Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 43/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Căn cứ Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 bãi bỏ các thủ tục hành chính sau:

1. Thủ tục Thẩm tra và phân bổ nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

2. Thủ tục Thẩm tra và phân bổ nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (giai đoạn thực hiện đầu tư).

Điều 2. Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất bãi bỏ thủ tục hành chính như sau:

1. Thủ tục Thẩm định Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng

Điều 3. Ban hành thủ tục thẩm định giá vật liệu lẻ trong xây dựng cơ bản (chỉ áp dụng đối với công trình xây dựng cơ bản thuộc hình thức chỉ định thầu).

1. Trình tự thực hiện:

a) Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án (gọi chung là tổ chức đầu tư) gửi văn bản đề nghị thẩm định giá vật liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính;

b) Sở Tài chính tiếp nhận văn bản của đơn vị, tiến hành thẩm định;

c) Có văn bản trả lời về kết quả thẩm định cho tổ chức đầu tư;

2. Thành phần hồ sơ: khi thực hiện thủ tục hành chính tổ chức đầu tư nộp 01 văn bản đề nghị (đính kèm danh mục vật liệu lẻ).

3. Thời hạn giải quyết: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định giá vật liệu lẻ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho tổ chức đầu tư.

4. Sở Tài chính là cơ quan thực hiện và quyết định thủ tục này.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Sở Tài chính điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (biểu mẫu 1) đối với các thủ tục đã đơn giản hóa theo các điều khoản nêu trên.

2. Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Vụ kiểm soát TTHC -VPCP
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ tư pháp;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo AG; Đài PTTHAG; Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp – VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168