Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 432/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 432/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM THUỘC BỘ Y TẾ VÀ ĐỔI TÊN CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS THÀNH CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49 /2003 /NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTG ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến l­ược Quốc gia phòngchống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020,
Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS từ Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS. Đổi tên Cục tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS tr­ước đây thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam:

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được hưởng kình phí từ ngân sách nhà n­ước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà n­ước; có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Vietnam Administration of HIV/AIDS Control (viết tắt là VAAC).

Điều 2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có chức năng giúp Bộ tr­ưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/ AIDS trong phạm vi cả n­ước.

Điều 3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có 01 Cục tr­ưởng, không quá 03 Phó cục tr­ưởng; đ­ược tổ chức cấp phòng, số l­ượng không quá 07 phòng.

Bộ tr­ưởng Bộ Y tế qụy định cụ thể: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 432/QD-TTg

Hanoi, 20 May 2005

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIET NAM ADMINISTRATION OF HIV/AIDS CONTROL UNDER THE MINISTRY OF HEALTH AND ON THE RENAMING OF THE PREVENTIVE MEDICINE AND HIV/AIDS CONTROL DEPARTMENT AS THE PREVENTIVE MEDICINE DEPARTMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on the Organization of the Government
Pursuant to the 5 November, 2002 Government’s Decree No 86/2002/ND-CP on the functions, tasks, powers, and structures of Ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the 15 May 2003 Government’s Decree No 49/2003/ND-CP on the functions, tasks, powers, and structures of the Ministry of Health;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No 36/2004/QD-TTG on 17 March 2004 on the approval of the National Strategy on HIV/AIDS Prevention and Control in Vietnam

till 2010 with a Vision to 2020
At the proposals of the Minister of Health and the Minister of Home Affairs

DECIDES

Article 1. To establish the Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control under the

Ministry of Health following the separation of the functions, tasks, powers, and structures on HIV/AIDS prevention and control from the General Department of Preventive Medicine and HIV/AIDS Control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control has its own legal status, seal and bank account; is entitled to receive funding from the Government’s budget and other sources in compliance with Vietnamese legislation; is entitled to open an account at the State’s  Treasure; and has its office in Hanoi.

The official English name of the Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control is VietNam Administration of HIV/AIDS Control (VAAC).

Article 2. The Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control has the functions of assisting the Minister of Health in governance and in organizing activities on HIV/AIDS prevention and control nationwide.

Article 3. The Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control has 01 Director and no more than 03 Deputy Directors; is entitled to have division-based structure, the number of divisions is no more than 07.

The Minister of Health decides the functions, tasks, powers, and structures of the General Department of Preventive Medicine and the Viet Nam Administration of HIV/AIDS Control.

Article 4. This Decision takes effect from the day of signature.

Article 5. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, and Presidents of provincial/municipal People’s Committees have the responsibility of implementing this Decision.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 20/05/2005 thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!