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 4, khoản 7 Điều 10; điểm b khoản 4, khoản 7 Điều 11; khoản 5 Điều 12.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

14.

Thông tư

Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điểm c, điểm d khoản 2 Mục II.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

15.

Thông tư

Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Điểm c, điểm d khoản 1 Mục I; điểm c khoản 3 Mục I.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

16.

Thông tư

Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Điểm b khoản 2 Điều 8.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

17.

Thông tư

Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Các điểm b, c, d khoản 1 Điều 8.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

18.

Thông tư

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Điểm c khoản 1 Điều 12; điểm c khoản 3 Điều 26.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

19.

Thông tư

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý website thương mại điện tử

Khoản 2 Điều 14; khoản 2 Điều 22.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

20.

Thông tư

Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kim tra thị trường của Quản lý thị trường

Các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30; khoản 4 Điều 31; các quy định về Thẻ kiểm tra thị trường quy định tại Điều 28, các khoản 1 và 2 Điều 31.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kim tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

01/9/2016

21.

Thông tư

Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2015/TT-BCT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Các mẫu ấn chMQĐ01, MQĐ02, MQĐ03, MQĐ04, MQĐ05, MQĐ06, MQĐ07, MBB01, MBB02, MBB03, MBB04, MBB05, MBB07/M, MBB09.

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

01/9/2016

22.

Thông tư

Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quy định về “cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ” tại Khoản 3 Điều 2.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/4/2016

23.

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC- BGTVT-BNN&PTNT-BYT - NHNN ngày 31/01/2008 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Quy định về mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân.

B bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

15/02/2016

24.

Thông tư

Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Điều 4; Điều 5; các khoản 1, 2, 3, điểm b khoản 5 Điều 6; khoản 1 Điều 11; Điều 15; điểm a khoản 3 Điều 17; điểm e khoản 1 Điều 18; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 22; khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 25; điểm b khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; Điều 36; khoản 3, khoản 6 Điều 37; khoản 7 Điều 41; điểm d khoản 2 Điều 42; Điều 44; khoản 2 Điều 71; các khoản 4, 5, 7, 9 Điều 80; khoản 5 Điều 83; khoản 3 Điều 100; Điều 114; Điều 115.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

01/01/2016

25.

Thông tư

Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Khon 8 Điều 2; Điều 6; khoản 3 Điều 7; Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 2 Điều 15; Điều 28; khoản 4 Điều 3 Phụ lục 3 Hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

 

26.

Thông tư

Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải

Chương IX.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

18/01/2016

27.

Thông tư

Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25/9/2009 của Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Chương II, Chương III và Chương IV.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

18/01/2016

28.

Thông tư

Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

Khoản 1, khoản 3 Điều 1; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Danh Mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

20/08/2016

29.

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 31 /2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm. 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

30/08/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4428/QĐ-BCT ngày 09/11/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.646

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!