Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 44/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 10/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN 1648 NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đán Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo “Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, gồm 330 TTHC cấp tỉnh; 95 TTHC cấp huyện; 52 TTHC cấp xã.

Điều 2. Thời điểm thực hiện

Thời điểm thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ ngày 15/01/2018 đến ngày 31/12/2020.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 4295/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2016; Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2017.

2. Trách nhiệm thi hành:

a) Giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC theo Quyết định này; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được phê duyệt theo Quyết định này triển khai thực hiện, đồng thời niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tcủa cơ quan, đơn vị.

Trường hợp, khi TTHC đăng ký cắt giảm 30% thời gian giải quyết có sự sa đổi về thời gian thực hiện, thì việc thực hiện ct giảm 30% thời gian giải quyết TTHC, được tính theo thời gian đã được sửa đổi của TTHC.

c) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tchức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph(Cục kiểm soát TTHC);
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như điểm c khoản 2 Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, Các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

Thi hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định

Thi gian giải quyết sau khi cắt giảm 30% thi gian giải quyết

 

TNG CỘNG

330

 

 

 

I

Sở Công thương

32

 

 

- Lĩnh vực Công nghiệp

 

 

 

 

1

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

15

10

 

2

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

10

07

 

3

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

10

07

 

4

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

10

07

 

5

Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kv)

 

10

07

 

6

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

 

15

11

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

 

15

11

 

8

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

 

15

11

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

 

15

11

 

10

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

15

11

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

15

11

 

12

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

 

15

11

 

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện cấp điện 35kV tại địa phương

 

15

11

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

15

11

 

15

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

15

11

 

16

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

15

11

 

17

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

30

21

 

18

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (trường hợp kiểm tra thực tế tại cơ sở)

 

30

21

 

19

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

20

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

21

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

23

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

24

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực Thương mại

 

 

 

 

25

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

07

05

 

26

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

07

05

 

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

30

21

 

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

30

21

 

29

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng địa lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở công thương

 

30

21

 

30

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở công thương

 

30

21

 

31

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

30

21

 

32

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý lẻ xăng dầu

 

30

21

 

II

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21

 

 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

 

 

1

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

 

21

15

 

2

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

 

15

11

 

3

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 03 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

 

10

07

 

4

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trng trong rừng phòng hộ của tổ chức

 

10

07

 

5

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 

15

11

 

6

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

 

35

25

 

7

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc lâm sinh thuộc dự án do chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)

 

20

14

 

8

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý

 

05

04

 

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưng, cơ sở trồng cy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

10

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật

 

03

02

 

11

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

 

 

12

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

 

 

- Trường hợp thay đổi nội dung

 

23

16

 

- Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

 

08

06

 

13

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm ln đầu

 

23

16

 

14

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kim tra)

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực Thú y

 

 

 

 

15

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

15

11

 

16

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

20

14

 

 

- Lĩnh vực thủy lợi

 

 

 

 

17

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000m3/ngày đêm

 

30

21

 

 

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản

 

 

 

 

18

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

 

 

 

 

+ Dự án B

 

30

21

 

+ Dự án C

 

20

16

 

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

+ Dự án B

 

20

16

 

+ Dự án C

 

15

11

 

 

- Lĩnh vực Thủy sản

 

 

 

 

19

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

05

03

 

20

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

05

03

 

 

- Lĩnh vực quản lý phân bón

 

 

 

 

21

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

 

10

07

 

III

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

23

 

 

 

 

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

15

11

 

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

15

11

 

3

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

15

11

 

4

Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

5

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

07

 

6

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

10

07

 

7

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

10

07

 

8

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

 

15

10

 

9

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi có người từ trần

 

10

07

 

10

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chnh hình

 

15

11

 

11

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

12

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

22

16

 

13

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

14

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

15

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

16

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

25

18

 

 

- Lĩnh vực việc làm

 

 

 

 

17

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

15

11

 

 

- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

18

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

10

07

 

19

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

20

14

 

20

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

 

03

02

 

21

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực bo vệ chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

22

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

25

18

 

23

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

15

11

 

IV

Sở Tài nguyên và Môi trường

16

 

 

- Lĩnh vực Khoáng sản

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

90

63

 

2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

 

45

30

 

3

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

 

180

126

 

4

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

 

45

32

 

 

- Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

 

 

 

5

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

 

35

25

 

6

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm với các hoạt động khác

 

45

30

 

7

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

 

45

30

 

 

- Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

8

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

50

35

 

9

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn gin

 

10

07

 

10

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

 

50

43

 

11

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

 

35

25

 

 

- Lĩnh vực đt đai

 

 

 

 

12

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

20

14

 

13

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

 

15

11

 

14

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);

 

10

07

 

15

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (sai sót trong quá trình in giấy chứng nhận QSD đất)

