Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng Gia Lai

Số hiệu: 42/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình s 37/TTr-SXD ngày 20/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phm pháp lut thuc lĩnh vực xây dựng do y ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Quyết định số 78/2002/QĐ-UB ngày 12/9/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn An Khê (thị xã An Khê dự kiến), huyện An Khê, tỉnh Gia Lai.

2. Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp tập trung An Khê.

4. Quyết định số 111/2003/QĐ-UB ngày 23/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

5. Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 23/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

7. Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

8. Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh công btheo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- T
/T Tỉnh ủy; T/T HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT
UBND tnh;
- CVP và các PCVP
UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!