Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4351/2005/QĐ-UBND về qui định trình tự thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Số hiệu: 4351/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4351/2005/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 21 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUI ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HDND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP; Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1842/TT-TNMT ngày 10/10/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định trình tự thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 2: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh
- Lưu: CN, VP/UB
 H-Q§07

T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

QUI ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4351 /2005/QĐ-UBND ngày 21 /11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

1. Qui định này qui định trình tự thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung: Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh được qui định tại điều 13 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP.

3. Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:

- Giấy phép thăm dò nước dưới đất.

- Giấy phép khai thác nước dưới đất.

- Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

- Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Qui định áp dụng cho đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các cơ quan khác có liên quan; tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép theo khoản 4 điều 6 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP được qui định như sau:

1. Trường hợp không phải xin phép và không phải đăng ký:

- Nước dưới đất: Công trình khai thác bao gồm giếng khoan, giếng đào và các điểm lộ nước (nước xuất lộ trên mặt đất từ các tầng đá chứa nước). Lưu lượng khai thác nhỏ hơn 05 m3/ngày-đêm. Chiều sâu giếng nhỏ hơn 10 mét đào trong tầng chứa nước nhạt thuộc trầm tích Đệ Tứ .

- Nước mặt lưu lượng khai thác nhỏ hơn 50 m3/ngày-đêm.

- Xả nước thải vào nguồn nước nhỏ hơn 05 m3/ngày-đêm.

2. Trường hợp không phải xin phép nhưng phải đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nước dưới đất: Công trình khai thác bao gồm giếng khoan, giếng đào và các điểm lộ nước. Lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20 m3/ngày-đêm. Chiều sâu giếng nhỏ hơn 20 mét đào trong tầng chứa nước nhạt thuộc trầm tích Đệ Tứ.

- Nước mặt lưu lượng khai thác từ 50m3 đến nhỏ hơn 100 m3/ngày-đêm.

- Xả nước thải vào nguồn nước từ 5 m3 đến nhỏ hơn 10 m3/ngày-đêm.

Chủ công trình không phải xin cấp phép nhưng phải làm hồ sơ đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm:

a. Bản xin đăng ký khai thác tài nguyên nước: trong đó nêu rõ mục đích sử dụng nước, nhu cầu sử dụng nước tối đa, đặc điểm công trình khai thác nước (chiều sâu và kết cấu giếng, thiết bị khai thác), cam kết bảo vệ nguồn nước; bảo vệ môi trường, môi sinh.

b. Sơ đồ hoặc bản đồ vị trí công trình khai thác nước.

c. Bản sao có chứng thực Công chứng nhà nước giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất tại nơi đặt công trình khai thác hoặc văn bản thỏa thuận cho đặt công trình của chủ sử dụng đất và chủ công trình có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ lập thành 05 bộ, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xác nhận và đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Tất cả các công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất (trường hợp không phải xin cấp phép) phải do tổ chức cá nhân có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tiến hành. Trường hợp thăm dò không đạt mục đích khai thác hoặc công trình không còn tiếp tục khai thác thì phải tiến hành xử lý lấp lỗ khoan, lấp giếng đào theo qui trình kỹ thuật để khôi phục lại tình trạng ban đầu, không làm ảnh hưởng tới chất lượng, trữ lượng nguồn nước.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nôi dung giấy phép.

1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương;

b. Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày-đêm trở lên; Thiết kế giếng thăm dò với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày-đêm được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

c. Bảo sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò.

2. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương;

b. Đề án khai thác nước dưới đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

c. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất;

d. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày-đêm trở lên; Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày-đêm; Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động;

đ. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo qui định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;

e. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt giếng xác nhận.

3. Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương;

b. Đề án khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo qui trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp công trình đang khai thác được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

c. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo qui định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép do các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định;

d. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước;

đ. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt công trình xác nhận.

4. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép;

b. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo qui định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

c. Qui định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền qui định tại nơi dự kiến xả nước thải;

d. Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo qui trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải do Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) thẩm định;

đ. Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước;

e. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

g. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt công trình xác nhận.

5. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương;

b. Bản sao có công chứng nhà nước quyết định thành lập tổ chức hoặc đăng ký kinh doanh của cấp có thẩm quyền;

c. Bản tường trình năng lực kỹ thuật được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

6. Cấp gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép;

b. Giấy phép đã được cấp;

c. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo qui định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

d. Báo cáo việc thực hiện các qui định trong giấy phép;

đ. Đề án thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều 5. Tổ chức cá nhân xin cấp giấy phép.

- Lập hồ sơ thành 05 bộ theo qui định tại điều 4 quy định này.

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc địa bàn nơi đặt công trình ký thoả thuận trên bản đồ khu vực và vị trí công trình thăm dò (khai thác) nước dưới đất (nước mặt) và các vấn đề liên quan tới công trình.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện).

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức cá nhân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra thực địa, ký thoả thuận trên bản đồ khu vực và vị trí công trình thăm dò (khai thác) nước dưới đất (nước mặt) và các vấn đề liên quan. Nếu không đồng ý, trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức cá nhân xin cấp phép bằng văn bản.

Điều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Trách nhiệm:

- Hướng dẫn tổ chức cá nhân lập hồ sơ xin cấp phép.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép theo thẩm quyền. Tổ chức trao đổi lấy ý kiến của các Sở, ban ngành, địa phương về các vấn đề liên quan (nếu thấy cần thiết).

- Vào sổ đăng ký giấy phép, sổ đăng ký công trình khai thác tài nguyên nước qui định tại khoản 2 điều 3 qui định này và lưu giữ hồ sơ theo qui định.

2. Thời gian thực hiện:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở thẩm định, kiểm tra thực địa trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc với trường hợp cần có ý kiến của ngành, địa phương liên quan, Sở thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Nếu không đủ điều kiện cấp phép thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức cá nhân xin cấp phép bằng văn bản.

Điều 8. Các cơ quan có liên quan.

 Trong thời gian không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan được xin ý kiến thoả thuận đồng ý hoặc không đồng ý phải có văn bản trả lời, quá thời hạn trên được xem là đã thống nhất.

Điều 9: Xử lý vi phạm.

Tổ chức cá nhân thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện qui định này

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4351/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 về qui định trình tự thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217