Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4365/QĐ-BCA 2022 sửa đổi Quyết định 10695/QĐ-BCA dịch vụ công mức 3 4

Số hiệu: 4365/QĐ-BCA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 10/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4365/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 10695/QĐ-BCA NGÀY 25/12/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

n cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-BCA ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sa đi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ tại T trình số 189/TTr-V01 ngày 9 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy bị bãi bỏ tại cấp Trung ương và cấp tỉnh; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được sửa đổi, bổ sung thực hiện tại cấp huyện và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ban hành mới thực hiện tại cấp xã lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong năm 2022 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các dịch vụ công khác giữ nguyên như trong Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Lưu: VT, V
01(TTTTCH).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4365/QĐ-BCA ngày 10/6/2022)

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

MỨC Độ

I

LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (BỊ BÃI BỎ)

1

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp trung ương.

C07

Mức 3

2

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tnh.

C07

Mức 3

3

Kim định và cấp Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp trung ương.

C07

Mức 3

4

Kiểm định và cấp Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy và cha cháy thực hiện tại cấp tnh.

C07

Mức 3

II

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (SỬA ĐI, BỔ SUNG)

1

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

C08

Mức 3

2

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

C08

Mức 3

3

Cấp lại giấy chng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

C08

Mức 3

4

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện

C08

Mức 3

5

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

C08

Mức 3

6

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

C08

Mức 4

7

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp huyện

C08

Mức 4

III

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

(MỚI BAN HÀNH)

1

Đăng ký, cấp biến s xe ln đu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gn máy

C08

Mức 3

2

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gn máy

C08

Mức 3

3

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gn máy

C08

Mc 3

4

Đổi giy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gn máy

C08

Mức 3

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, bin số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

Mức 3

6

Đăng ký mô tô, xe gn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

Mức 4

7

Thu hi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sdụng được và xe mô tô, xe gn máy thực hiện tại Công an cấp xã.

C08

Mức 4

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4365/QĐ-BCA ngày 10/06/2022 sửa đổi Quyết định 10695/QĐ-BCA phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


753

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!