Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4235/QĐ-BCĐ năm 2011 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 4235/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HOÁ
BCĐ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4235/QĐ-BCĐ

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 thỏng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 242/CT-TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa “;

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc: “Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá“;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hoá về việc: “Đề nghị Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá“,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các Ủy viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng cụ thế kế hoạch thực hiện của lĩnh vực được phân công, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ (để thực hiện );
- Bộ Tài chính ( để báo cáo );
- Tổng cục thuế ( để báo cáo );
- Thường trực Tỉnh uỷ ( để báo cáo );
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh ( để thực hiện );
- UBND các huyện, TX, TP (để thực hiện );
- Các tổ chức chính trị XH ( để thực hiện );
- Lưu: VT, KTTC Thn2011811 ( 100 ).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Đình Thọ

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
( Ban hành kèm theo Quyết định số 4235 /QĐ-BCĐ ngày 16/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này cụ thể hoá nhiệm vụ của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá ( gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh ) được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc: “Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa“; quy định chế độ hoạt động,trách nhiệm và sự phối hợp công tác của Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc.

1. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ thủ trưởng, bàn bạc tập thể và Trưởng ban quyết định. Những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Các Uỷ viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về địa bàn và lĩnh vực phụ trách được phân công, thực hiện sự phối hợp giữa các ngành, các cấp.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh:

1. Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; phân công hoặc uỷ quyền cho Phó Ban thường trực và các Uỷ viên thực hiện các công việc của Ban chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh.

2. Xem xét, phê duyệt các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ( gọi tắt là cấp huyện ) và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch hoạt động đã đề ra.

3. Chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo tỉnh, Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm; báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương định kỳ theo quy định.

Điều 4. Nhiệm vụ của các Phó trưởng Ban chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban thường trực:

Phó Trưởng Ban thường trực có trách nhiệm giải quyết các công việc có tính chất thường xuyên của Ban chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những công việc được phân công hoặc uỷ quyền, cụ thể:

1.1. Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động chung của Ban chỉ đạo tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Ban chỉ đạo tỉnh.

1.2. Tổ chức việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo tỉnh; giúp Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động của Tổ thường trực giúp việc; thay mặt Trưởng Ban cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Ban, các uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh.

1.3. Được Trưởng Ban uỷ quyền là người phát ngôn và cung cấp thông tin về công tác triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Ban chỉ đạo tỉnh cho báo chí. Trong những trường hợp cần thiết xin ý kiến Trưởng Ban trước khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

1.4. Được thay mặt Trưởng Ban triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai công việc của Ban chỉ đạo tỉnh sau khi được sự đồng ý của Trưởng Ban.

2. Ông Ngô Đình Chén – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

2.1. Chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát lại Bảng giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh đã ban hành, đảm bảo đầy đủ theo vị trí thửa đất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, để ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012, phục vụ tốt cho việc tính thuế, lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầu năm 2012.

2.2. Căn cứ kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, xây dựng dự toán kinh phí để đảm bảo sự hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh.

2.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Huyện Quảng Xương, Tỉnh Gia, Nông Cống, Như Xuân.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các công việc được Ban chỉ đạo tỉnh phân công phụ trách theo Sở, ngành và địa phương, như sau:

1. Các Uỷ viên Ban chỉ đạo là Phó Cục trưởng Cục Thuế có nhiệm vụ:

1.1. Triển khai công tác phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá, các cơ quan thông tấn báo chí; tổ chức tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa những nội dung cơ bản của Luật, các văn bản hướng dẫn và thủ tục hành chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, nhận thức tốt và thực hiện.

1.2. Triển khai tập huấn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục hành chính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế và các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

1.3. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc phát tờ khai cho tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn cho người sử dụng đất kê khai theo đúng quy định.

