Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 28 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Website UBND tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT-NC-CCHC-TCTĐA30 (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 432 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại huyện

Áp dụng tại thị xã

Áp dụng tại thành phố thuộc tỉnh

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi (công trình có số vốn dưới 3 tỷ)

X

X

X

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1

Kiểm dịch động vật

X

X

X

2

Kiểm dịch sản phẩm động vật

X

X

X

3

Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi

X

X

X

4

Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp trong hộ gia đình

X

X

X

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1

Di dân ở nơi đi

X

X

X

2

Tiếp nhận hộ di dân

X

X

X

3

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

X

4

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

X

IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng và lâm sản (đầu tư bằng nguồn vốn vay của nhà nước hoặc nguồn vốn vay của tổ chức khác mà NN bảo lãnh)

X

X

X

2

Xác nhận nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán

X

X

X

3

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

X

X

X

4

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

X

X

X

5

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

X

X

X

6

Đóng dấu búa kiểm lâm

X

X

X

7

Cho phép trồng cao su trên đất rừng nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

X

X

X

V. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN

1

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hệ thống Điện

X

X

X

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu

X

X

X

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu

X

X

X

3

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

X

X

X

4

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

X

X

X

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

X

X

6

Bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

X

X

7

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

X

X

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẽ

X

X

X

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, nhà ở riêng lẽ ở đô thị

X

X

X

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

X

X

X

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

X

X

X

5

Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS)

X

X

X

VIII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

1

Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân

X

X

X

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân.

X

X

X

3

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân.

X

X

X

4

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân.

X

X

X

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

X

X

X

6

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

X

X

X

7

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

X

X

X

8

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

X

X

X

9

Cấp giấy xác nhận sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

X

X

X

10

Cấp giấy chứng nhận số nhà

X

X

X

IX. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

 Cấp giấy phép ô tô vào đường cấm:

X

X

X

X. LĨNH VỰC HẠ TẰNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1

Cấp giấy phép đào đường vĩa hè

X

X

X

2

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông

X

X

X

3

Cấp giấy phép thi công công trình giao thông

X

X

X

4

Cấp giấy phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật

X

X

X

5

Cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

X

X

X

XI. QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

X

X

X

2

Thẩm định nhiệm vụ và dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

X

X

X

3

Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

X

X

X

4

Giám định hiện trạng công trình xây dựng

X

X

X

5

Chấp nhận phương án phá dỡ các công trình xây dựng:

X

X

X

XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập trường mầm non ngoài công lập

X

X

X

2

Sáp nhập, chia tách trường mầm non ngoài công lập

X

X

X

3

Giải thể hoạt động trường mầm non ngoài công lập

X

X

X

4

Thành lập trường Tiểu học ngoài công lập

X

X

X

5

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học ngoài công lập

X

X

X

6

Giải thể hoạt động trường Tiểu học ngoài công lập

X

X

X

7

Thành lập trường Trung học cơ sở ngoài công lập

X

X

X

8

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở ngoài công lập

X

X

X

9

Giải thể trường học Trung học cơ sở ngoài công lập

X

X

X

10

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

X

X

X

11

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng

X

X

X

12

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở, Tiểu học

X

X

X

13

Tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước cấp trung học cơ sở

X

X

X

14

Tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp trung học cơ sở

X

X

X

15

Cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường

X

X

X

16

Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

X

X

X

XIII. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

Chỉnh, sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp Tiểu học, THCS)

X

X

X

2

Cấp Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp Tiểu học, THCS)

X

X

X

XIV. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Tuyển dụng viên chức, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

X

X

X

2

Tuyển dụng công chức cấp xã

X

X

X

XV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

X

X

X

2

Cấp giấy xác nhận đề án kết bảo vệ môi trường

X

X

X

XVI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trường hợp người sử dụng đất có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai)

X

X

X

2

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trường hợp người sử dụng đất có các giấy tờ tại Điều 3 Nghị định 84)

X

X

X

3

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ nào liên quan chứng minh quyền sử dụng đất)

X

X

X

4

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định giao đất:

X

X

X

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất:

X

X

X

6

Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (cấp huyện cấp):

X

X

X

7

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (do bị rách, nhòe ố, theo yêu cầu của người sử dụng đất):

X

X

X

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

X

X

X

9

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

X

X

X

10

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính:

X

X

X

11

Đăng ký biến động về sử dụng đất do tăng diện tích:

X

X

X

12

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

X

X

X

13

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải đóng tiền sử dụng đất

X

X

X

14

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

X

X

X

15

Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

X

X

X

16

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất:

X

X

X

17

Tách thửa hoặc hợp thửa

X

X

X

18

Thừa kế quyền sử dụng đất

X

X

X

19

Tặng cho quyền sử dụng đất (trường hợp tặng cho toàn bộ diện tích)

X

X

X

20

Tặng cho quyền sử dụng đất (trường hợp tặng cho 01 phần diện tích)

X

X

X

21

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trường hợp chuyển nhượng toàn bộ diện tích)

X

X

X

22

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích)

X

X

X

23

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

X

X

X

24

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

25

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

26

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

X

X

27

Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

X

X

XVII. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

X

X

X

2

Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất

X

X

X

3

Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

X

X

X

4

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

X

X

X

5

Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký thế chấp bảo lãnh

X

X

X

6

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

X

X

X

7

Đăng ký xoá thế chất chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

X

X

X

8

Thủ tục cung cấp thông tin địa chính

X

X

X

XIII. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên

X

X

X

2

Xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch

X

X

X

3

Xác định lại giới tính

X

X

X

4

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

X

X

X

5

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

X

X

X

6

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

X

X

X

7

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

X

X

X

8

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

X

X

X

XIX. HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

X

X

X

2

Chứng thực giấy Ủy quyền

X

X

X

3

Chứng thực Hợp đồng Ủy quyền

X

X

X

4

Chứng thực bản dịch (chứng thực chữ ký người dịch)

