Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2009 về danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 426/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 06/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 và Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 27/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-SNV ngày 05 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ( gồm 81 cơ quan, tổ chức ).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục VT-LT nhà nước;
- Trung tâm Lưu trữ - SNV;
- Lưu: VT, NC, SNV, VTLT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
( Ban hành kèm theo Quyết định số 426 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Số TT

Tên cơ quan

Ghi chú

I. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Nam

01

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

02

Văn Phòng UBND tỉnh

 

03

Sở Nội vụ

 

04

Sở Tư pháp

 

05

Sở Tài nguyên - Môi trường

 

06

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

07

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

08

Sở Tài chính

 

09

Sở Ngoại vụ

 

10

Sở Giao thông - Vận tải

 

11

Sở Công Thương

 

12

Sở Khoa học và Công nghệ

 

13

Sở Thông tin và Truyền thông

 

14

Sở Y tế

 

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

16

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

17

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

18

Sở Xây dựng

 

19

Thanh tra tỉnh

 

20

Ban Dân tộc

 

21

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam

 

22

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

 

23

Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

 

24

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang

 

25

Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển

 

26

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

27

Ban chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng

 

II. Các cơ quan thuộc Sở QLNN về lĩnh vực chuyên môn

28

Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

29

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

30

Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Sở NN & PTNT

 

31

Chi cục Thú y - Sở NN & PTNT

 

32

Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở NN&PTNT

 

33

Chi cục Lâm nghiệp – Sở NN&PTNT

 

34

Chi cục Thuỷ lợi - Sở NN&PTNT

 

35

Chi cục Phát triển Nông thôn- Sở NN&PTNT

 

36

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Sở NN&PTNT

 

37

Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản-Sở NN&PTNT

 

38

Chi cục Kiểm lâm-Sở NN&PTNT

 

39

Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương

 

40

Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TN-MT

 

41

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng - Sở KHCN

 

42

Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình - Sở Y tế

 

43

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế

 

III. Các cơ quan tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh

44

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

45

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

46

Bưu điện tỉnh Quảng Nam

 

47

Điện lực tỉnh Quảng Nam

 

48

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

 

49

Ngân hàng nhà nước Quảng Nam

 

50

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

51

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

 

52

Cục Hải Quan tỉnh Quảng Nam

 

53

Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam

 

54

Ngân hàng chính sách xã hội

 

55

Ngân hàng NN&PTNT -Chi nhánh Quảng Nam

 

56

Ngân hàng ĐT&PT - Chi nhánh Quảng Nam

 

57

Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Quảng Nam

 

58

Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Nam

 

59

Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Quảng Nam

 

IV. Các cơ quan TCCT-XH- NN, TCXH hoạt động bằng NSNN

60

Hội Nhà báo

 

61

Hội Văn học – Nghệ thuật

 

62

Hội Chữ Thập đỏ

 

63

Hội Khuyến học

 

64

Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật

 

65

Liên minh Hợp tác xã

 

66

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

 

V. Các Doanh nghiệp nhà nước

67

Bảo Việt Quảng Nam

 

68

Công ty xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam

 

69

Công ty Cổ phần dược và Vật tư y tế Quảng Nam

 

70

Công ty Cổ phần lương thực và Dịch vụ Quảng Nam

 

71

Công ty Môi trường- Đô thị Quảng Nam

 

72

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam

 

73

Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng Nam

 

74

Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam

 

75

Công ty Thương mại Quảng Nam

 

76

Công ty Cổ phần Vinaconex 25

 

77

Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai

 

78

Công ty Lâm đặc sản Quảng Nam

 

79

Công ty xuất nhập khẩu Quảng Nam

 

80

Công ty xây lắp điện Quảng Nam

 

81

Công ty Cổ phần xây dựng Quảng Nam

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2009 về danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15