Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 426/QĐ-UBND-HC năm 2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 426/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 14/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thu tài liệu đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm phân loại, chỉnh lý và giao nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay Quyết định số 704/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Các PCT UBND Tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

DANH MỤC

CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND-HC ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

GHI CHÚ

A

CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH

 

I

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

II

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

III

Tòa án nhân dân tỉnh

 

IV

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TỈNH

 

1

Sở Nội vụ

 

2

Sở Tư pháp

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

4

Sở Tài chính

 

5

Sở Công Thương

 

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

7

Sở Giao thông vận tải

 

8

Sở Xây dựng

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

10

Sở Thông tin và Truyền thông

 

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

13

Sở Khoa học và Công nghệ

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

15

Sở Y tế

 

16

Thanh tra tỉnh

 

17

Ban Quản lý Khu Kinh tế

 

18

Sở Ngoại vụ

 

19

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

20

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

 

V

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ ĐÓNG TẠI TỈNH

 

1

Cục Thống kê

 

2

Cục Thuế

 

3

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

4

Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

5

Cục Hải quan Đồng Tháp

 

6

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

 

7

Trường Đại học Đồng Tháp

 

8

Phân xã Đồng Tháp

 

9

Trung tâm Khí tượng thủy văn ĐT

 

10

Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

 

11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

12

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

13

Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

 

14

Viễn Thông Đồng Tháp

 

15

Công ty Điện lực Đồng Tháp

 

VI

ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

 

1

Công an tỉnh

 

2

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

 

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

4

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

VII

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH

 

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp

 

2

Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí tỉnh Đồng Tháp

 

3

Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp

 

4

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp

 

VIII

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 

2

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

 

3

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

 

4

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

 

5

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

 

6

Vườn Quốc gia Tràm Chim

 

7

Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh Đồng Tháp

 

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp

 

9

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Tháp

 

10

Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp

 

IX

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp

 

2

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

 

3

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Đồng Tháp

 

4

Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp

 

5

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

 

6

Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp

 

7

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

 

X

CHI CỤC VÀ CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG TRỰC THUỘC SỞ

 

1

Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

2

Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

3

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

5

Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

6

Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

7

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

8

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

9

Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

10

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Sở Khoa học và CN

 

11

Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương

 

12

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế

 

13

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế

 

14

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

 

15

Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

 

16

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

 

B

CÁC CƠ QUAN CẤP HUYỆN

 

I

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

II

Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

III

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

IV

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

1

Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố

 

2

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố

 

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố

 

5

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố

 

6

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

 

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

 

8

Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố

 

9

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố

 

10

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

11

Phòng Kinh tế ở các thị xã, thành phố

 

12

Phòng Quản lý Đô thị ở các thị xã, thành phố

 

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện

 

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng ở các huyện

 

V

CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

1

Công an các huyện, thị xã, thành phố

 

2

Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố

 

VI

CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

1

Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố

 

2

Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố

 

3

Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố

 

4

Chi cục Thi hành án các huyện, thị xã, thành phố

 

5

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

 

6

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố

 

7

Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố

 

8

Trung tâm Viễn thông các huyện, thị xã, thành phố

 

9

Chi nhánh Điện lực các huyện, thị xã, thành phố

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 426/QĐ-UBND-HC năm 2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116