X

X

X

5

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

X

X

X

6

Chứng thực hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở

X

X

X

7

Chứng thực hợp đồng thuê nhà, mượn nhà

X

X

X

8

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

X

X

X

9

Chứng thực hợp đồng thế chấp, bảo lãnh nhà ở

X

X

X

10

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà

X

X

X

XX. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm

X

X

X

XXI. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

1

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

X

X

X

2

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ cá thể

X

X

X

3

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh; thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

X

X

X

4

Thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

X

X

X

XXII. LĨNH VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

1

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

X

X

X

2

Đăng ký đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã, đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hợp tác xã

X

X

X

3

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

X

X

X

4

Đăng ký kinh doanh chia tách Hợp tác xã

X

X

X

5

Đăng ký kinh doanh sáp nhập hợp tác xã

X

X

X

6

Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã

X

X

X

7

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã

X

X

X

8

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

X

X

X

9

Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

X

X

X

10

Đăng ký giải thể tự nguyện của hợp tác xã

X

X

X

XXIII. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH

1

Thẩm định hồ sơ mời thầu công trình

X

X

X

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

X

X

X

3

Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp

X

X

X

4

Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

X

X

X

5

Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện:

X

X

X

6

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

X

X

X

7

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án (công trình) hoàn thành

X

X

X

8

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

X

X

X

9

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

X

X

X

10

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

X

X

X

XXIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

1

Bán đấu giá tài sản thanh lý

X

X

X

2

Bán đấu giá tài sản hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)

X

X

X

3

Bán đấu giá tài sản hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng)

X

X

X

XXV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

1

Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính

X

X

X

XXVI. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số

X

X

X

2

Xác nhận đơn xin hưởng cấp ưu đãi trong giáo dục – đào tạo

X

X

X

3

Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

X

X

X

4

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

X

X

X

5

Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng

X

X

X

6

Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

X

X

X

7

Hỗ trợ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ

X

X

X

8

Xét hồ sơ đề nghị đưa đối tượng Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

X

X

X

9

Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

X

X

X

10

Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

X

X

X

11

Thẩm định hồ sơ giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

X

X

X

XXVII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục-đào tạo cho con người có công cách mạng

X

X

X

2

Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng

X

X

X

3

Xét cấp lại sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng

X

X

X

4

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

X

X

X

5

Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

X

X

X

6

Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

X

X

X

7

Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

X

X

X

8

Giải quyết chế độ mai táng phí và BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

X

X

X

9

Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

X

X

X

10

Hỗ trợ thân nhân liệt di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

X

X

X

11

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

X

X

X

12

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

X

X

X

13

Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần)

X

X

X

14

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tắt tù, đày

X

X

X

15

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

X

X

X

16

Giải quyết chế độ đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

X

X

X

17

Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

X

X

X

18

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

X

X

X

XXVIII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Đưa người chưa thành niên, người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại trung tâm

X

X

X

XXIX. LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Hỗ trợ cho trẻ lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.

X

X

X

XXX. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ

X

X

X

2

Đăng ký hội đoàn tôn giáo:

X

X

X

3

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

X

X

X

4

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

X

X

X

5

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

X

X

X

6

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

X

X

X

7

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

X

X

X

8

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

X

X

X

9

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

X

X

X

XXXI. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

X

X

X

2

Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

X

X

X

3

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

X

X

X

4

Danh hiệu Lao động tiên tiến

X

X

X

5

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

X

X

X

6

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

X

X

X

7

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

X

X

X

8

Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

X

X

X

XXXII. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

X

X

X

XXXIII. LĨNH VỰC THỂ DỤC – THỂ THAO

1

Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao

X

X

X

2

Thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao quần chúng

X

X

X

XXXIV. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Tiếp công dân

X

X

X

2

Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu

X

X

X

3

Giải quyết khiếu nại lần hai

X

X

X

4

Giải quyết đơn thư tố cáo

X

X

X

5

Thủ tục xử lý đơn thư

X

X

X

XXXV. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

1

Cấp mới chứng minh nhân dân

X

X

X

2

Cấp đổi chứng minh nhân dân

X

X

X

3

Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai

X

X

X

XXXVI. QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

1

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

X

X

X

2

Xác nhận bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

X

X

X

XXXVII. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp mới đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy

X

X

X

2

Cấp đổi đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy

X

X

X

3

Cấp lại đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy

X

X

X

4

Cấp giấy đăng ký, giấy chứng nhận sang tên, di chuyển xe mô tô, xe máy

X

X

X

5

Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký xe mô tô, xe máy

X

X

X

6

Đóng lại số khung, số máy xe mô tô, xe gắn máy

X

X

X

XXXVIII. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1

Đăng ký thường trú

X

X

X

2

Thay đổi nơi đăng ký thường trú

X

X

X

3

Tách sổ hộ khẩu

X

X

X

4

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

X

X

X

5

Cấp đổi sổ hộ khẩu

X

X

X

6

Cấp lại sổ hộ khẩu

X

X

X

7

Xoá đăng ký thường trú

X

X

X

8

Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu

X

X

X

9

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

X

X

X

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 28/07/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.692

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198