Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 431/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP8.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

T-NBI-176386-TT

Thành lập trường trung học phổ thông

2

T-NBI-176396-TT

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên thuộc tỉnh

3

T-NBI-176399-TT

Sáp nhập, chia tách trường THPT để thành lập mới

4

T-NBI-176402-TT

Đình chỉ hoạt động của trường THPT

5

T-NBI-176403-TT

Giải thể trường trung học phổ thông

Ghi chú: Chữ in nghiêng tại Mục II Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính là nội dung được sửa đổi, bổ sung

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Thành lập trường trung học phổ thông

a) Trình tự thực hiện:

Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập:

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Bước 2. Cán bộ thường trực “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện tiếp; trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định.

Bước 3. Sở Nội vụ phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thẩm định, nếu thấy đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Thời hạn thẩm định hồ sơ kể từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đến khi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh là 20 ngày làm việc.

Bước 4. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện và ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường thì phải có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết.

Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

Trình tự, thủ tục cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

Bước 1. Trường THPT công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường THPT tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định về điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục.

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cho phép nhà trường hoạt động giáo dục là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: cơ quan, tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính hoặc thông báo hành chính.

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

- Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.

+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 

2. Thành lập trường THPT chuyên thuộc tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập:

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Bước 2. Cán bộ thường trực “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện tiếp; trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định.

Bước 3. Sở Nội vụ phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thẩm định, nếu thấy đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Thời hạn thẩm định hồ sơ kể từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đến khi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh là 20 ngày làm việc.

Bước 4. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường; có văn bản hiệp y với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường thì phải có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết.

Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

Trình tự, thủ tục cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

Bước 1: Trường THPT công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường THPT tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục gửi Sở GD&ĐT.

Bước 2. Sở GD&ĐT nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định về điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục.

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cho phép nhà trường hoạt động giáo dục là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: cơ quan, tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính hoặc thông báo hành chính.

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

- Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với trường trung học đạt chuẩn quốc gia và phục vụ nhu cầu nội trú cho học sinh.

+ Có nguồn tuyển sinh ổn định.

+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên để quản lý nhà trường, giảng dạy, giáo dục học sinh; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông để thành lập hoặc cho phép thành lập trường mới.

a) Trình tự thực hiện

Trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách để thành lập hoặc cho phép thành lập mới:

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Bước 2. Cán bộ thường trực “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện tiếp; trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định.

Bước 3. Sở Nội vụ phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thẩm định, nếu thấy đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Thời hạn thẩm định hồ sơ kể từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đến khi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh là 20 ngày làm việc.

Bước 4. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện và ra quyết định sáp nhập, chia, tách trường trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa quyết định hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì phải có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết.

Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

Trình tự, thủ tục cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

Bước 1. Trường THPT công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường THPT tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục gửi Sở GD&ĐT.

Bước 2. Sở GD&ĐT nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường:

- Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia, tách trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định sáp nhập, chia, tách trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định về điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục.

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thực hiện thủ tục sáp nhập, chia, tách trường là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cho phép nhà trường hoạt động giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: cơ quan, tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính hoặc thông báo hành chính.

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện sáp nhập, chia, tách:

+ Có Đề án sáp nhập, chia, tách phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề án sáp nhập, chia, tách xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

- Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách:

+ Có quyết định sáp nhập, chia, tách.

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.

+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 

4. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm.

Bước 2. Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo UBND tỉnh.

Bước 3. Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại thì Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại.

Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì Giám đốc Sở GD&ĐT có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, thẩm định các điều kiện hoạt động của trường hoặc các vi phạm của trường tại nhà trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

d) Thời hạn giải quyết: không xác định.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: cơ quan, nhà trường

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính hoặc thông báo hành chính.

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ Trường Trung học;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;

- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 

5. Giải thể trường trung học phổ thông

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Bước 2. Sở GD&ĐT (đối với trường THPT do UBND tỉnh ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường THPT tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Sở GD&ĐT báo cáo bằng văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 3. Sở Nội vụ phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Bước 4. UBND tỉnh xem xét quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Cách thức thực hiện: Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, thẩm định các điều kiện hoạt động của trường hoặc các vi phạm của trường hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đối với trường THPT vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc do tổ chức, cá nhân thành lập trường đề nghị giải thể, hồ sơ gồm có:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a khoản 1 Điều này;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với trường THPT hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hồ sơ giải thể gồm có:

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời hạn giải quyết: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: cơ quan, tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.308

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!