Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

Số hiệu: 430/QĐ-BCA-V19 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quý Vương
Ngày ban hành: 29/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ
/c Bộ trưng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở
sở của Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo Trun
g ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ s;
- Ban Dân vận Trun
g ương;
- Cổng thông tin điện tcủa Bộ Công an;
- Lưu: VT, V
19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướ
ng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BCA-V19 ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong tình hình mới.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018, Chỉ thị số 01/CT-BCA-V11 ngày 08/01/2018 về nhiệm vụ công tác công an năm 2018, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân và công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hướng dẫn số 148-HD/BCĐTW ngày 22/4/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

- Cơ quan thực hiện: các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Công an các đơn vị, địa phương).

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, Quy chế thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ-BCA (V19) ngày 09/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương; quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v...

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

4. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014, Luật căn cước công dân năm 2014, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Pháp lệnh cảnh sát môi trường năm 2014, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan: Thông tư số 24/2009/TT-BCA ngày 28/4/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của Công an nhân dân, Thông tư số 44/2009/TT-BCA ngày 13/7/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân, Thông tư số 51/2009/TT-BCA ngày 04/9/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tài chính, tài sản của Công an nhân dân; Thông tư số 53/2009/TT-BCA ngày 30/9/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 54/2009/TT-BCA ngày 02/10/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Thông tư số 55/2009/TT-BCA ngày 02/10/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường; Thông tư số 63/2009/TT-BCA ngày 19/11/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Công an nhân dân; Thông tư số 64/2009/TT-BCA ngày 19/11/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân; Thông tư số 65/2009/TT-BCA ngày 19/11/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của Công an nhân dân; Thông tư số 03/2010/TT-BCA ngày 14/01/2010 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Thông tư số 04/2010/TT-BCA ngày 14/01/2010 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 48/2011/TT-BCA ngày 06/07/2011 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thông tư số 05/2016/TT-BCA ngày 20/01/2016 quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

5. Nghiên cứu xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục VIII chủ trì, phối hợp với V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

6. Nghiên cứu xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư về thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục II chủ trì, phối hợp với V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nắm bắt giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; chân thành lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, qua đó, nâng cao uy tín, xây dựng trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp hơn về người Công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V19, V24, V28, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

8. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, góp phần nâng cao cht lượng, hiệu quả của công tác công an, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vng mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm đối với công việc, chức trách được giao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng và thực hiện Bộ quy chuẩn văn hóa ứng xử Công an nhân dân; xây dựng các quy chế làm việc, quy trình công tác của Công an các cấp cho phù hợp với từng lực lượng, từng cấp, từng lĩnh vực công tác, khắc phục sự chng chéo, kém hiệu quả. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ảnh hưởng, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III phối hợp với V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

9. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa cha các địa điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ tôn trọng, chu đáo, tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, thực hiện đúng Điều lệnh Công an nhân dân để thực hiện việc tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

10. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra của Bộ Công an và của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, gắn công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chủ động phát hiện nhng tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, V24, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tng cục trưng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và cha cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình; định kỳ 06 tháng trước ngày 25/5, 01 năm trước ngày 25/11 (theo quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BCA ngày 9/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong Công an nhân dân) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ th riêng); tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ; xây dựng báo cáo của Bộ về việc thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân ngày 29/01/2018 do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.617

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!