Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2014/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỐ TRÍ CHO TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010 của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đảm bảo bố trí đúng số lượng, chức danh, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Cục KTVB QPPL Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lai Châu;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

QUY ĐỊNH

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỐ TRÍ CHO TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:44 /2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)

STT

Tên đơn vị hành chính

Phân loại xã đạt (loại)

Số lượng cán bộ, công chức được bố trí

Ghi chú

I. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1

Phường Tân Phong

2

22

 

2

Phường Đông Phong

3

21

 

3

Phường Quyết Tiến

3

21

 

4

Phường Quyết Thắng

3

21

 

5

Phường Đoàn Kết

2

22

 

6

Xã San Thàng

2

22

 

7

Xã Nậm Loỏng

3

21

 

II. HUYỆN NẬM NHÙN

1

Xã Nậm Hàng

2

22

 

2

Xã Nậm Manh

2

22

 

3

Thị trấn Nậm Nhùn

3

21

 

4

Xã Mường Mô

1

23

 

5

Xã Nậm Chà

2

22

 

6

Xã Hua Bum

1

23

Xã biên giới

7

Xã Lê Lợi

3

21

 

8

Xã Pú Đao

2

22

 

9

Xã Nậm Pì

2

22

 

10

Xã Nậm Ban

1

23

Xã biên giới

11

Xã Trung Chải

1

23

Xã biên giới

III. HUYỆN MƯỜNG TÈ

1

Xã Vàng San

2

22

 

2

Xã Bum Nưa

2

22

 

3

Xã Ka Lăng

1

23

Xã biên giới

4

Xã Pa Vệ Sử

1

23

Xã biên giới

5

Xã Mù Cả

1

23

Xã biên giới

6

Xã Bum Tở

2

22

 

7

Xã Nậm Khao

2

22

 

8

Xã Tà Tổng

1

23

 

9

Xã Kan Hồ

2

22

 

10

Xã Pa Ủ

1

23

Xã biên giới

11

Xã Thu Lũm

1

23

Xã biên giới

12

Thị trấn Mường Tè

3

21

 

13

Xã Mường Tè

1

23

 

14

Xã Tá Bạ

1

23

Xã biên giới

IV. HUYỆN PHONG THỔ

1

Xã Lản Nhì Thàng

2

22

 

2

Xã Huổi Luông

1

23

Xã biên giới

3

Thị trấn Phong Thổ

2

22

 

4

Xã Sì Lở Lầu

1

23

Xã biên giới

5

Xã Mồ Sì San

1

23

Xã biên giới

6

Xã Ma Li Chải

1

23

Xã biên giới

7

Xã Pa Vây Sử

1

23

Xã biên giới

8

Xã Vàng Ma Chải

1

23

Xã biên giới

9

Xã Tung Qua Lìn

1

23

Xã biên giới

10

Xã Mù Sang

1

23

Xã biên giới

11

Xã Dào San

1

23

Xã biên giới

12

Xã Ma Ly Pho

1

23

Xã biên giới

13

Xã Bản Lang

1

23

Xã biên giới

14

Xã Hoang Thèn

2

22

 

15

Xã Nậm Xe

1

23

Xã biên giới

16

Xã Mường So

2

22

 

17

Xã Sin Súi Hồ

1

23

Xã biên giới

18

Xã Khổng Lào

2

22

 

V. HUYỆN SÌN HỒ

1

Thị trấn Sìn Hồ

3

21

 

2

Xã Chăn Nưa

2

22

 

3

Xã Pa Tần

1

23

Xã biên giới

4

Xã Phìn Hồ

2

22

 

5

Xã Hồng Thu

2

22

 

6

Xã Phăng Sô Lin

2

22

 

7

Xã Ma Quai

2

22

 

8

Xã Tả Phìn

2

22

 

9

Xã Xà Dề Phìn

2

22

 

10

Xã Nậm Tăm

2

22

 

11

Xã Tả Ngảo

2

22

 

12

Xã Pu Sam Cáp

2

22

 

13

Xã Nậm Cha

2

22

 

14

Xã Làng Mô

2

22

 

15

Xã Noong Hẻo

1

23

 

16

Xã Nậm Mạ

3

21

 

17

Xã Căn Co

2

22

 

18

Xã Tủa Sín Chải

1

23

 

19

Xã Nậm Cuổi

2

22

 

20

Xã Nậm Hăn

1

23

 

21

Xã Lùng Thàng

2

22

 

22

Xã Pa Khoá

2

22

 

VI. HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1

Xã Khun Há

1

23

 

2

Xã Hồ Thầu

2

22

 

3

Xã Giang Ma

2

22

 

4

Xã Bình Lư

2

22

 

5

Xã Sùng Phài

3

21

 

6

Xã Nùng Nàng

2

22

 

7

Xã Thèn Sin

2

22

 

8

Xã Nà Tăm

2

22

 

9

Xã Tả Lèng

2

22

 

10

Xã Bản Bo

2

22

 

11

Xã Bản Giang

2

22

 

12

Xã Sơn Bình

1

23

 

13

Xã Bản Hon

2

22

 

14

Thị trấn Tam Đường

2

22

 

VII. HUYỆN TÂN UYÊN

1

Xã Phúc Khoa

1

23

 

2

Xã Mường Khoa

1

23

 

3

Xã Thân Thuộc

2

22

 

4

Xã Trung Đồng

1

23

 

5

Xã Pắc Ta

1

23

 

6

Xã Hố Mít

2

22

 

7

Xã Tà Mít

2

22

 

8

Xã Nậm Cần

2

22

 

9

Xã Nậm Sỏ

1

23

 

10

Thị trấn Tân Uyên

1

23

 

VIII. HUYỆN THAN UYÊN

1

Xã Phúc Than

1

23

 

2

Xã Mường Than

2

22

 

3

Xã Mường Cang

2

22

 

4

Xã Hua Nà

3

21

 

5

Xã Mường Kim

1

23

 

6

Xã Tà Mung

2

22

 

7

Xã Tà Gia

1

23

 

8

Xã Khoen On

2

22

 

9

Xã Pha Mu

2

22

 

10

Xã Tà Hừa

2

22

 

11

Xã Mường Mít

2

22

 

12

Thị trấn Than Uyên

2

22

 

 

Tổng số: 108 xã, phường, thị trấn

 

 

 

Cấp xã loại 1: 40

 

 

 

 

Cấp xã loại 2: 57

 

 

 

 

Cấp xã loại 3: 11

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209