Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 44/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 28/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 25 tháng 11 năm 1998 và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2008 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 206/TTTP-VP ngày 03 tháng 9 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 338/SNV-QLSN ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội như sau:

1. Vị trí, chức năng

Thanh tra thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Thanh tra thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 của Luật Thanh tra, cụ thể:

a.1) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là Sở);

a.2) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND huyện, nhiều Sở;

a.3) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao;

a.4) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

a.5) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

a.6) Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở;

a.7) Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn chế độ, chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở;

a.8) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội;

a.9) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật,

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của thanh tra huyện, Thanh tra Sở;

c) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố;

đ) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, Thanh tra Sở;

e) Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố;

g) Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Thanh tra thành phố:

Lãnh đạo Thanh tra thành phố có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.

Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thành phố.

Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số lĩnh vực công tác và phòng nghiệp vụ, do Chánh Thanh tra phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy nhiệm.

Việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố:

b.1) Văn phòng;

b.2) Phòng Tổng hợp;

b.3) Phòng Thanh tra 1;

b.4) Phòng Thanh tra 2;

b.5) Phòng Thanh tra 3;

b.6) Phòng Thanh tra 4;

b.7) Phòng Thanh tra 5;

b.8) Phòng Thanh tra 6;

b.9) Phòng Thanh tra 7;

b.10) Phòng Thanh tra 8.

Chánh Thanh tra thành phố ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra thành phố; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND thành phố.

4. Biên chế

Biên chế của Thanh tra thành phố Hà Nội được UBND thành phố giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính của thành phố được Trung ương phân bổ.

Căn cứ vào số lượng biên chế được giao, Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, nhân viên nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND thành phố Hà Nội (cũ) ban hành trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.843

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78