Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2003/QĐ-UB ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 42/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 17/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật;
Căn cứ 10 chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 222/TTr-TP ngày 20 tháng 02 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2003".

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 42/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 03 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Nhằm thực hiện Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội trong năm 2003; triển khai thực hiện Quyết định 157/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành "Qui định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân và soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân", từng bước lập lại trật tự trong việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố.

 2. Việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản qui phạm pháp luật của Thành phố cần được tiến hành khẩn trương, đúng qui định của pháp luật, tôn trọng ý kiến của các ngành, các cấp và nhân dân ở cơ sở, từ đó đảm bảo văn bản được ban hành hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và có tính khả thi.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

Danh sách các văn bản qui phạm pháp luật cần được soạn thảo, ban hành; tiến độ công việc; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp thực hiện được xác định theo bản phụ lục đính kèm bản Kế hoạch này.

III. Tổ chức thực hiện :

1. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan :

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản qui phạm pháp luật đã được giao bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra;

- Cử một đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, triển khai kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội :

- Chủ trì soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan, là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị soạn thảo, rà soát, thẩm định dự thảo văn bản qui phạm pháp luật trước khi trình HĐND, UBND thành phố ký ban hành.

- Phối hợp với Sở Tài chính vật giá lập kế hoạch tài chính phục vụ triển khai kế hoạch ở các cấp thành phố.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hà Nội :

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố và các sở, ngành có liên quan kiểm tra rà soát, thẩm định, soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật theo kế hoạch trước khi trình HĐND, UBND thành phố ký ban hành.

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch với lãnh đạo Trung ương và Thành phố.

4. Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội :

 Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành lên dự toán cấp phát, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHAN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2003/QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 17/03/2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Kế hoạch chính thức

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Lĩnh vực nội chính

 

 

 

 

 

1

Qui chế quản lý dân cư trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Công an Thành phố

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các sở, ban, ngành của TP và UBND các quận, huyện

12/2003

2

Qui định về quản lý kinh doanh chứa trọ trên địa bàn Hà Nội

Công an Thành phố

Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính Vật giá, Ban TCCQ, Ban Pháp chế HĐND TP

Quí III/2003

3

Quyết định đổi tên và qui chế hoạt động của trại phân loại hành chính Lộc Hà

Công an Thành phố

Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Địa chính - nhà đất, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện

Quí I/2003

4

Kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự thực hiện chương trình hành động 1 năm Hà Nội hướng tới Seagames 22

Công an Thành phố

Sở Thể dục - Thể thao, Sở Văn hóa thông tin, Sở Giao thông - công chính, Văn phòng HĐND và UBND TP

Quí I/2003

5

Cơ chế chính sách đối với người làm công tác công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố

2003

6

Qui chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

Sở Tư pháp

6/2003

7

Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2003

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của Thành phố

3/2003

8

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp

Công an Thành phố Hà Nội

Quí I/2003

9

Qui chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an Thành phố Hà Nội về việc xác minh hồ sơ kết hôn, con nuôi có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

Công an Thành phố Hà Nội

Quí I/2003

10

Qui chế phối hợp trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Ban Tổ chức chính quyền, Công an Thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hà Nội, VKSND thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố

Năm 2003

11

Chương trình công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội 2003 - 2007

Sở Tư pháp

 

Năm 2003

12

Qui chế xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở

Sở Tư pháp

 

Tiếp 2002

13

Bổ sung Quyết định 2326/QĐ-UB ngày 16/6/1997 của UBND thành phố Hà Nội về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thực hiện Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002)

Sở Tư pháp

Ban Tổ chức chính quyền thành phố

Năm 2003

Lĩnh vực Văn - Xã

1

Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo cứu trợ khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai Thành phố

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội

Quí I/2003

2

Chỉ thị đối với công tác đào tạo nghề trong giai đoạn mới

Sở Lao động, thương binh và xã hội

 

Quí II/2003

3

Quyết định ban hành chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao đọng nghèo, lao động thuộc diện chính sách

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư

Quí IV/2003

4

Qui chế xã hội hóa trong y tế

Ban Tổ chức chính quyền thành phố

Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính vật giá

Quí II/2003

5

Qui chế hoạt động của tổ y tế xã, phường

Sở Y tế

UBND các quận, huyện

Quí II/2003

Lĩnh vực nông nghiệp - địa chính

1

Giá đền bù đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính vật giá

 

Quí I/2003

2

Chính sách thị trường tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Thương mại, Sở Tư pháp, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Y tế, UBND các quận huyện

