Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 43/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 24/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 119/2001/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện ;
Theo Hướng dẫn số 1468/TM ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về thực hiện Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ;

Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 487/TT-QS ngày 09 tháng 12 năm 2003 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 04 tháng 02 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng : Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ;

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng : Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ;

3. Phó Chủ tịch Hội đồng : Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ;

4. Các ủy viên Hội đồng :

4.1. Giám đốc Sở Tài chính ;

4.2. Giám đốc Sở Tư pháp ;

4.3. Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin ;

4.4. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ;

4.5. Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố ;

4.6. Mời Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy ;

4.7. Mời Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ;

4.8. Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ;

4.9. Mời Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ;

4.10. Mời Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố ;

4.11. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ;

4.12. Mời Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc gia thành phố ;

4.13. Mời Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm thành phố ;

4.14. Mời đại diện phụ trách giáo dục quốc phòng phía Nam.

Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố được sử dụng con dấu riêng, được cấp kinh phí từ nguồn cân đối trong ngân sách quốc phòng của thành phố, được mở tài khoản tại Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định.

Hội đồng có bộ phận giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đảm trách ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quyết định tổ chức bộ phận giúp việc.

Trụ sở của Hội đồng đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Điều 2. Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn :

2.1. Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động và những công tác quan trọng liên quan đến mục tiêu giáo dục quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố trên cơ sở kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của thành phố.

2.2. Tổ chức theo dõi, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định về công tác giáo dục quốc phòng của Trung ương và thành phố đối với các ngành, các cấp và Hội đồng Giáo dục quốc phòng tại các quận-huyện (kể cả yêu cầu về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức hoạt động).

2.3. Được yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng trên địa bàn thành phố.

2.4. Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.

2.5. Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan khi được ủy ban nhân dân thành phố giao.

2.6. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và đặc điểm tình hình thực tế của thành phố, Hội đồng triển khai hướng dẫn tổ chức và hoạt động đối với các Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận-huyện theo phân cấp.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối ngân sách (quốc phòng địa phương) để đảm bảo kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố và Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận-huyện ; lập dự toán kinh phí giáo dục thường xuyên hàng năm để chi cho công tác giáo dục quốc phòng của thành phố và của quận- huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Hội đồng giáo dục Quốc phòng Trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cục Dân quân Tự vệ
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Trường Đại học Quốc gia thành phố
- Trường Đại học Sư phạm thành phố
- Trường Cán bộ thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ VX
- Lưu (VX-Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170