 

10

07

 

16

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

15

11

 

V

Sở Y tế

29

 

 

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của SY tế

 

90

63

 

2

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

90

63

 

3

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

90

63

 

4

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

 

20

14

 

5

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

30

21

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

10

07

 

7

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đi với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

07

05

 

8

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

10

07

 

9

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

05

04

 

10

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

05

04

 

11

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

10

07

 

12

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cua Sở Y tế

 

10

07

 

13

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

05

04

 

14

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

10

07

 

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế

 

45

33

 

16

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

 

10

07

 

17

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

 

10

07

 

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xã

 

45

33

 

19

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

15

11

 

20

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

60

42

 

21

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

60

42

 

 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

60

42

 

 

- Lĩnh vực trang thiết bị

 

 

 

 

22

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

03

02

 

23

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

03

02

 

24

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực giám định y khoa

 

 

 

 

25

Giám định thương tật lần đầu do TNLĐ đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

 

30

21

 

26

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

 

30

21

 

27

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

 

30

21

 

28

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời

 

40

28

 

29

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia BHXH bắt buộc

 

30

21

 

VI

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

20

 

 

- Lĩnh vực Văn hóa, Điện ảnh

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép phổ biến phim

 

15

11

 

2

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim

 

15

11

 

3

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

 

10

07

 

4

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

10

07

 

5

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

15

11

 

6

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

 

10

07

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

30

21

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

15

11

 

9

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

20

14

 

10

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực thể dục thể thao

 

 

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

 

07

05

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

 

07

05

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bn súng thể thao

 

07

05

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực du lịch, khách sạn

 

 

 

 

15

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

 

15

11

 

16

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

15

11

 

17

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

15

11

 

18

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

 

30

21

 

19

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

30

21

 

20

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

30

21

 

VII

Sở Ngoại vụ

02

 

 

 

1

Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

03

02

 

2

Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

 

05

3,5

TTHC liên thông với VP UBND tnh

VIII

Sở Tư pháp

30

 

 

- Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

 

 

 

TTHC liên thông với VP UBND tỉnh (số thứ tự 06, 07, 09, 11, 13, 12, 15, QĐ số 163/QĐ-UBND

1

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

 

22

16

2

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

 

07

05

3

Thành lập Văn phòng công chứng

 

20

14

4

Hợp nhất Văn phòng công chứng

 

35

25

5

Sáp nhập Văn phòng công chứng

 

35

25

6

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

 

35

25

7

Thành lập Hội công chứng viên

 

45

32

8

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

 

07

05

 

9

Hợp nhất công ty luật

 

10

07

 

10

Sáp nhập công ty luật

 

10

07

 

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

 

07

05

 

12

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

 

07

05

 

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

10

07

 

14

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

 

07

05

 

15

Đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 

07

05

 

16

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

 

30

21

 

17

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

 

30

21

 

18

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

15

11

 

19

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

15

11

 

 

- Đấu giá tài sản

 

 

 

 

20

Đăng ký danh sách đấu giá viên

 

15

10

 

 

- Công chứng

 

 

 

 

21

Công chứng bản dịch

 

02

01

 

 

- Bồi thường nhà nước

 

 

 

 

22

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

23

Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

07

05

 

24

Thay đổi người thực hiện TGPL

 

03

02

 

25

Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

07

05

 

26

Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên

 

07

05

 

27

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

 

30

21

 

 

- Lĩnh vực quản tài viên

 

 

 

 

28

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực nuôi con nuôi

 

 

 

 

29

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

05

04

 

30

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

 

35

25

 

IX

Sở Giao thông vận tải

25

 

 

- Lĩnh vực Quản lý giao thông

 

 

 

 

1

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

 

05

04

 

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

 

05

04

 

3

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

 

07

05

 

4

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực Quản vận tải

 

 

 

 

5

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

 

 

 

+ Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

02

01

 

+ Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

02

01

 

6

Cấp phù hiệu xe nội bộ

 

 

 

 

+ Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

02

01

 

+ Đối với phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

02

01

 

7

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

02

01

 

8

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm đối với vận tải quốc tế Việt - Trung

 

03

02

 

9

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực Thủy Nội địa

 

 

 

 

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyn sở hữu phương tiện đng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực quản lý đường thủy nội địa

 

 

 

 

11

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

03

02

 

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

03

02

 

13

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

03

02

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

 

03

02

 

15

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

 

03

02

 

16

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chnghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải.