12/2003

3

Quyết định ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp

Quí I/2003

4

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích phát triển trang trại

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp

Quí I/2003

5

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn nạc

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp

Quí I/2003

6

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp

Quí I/2003

7

Qui hoạch tiêu chuẩn xã đạt danh hiệu "nông thôn phát triển theo hướng hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005"

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Một số sở, ngành có liên quan

Quí I/2003

8

Quyết định sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Ban thú y xã, phường

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tư pháp

Quí I/2003

9

Quyết định sửa đổi Quyết định 55/1999/QĐ-UB ban hành qui định về tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tư pháp

Quí I/2003

10

Quyết định ban hành tập định mức kinh tế kỹ thuật trong tưới tiêu cho các CTKTCTTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Tài chính vật giá, Sở Lao động, thương binh và xã hội

Quí I/2003

11

Quyết định ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã Thành phố

Quí II/2003

12

Quyết định phê duyệt đề án đào tạo tập huấn cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Tài chính vật giá, Sở Giáo dục và đào tạo

Quí II/2003

13

Quyết định bổ sung Quĩ khuyến nông

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và đàu tư, Sở Tài chính vật giá.

Quí II/2003

14

Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cho khuyến nông viên cơ sở

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

Quí III/2003

Lĩnh vực Kinh tế

1

Qui định quản lý thu chi ngân sách xã, phường, thị trấn trong Thành phố Hà Nội (Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách Nhà nước

Sở Tài chính Vật giá

 

5/2003

2

Cơ chế hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng đối với cấp xã, phường, thị trấn trong Thành phố Hà Nội

Sở Tài chính Vật giá

 

6/2003

3

Quyết định về việc mua sắm trang bị, phương tiện đi lại là ô tô, xe máy cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thụ hưởng ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội

Sở Tài chính Vật giá

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

Quí II/2003

4

Quyết định hỗ trợ lãi suất

Sở Tài chính Vật giá

Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND và UBND thành phố

6/2003

5

Quyết định phân cấp thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội (theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước)

Sở Tài chính Vật giá

 

02/2003

6

Quyết định về cơ chế tài chính đối với việc di chuyển các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra ngoại thành

Sở Tài chính Vật giá

 

Quí I/2003

7

Quyết định thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

Sở Tài chính Vật giá

 

Quí II/2003

8

Chỉ thị về công tác điều hành ngân sách năm 2003

Sở Tài chính Vật giá

 

01/2003

9

Chỉ thị về công tác cổ phần hóa

Sở Tài chính Vật giá

 

 

10

Cơ chế đầu tư và quản lý sau đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang chợ và lò giết mổ gia súc

Sở Thương mại

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Sở Tư pháp

11/2003

11

Sửa đổi và bổ sung Qui chế xét thưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Thương mại

Sở Tài chính vật giá, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố

12/2003

12

Qui chế hỗ trợ các doanh nghiệp lớn đại diện cho các ngành hàng chủ lực của thành phố

Sở Thương mại

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Hiệp hội công thương và một số doanh nghiệp lớn

12/2003

13

Qui chế phối hợp với Đại sứ và tham tán thương mại Việt nam ở nước ngoài về xúc tiến hoạt động thương mại

Sở Thương mại

Bộ Thương mại, Cục xúc tiến thương mại

8/2003

14

Qui định về giờ bắt đầu và kết thúc làm việc học, sản xuất

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Sở Giao thông công chính, Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công nghiệp

30/3/2003

Lĩnh vực Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

1

Qui chế ứng vốn ngân sách mua nhà đặt hàng, mua nhà phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng

Sở Tài chính vật giá

 

 

2

Điều lệ quản lý xây dựng theo qui hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới chợ Hà Nội đến năm 2020

Sở Thương mại

Sở Qui hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính Vật giá, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện

11/2003

3

Qui định về quản lý đầu tư và mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

(đã trình) tiếp năm 2002

4

Qui chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư cao tầng tại Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

Tiếp năm 2002

5

Qui định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

(đã trình) tiếp năm 2002

6

Qui chế quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước quản lý, cho thuê

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

7

Chỉ thị và kế hoạch kiểm tra thu tiền thuê nhà sản xuất, kinh doanh và xử lý việc sử dụng nhà sai mục đích

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

8

Qui định về trình tự thủ tục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

(đã trình) tiếp năm 2002

9

Qui định về sử dụng đất để xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp nhỏ lẻ, đất kẹt, đất sau khi di chuyển các cơ sở sản xuất không còn phù hợp với qui hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

10

Chỉ thị và Kế hoạch về xây dựng trước các khu tái định cư để chủ động phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2003 - 2005

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

11

Qui chế thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

12

Qui định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

13

Chỉ thị và Kế hoạch triển khai qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tại các quận, huyện để cụ thể hóa qui hoạch kế hoạch sử dụng đất thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

