Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2016 về phân công bổ sung nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch và thay đổi lĩnh vực phụ trách đối với Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 441/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 441/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG BỔ SUNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI PHÓ CHTỊCH VÀ THAY ĐỔI LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỐI VỚI ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Th tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 và Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và trên cơ sở kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 07 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công bổ sung nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thay đổi lĩnh vực phụ trách đối với Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

1. Phân công bổ sung nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác (bổ sung):

b1) Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, trụ sở Tỉnh ủy và các trường hp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b2) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị (bổ sung): Tư pháp, Thi hành án dân sự.

2. Thay đi lĩnh vực phụ trách đi với ông Đoàn Dụng, Giám đốc SNội vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Phụ trách Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 không bị điều chỉnh bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính ph (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng và đơn vị trực thuộc, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2016 về phân công bổ sung nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch và thay đổi lĩnh vực phụ trách đối với Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206