 

05

04

 

 

- Lĩnh vực quản lý phương tiện

 

 

 

 

17

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

07

05

 

18

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

 

15

11

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

 

03

02

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

 

15

11

 

21

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực quản lý người lái

 

 

 

 

22

Cấp mới Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

03

02

 

23

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

03

02

 

24

Cấp Giấy phép xe tập lái

 

03

02

 

25

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

03

02

 

X

Sở Giáo dc và Đào to

13

 

1

Cho phép trường THPT chuyên hoạt động giáo dục

 

20

14

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

15

11

 

3

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

 

15

11

 

4

Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ

 

5

4

 

5

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

15

11

 

6

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

15

12

 

7

Sáp nhập, chia tách trường THPT

 

40

28

 

8

Giải thể trường THPT

 

20

14

 

9

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

15

11

 

10

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

 

15

11

 

11

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm

 

20

14

 

12

Sáp nhập, chia tách trường THPT chuyên

 

40

28

 

13

Cho phép trường THPT hoạt động trở lại

 

20

14

 

XI

Sở Nội vụ

11

 

 

- Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

30

21

 

2

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

30

21

 

3

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

20

14

 

4

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

20

14

 

5

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

07

05

 

 

- Lĩnh vực Hội

 

 

 

 

6

Hội tự giải thể (Giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh)

 

30

21

 

7

Đổi tên hội (Đnghị đi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh)

 

30

21

 

8

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

 

40

28

 

 

- Lĩnh vực công chức

 

 

 

 

9

Thi tuyển công chức

 

60

40

 

10

Thi tuyển viên chức

 

60

40

 

11

Đổi tên quỹ

 

15

11

 

XII

Sở Xây dựng

26

 

 

 

 

- Hoạt động xây dựng

 

 

 

 

1

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

 

30

21

 

2

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

20

14

 

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Cắt giảm tiểu mục TTHC về điều chỉnh giấy phép xây dựng)

 

30

21

 

4

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

 

20

14

 

5

Thẩm định giá bán, thuê, mua, thuê nhà ở xã hội được đu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tnh

 

30

21

 

6

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua

 

15

11

 

7

Thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chnăng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tchức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

 

20

14

 

8

Thủ tục Đăng tải/ thay đổi/ bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (Chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

 

15

11

 

9

Thủ tục Cấp mới/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/ cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

 

14

10

 

10

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/ thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

 

15

11

 

11

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hp đồng của dự án nhóm B, C

 

20

14

 

12

Thủ tục Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

 

 

 

 

Dự án nhóm B

 

30

21

 

Dự án nhóm C

 

20

14

 

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

Dự án nhóm B

 

20

14

 

Dự án nhóm C

 

15

11

 

13

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

30

15

Giảm 50% thời gian giải quyết

14

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản

 

10

07

 

15

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

 

10

07

 

16

Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

 

32

22

 

17

Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 6, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

 

32

22

 

18

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định s 99/2015/NĐ-CP

 

30

24

 

19

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

30

21

 

20

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

 

10

07

 

21

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

 

20

14

 

22

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Văn phòng Giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

 

30

21

 

23

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận, đăng ký, công bố thông tin

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc xây dựng

 

 

 

 

24

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

 

45

32

 

25

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thc kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

20

14

 

 

- Lĩnh vực nhà ở

 

 

 

 

26

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Sở hữu nhà nước

 

30

21

 

Đối với hồ sơ phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm

 

60

42

 

XIII

Sở Khoa học & Công nghệ

09

 

 

- Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

 

30

21

 

2

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

60

42

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

10

07

 

4

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

 

 

 

 

5

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

05

04

 

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

15

11

 

7

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

15

11

 

8

Cp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

30

21

 

9

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

10

07

 

XIV

Sở Thông tin & Truyền thông

08

 

 

- Lĩnh vực bưu chính

 

 

 

 

1

Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính (Dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh)

 

10

07

 

 

- Lĩnh vực xuất bản

 

 

 

 

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

07

05

 

3

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

07

05

 

4

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

05

04

 

5

Cấp giấy phép hoạt động in

 

15

11

 

6

Cấp lại giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) khi hết hạn

 

10

07

 

7

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

15

11

 

8

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

15

11

 

XV

Sở Kế hoạch và Đầu tư

40

 

 

 

 

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

03

02

 

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

03

02

 

3

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

03

02

 

4

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

03

02

 

5

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

03

02

 

6

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

03

02

 

7

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

03

02

 

8

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

03

02

 

9

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

03

02

 

10

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (Do Nhà nước làm chủ sở hữu)

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

11

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

12

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

13

Đăng ký thay đổi tên, địa chtrụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa ch, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

14

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

 

05

04

 

15

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

 

05

04

 

16

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

05

04

 

17

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

 

05

04

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

 

05

04

 

19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

 

05

04

 

20

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

05

04

 

21

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

05

04

 

22

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

23

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

24

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

25

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

26

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

 

05

04

 

27

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hp tác xã

 

05

04

 

 

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

 

 

 

 

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

15

11

 

29

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

03

02

 

30

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

10

07

 