14

Xây dựng đề án "đổi đất lấy hạ tầng" để tạo vốn đầu tư xây dựng tuyến đường qui hoạch trên địa bàn Thành phố

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

15

Qui định về giao đất lâm nghiệp theo Nghị định số 163 của Chính phủ

Sở Địa chính Nhà đất

 

Tiếp năm 2002

16

Qui định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các loại nhà chính sách tồn đọng

Sở Địa chính Nhà đất

 

Tiếp năm 2002

17

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 68/1999/QĐ-UB về việc ban hành Qui định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố

Sở Địa chính Nhà đất

 

Tiếp năm 2002

18

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 69/1999/QĐ-UB về việc ban hành, sửa đổi "Qui định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị thành phố Hà Nội"

Sở Địa chính Nhà đất

 

Tiếp năm 2002

19

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001

Sở Địa chính Nhà đất

 

Năm 2003

20

Điều lệ quản lý kiến trúc - qui hoạch Hà Nội

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

 

Năm 2003 (tiếp năm 2002)

21

Qui định về một số chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc và điều kiện để cải tạo xây dựng các công trình trong khu vực nội thành

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

 

Năm 2003

22

Qui định về việc cải tạo, chỉnh trang tuyến phố cũ

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

 

Năm 2003 (tiếp năm 2002)

23

Qui định lập Qui hoạch chi tiết xây dựng làng nghề trong khu vực nông thôn ngoại thành

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư

Năm 2003

24

Qui chế quản lý qui hoạch - kiến trúc các nhà ở cao tầng

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng

Năm 2003

25

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn, tôn tạo Phố cổ

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Sở Văn hóa thông tin, Ban quản lý Phố cổ

Năm 2003 (tiếp năm 2002)

26

Qui chế quản lý xây dựng theo Qui hoạch

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng

Năm 2003

27

Qui chế quản lý đầu tư xây dựng các điểm dân cư thuộc nông thôn ngoại thành

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Năm 2003

28

Qui chế xây dựng làng nghề, cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nông thôn ngoại thành

Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư

Sở Qui hoạch - Kiến trúc

Năm 2003

29

Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội

Sở Qui hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Địa chính nhà đất, Sở Tài chính vật giá, Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tư pháp

Năm 2003

30

Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội theo cơ chế một cửa

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội

Sở Qui hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Địa chính nhà đất, Sở Ké hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp

Năm 2003

31

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 6032/QĐ-UB ngày 11/11/1993 của UBND thành phố Hà Nội

Sở Giao thông công chính

Sở Tư pháp

Năm 2003

32

Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Sở Giao thông công chính

Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tư pháp, Cục thuế Hà Nội

30/4/2003

33

Qui định điểm đỗ xe cho các cơ quan và khách đến làm việc

Sở Giao thông công chính

Sở Tư pháp, Công an Thành phố

30/3/2003

34

Qui định về quản lý trật tự hè, đường phố

Sở Giao thông công chính

Sở Tư pháp, Công an Thành phố, UBND các quận, Sở Tài chính vật giá, Cục thuế Hà Nội

30/5/2003

35

Đề án thí điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với xây dựng, củng cố chính quyền tại quận Hai Bà Trưng

UBND quận Hai Bà Trưng

Công an Thành phố, Sở Giao thông công chính, Ban tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tư pháp

30/3/2003

36

Qui hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bến, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002

Công ty khai thác điểm đỗ xe - Sở Giao thông công chính

Sở Qui hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/3/2003

Kế hoạch dự bị

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Lĩnh vực Nội chính

1

Phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ của Thủ đô Hà Nội

Công an Thành phố

 

Năm 2003

Lĩnh vực văn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nông nghiệp - địa chính

1

Quyết định ban hành kèm theo qui định quan trắc nước ngầm

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, P.Thuỷ lợi

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Qui I/2003

Lĩnh vực Kinh tế

1

Sửa đổi quyết định 3569/QĐ-UB ngày 16/9/1997 qui định về tổ chức kinh doanh và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội (sửa đổi theo Nghị định của Chính phủ sắp ban hành)

Sở Thương mại

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện

6/2003

2

Sửa đổi qui chế quản lý Văn phòng đại diện (theo Nghị định sửa đổi Nghị định 45/2000/NĐ-CP sắp ban hành)

Sở Thương mại

Các sở, ban, ngành của thành phố

Năm 2003

Lĩnh vực Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý :

 1. "Kế hoạch chính thức" gồm những văn bản mà dự thảo phải được xay dựng hoàn chỉnh trong năm 2003.

 2. "Kế hoạch dự bị" gồm những văn bản mà cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiến hành dự thảo ngay sau khi đã hoàn thành "Kế hoạch chính thức".

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2003/QĐ-UB ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125