Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 42/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005 

  

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị, của Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Vị trí chức năng

Viện Kinh tế Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin phục vụ hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Viện được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Viện đặt tại Hà nội; cơ sở phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Viện

Viện Kinh tế Nông nghiệp có nhiệm vụ chính như sau:

l. Nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học và đánh giá tác động của chiến lược, chính sách, thể chế, tổ chức quản lý nông nghiệp nông thôn;

b) Nghiên cứu ngành hàng thị trường nông sản;

c) Nghiên cứu kinh tế, xã hội nông thôn;

đ) Nghiên cứu kinh tế xã hội trong quản lý sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

2. Thông tin chiến lược:

a) Thông tin dự báo, cảnh báo về thị trường xúc tiến thương mại;

b) Thông tin chiến lược, chính sách phục vụ công tác quản, lý nhà nước của Bộ;

c) Thông tin nông nghiệp, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo;

d) Thông tin quản lý tài nguyên phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

e) Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu, quản lý sản xuất kinh doanh, đầu tư, liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn;

3. Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn xây dựng mô hình quản lý với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý tổ chức, kinh phí, tài sản và các nguồn lực đươc giao; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động trong phạm vi của Viện; thực hiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ Cấu tổ chức của Viện

1. Lãnh đạo Viện:

Lãnh đạo Viện có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Viện trưởng điều hành hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức thuộc Viện:

a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

b) Phòng Tổ chức hành chính,

c) Phòng Tài chính,

d) Bộ môn Chiến lược và chính sách,

đ) Bộ môn Kinh tế thị trường và ngành hàng,

e) Bộ môn Phát triển nông thôn,

g) Bộ môn Nghiên cứu quản lý, sử dụng tài nguyên,

3. Các đơn vị trực thuộc Viện được sử dụng con đấu và mở tài khoản riêng:

a) Cơ sở phía Nam.

b) Trung tâm Thông tin chiến lược là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí.

c) Trung tâm Tư vấn chính sách, quản lý kinh tế là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí.

Giao cho Viện trưởng Viện Kinh tế nông nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện trình Bộ trưởng ban hành; sắp xếp tổ chức, quy định nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Viện; đăng ký và hoạt động khoa học công nghệ của Viện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các quyết định về quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế Nông nghiệp trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhlệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2005/QĐ-BNN ngày 15/07/2005 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.183

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!