31

Chuyển nhượng dự án đầu tư

 

 

 

 

- Trường hợp dự án đã hoàn thành

 

10

07

 

- Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

 

30

21

 

- Trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tnh:

 

20-23

14-16

 

32

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

15

11

 

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

05

04

 

34

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

03

01

 

35

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

 

05

04

 

36

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

 

03

02

 

37

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

 

03

02

 

 

- Lĩnh vực đấu thầu

 

 

 

 

38

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án PPP

 

20

14

 

 

- Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn htrợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

 

 

 

39

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

 

20

14

 

40

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phnước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

 

20

14

 

XVI

Sở Tài chính

14

 

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

03

02

 

2

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

10

07

 

3

Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

15

11

 

4

Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

 

30

21

 

5

Thanh lý tài sản nhà nước các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

30

21

 

6

Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

 

05

04

 

7

Quyết đnh giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

 

 

 

 

- Đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định

 

15

11

 

- Đối với giá hàng hóa, dịch vụ do các bộ, ngành quyết định

 

10

07

 

8

Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

 

15

10

 

9

Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

 

15

10

 

10

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

 

15

10

 

11

Chi trả các khoản chi phí liên quan (kcả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

15

10

 

12

Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

 

15

10

 

13

Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

 

15

10

 

14

Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương

 

15

10

 

XVII

Ban Quản lý khu kinh tế

11

 

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

10

07

 

2

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN

 

07

05

 

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN

 

03

02

 

4

Giới thiệu địa điểm đất vào khu công nghiệp, khu thương mại công nghiệp Kim Thành

 

07

05

 

5

Cấp Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp, khu thương mại công nghiệp Kim Thành

 

10

07

 

6

Cấp lại Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp, khu thương mại công nghiệp Kim Thành

 

10

07

 

7

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

10

07

 

8

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

 

07

05

 

9

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

 

15

10

 

10

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

03

02

 

11

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

10

07

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

Thi hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định

Thi gian giải quyết sau khi cắt giảm 30% thi gian giải quyết

 

TNG SỐ TTHC

95

 

 

 

I

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

03

 

 

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

 

03

02

 

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

 

03

02

 

3

Xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

03

02

 

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA THTHAO VÀ DU LỊCH

07

 

 

 

1

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

05

04

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

03

02

 

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

30

21

 

4

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

20

14

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

15

11

 

6

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

15

11

 

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

30

21

 

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

05

 

 

 

1

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

 

20

14

 

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

 

30

21

 

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tnh

 

 

 

 

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

30

21

 

- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

 

05

04

 

4

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

 

45

32

 

5

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

15

11

 

IV

LĨNH VC Y TẾ

02

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

10

07

 

2

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

7

05

 

V

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP

11

 

 

 

1

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu grừng trng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

 

15

11

 

2

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

 

23

16

 

3

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

 

23

16

 

4

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

03

02

 

5

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

05

04

 

6

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

36

25

 

7

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

36

25

 

8

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu

 

 

 

 

- Trường hợp không phải xác minh

 

03

02

 

- Trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

 

05

04

 

9

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

30

21

 

10

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

 

60

42

 

11

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

13

09

 

VI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

17

 

 

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

32

22

 

2

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

28

20

 

3

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

05

04

 

4

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

28

20

 

5

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

 

10

07

 

6

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

15

11

 

7

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

 

25

18

 

8

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và htrợ thăm viếng mộ liệt sĩ (cắt giảm tiểu mục TTHC cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ)

 

03

02

 

9

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

10

07

 

10

Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

07

05

 

11

Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

07

05

 

12

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn huyện

 

06

04

 

13

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

30

21

 

14

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

11

09

 

15

Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với Cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

10

07

 

VI

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐU TƯ

12

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

03

02

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

03

02

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

03

02

 

4

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

 

05

04

 

5

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

05

04

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

05

04

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

05

04

 

8

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

05

04

 

9

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

05

04

 

10

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

05

04

 

11

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

05

04

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

05

04

 

VII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

02

 

 

 

1

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

10

07

 

2

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

10

07

 

VIII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

14

 

 

 

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

2

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

3

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

 

 

- Giám hộ cử

 

05

04

 

- Giám hộ đương nhiên

 

03

02

 

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tnước ngoài

 

02

01

 

5

Đăng ký lại Khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

05

04

 

6

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

05

04

 

- Trường hợp phải có văn bản xác minh

 

13

09

 

7

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

8

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

11

08

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

 

12

08

 

10

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (trường hợp phải xác minh)

 

03

02

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

 

12

08

 

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

 

 

 

- Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

03

02

 

- Trường hợp phải xác minh

 

06

04

 

13

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

10

07

 

14

Thay đổi người thực hiện TGPL

 

03

02

 

IX

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYN THÔNG

03

 

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

05

04