1.4. Tập hợp và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; nếu vượt quá thẩm quyền thì đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

1.5. Trực tiếp phụ trách các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh theo sự phân công của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Ông Bùi Huy Hiền - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:

2.1. Cung cấp cơ sở dữ liệu về hồ sơ kê khai của thửa đất mà cơ quan Tài nguyên và Môi trường đang quản lý cho cơ quan thuế làm căn cứ tính thuế.

2.2. Rà soát các quy định của Uỷ ban nhân tỉnh về hạn mức đất ở tương ứng với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong từng thời kỳ làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2.3. Chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp cơ sở trong việc xác định các thông tin liên quan đến diện tích đất chịu thuế của người nộp thuế để làm căn cứ tính thuế.

2.4. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát lại Bảng giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh đã ban hành, đảm bảo đầy đủ theo vị trí thửa đất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, để ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012, phục vụ tốt cho việc tính thuế, lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầu năm 2012.

2.5 Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sơn, huyện Đông Sơn, Hoằng Hoá.

3. Ông Lê Chí Thi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp có nhiệm vụ:

3.1. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh trong công tác phối hợp giữa Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

3.2. Thẩm định việc ban hành các văn bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, đối với các ngành, các địa phương.

3.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Thanh.

4. Ông Đỗ Thế Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nhiệm vụ:

4.1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát lại diện tích đất nông nghiệp hàng năm đã thực hiện quy hoạch các khu đô thị mới, các khu xen cư đã chuyển thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để tổ chức, cá nhân sử dụng đất kê khai nộp thuế.

4.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Huyện Thiệu Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành.

5. Ông Hoàng Minh Tường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:

5.1. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá, Báo Văn hoá thông tin, Cục Thuế tỉnh để tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo các Đài, Báo của các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền để mọi tổ chức, nhân dân được biết và thực hiện.

5.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Huyện Cẩm Thuỷ, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Bá Thước.

6. Ông Cù Đình Hiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ:

6.1. Tham mưu lập chương trình kế hoạch để đảm bảo mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo tỉnh với UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

6.2. Tổng hợp báo cáo của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh

6.3. Làm nhiệm vụ Thư ký tại các hội nghị của Ban chỉ đạo tỉnh.

7. Ông Hoàng Khắc Trung - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có nhiệm vụ:

7.1. Hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên, các Sở, ban, ngành tuyên tuyền phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến các tầng lớp nhân dân

7.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Huyện Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát.

8. Ông Hoàng Văn Lưu - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh có nhiệm vụ:

8.1. Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành tuyên tuyền phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến các tầng lớp nhân dân.

8.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung.

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo.

1. Hội nghị của Ban chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo họp định kỳ hàng quý, 6 tháng và tổng kết năm ( trừ trường hợp đột xuất ). Trường hợp Uỷ viên có lý do không thể đến dự họp thì uỷ quyền bằng văn bản cho cán bộ đi họp thay.

- Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn ( 03 tháng trở lên ) hoặc có thay đổi về nhân sự, phải báo cáo cho Trưởng Ban chỉ đạo biết ( thông qua Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo ) để điều phối các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Chế độ thông tin báo cáo của Ban chỉ đạo.

Hàng tháng Ban chỉ đạo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh.

1. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung các báo cáo, chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất của Ban chỉ đạo tỉnh.

2. Đề xuất, xây dựng các mẫu biểu báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; dự thảo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tỉnh trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

3. Đôn đốc, tiếp nhận các báo cáo của các huyện, các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo để phân tích đánh giá và tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Các thành viên tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Phó Trưởng Ban thường trực.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Tiền lương và kinh phí hoạt động thường xuyên của các thành viên Ban chỉ đạo và các chuyên viên Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo do cơ quan quản lý trực tiếp chi trả.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước; trường hợp có khó khăn yêu cầu báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Căn cứ Quy chế này, các Uỷ viên Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc khó khăn đề nghị báo cáo về Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết hoặc sửa đổi bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4235/QĐ-BCĐ năm 2011 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127