Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/1999/QĐ-TTg về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 42/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 10/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 42/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÓ THỜI HẠN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ CÁC XÃ LÀM CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Căn cứ Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998 - 2000;
Căn cứ Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tăng cường cán bộ, công chức ở huyện, tỉnh về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo.

Điều 2. Cán bộ, công chức tăng cường về xã phải bảo đảm các tiêu chuẩn :

- Am hiểu về xây dựng xã, về chủ trương xóa đói giảm nghèo, có kiến thức về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và phong tục tập quán của nhân dân trong xã;

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tự nguyện nhận nhiệm vụ được giao;

- Có sức khỏe để đảm nhận công việc.

Điều 3. Cán bộ, công chức tăng cường về xã có nhiệm vụ :

- Giúp Uỷ ban nhân dân xã tổ chức triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo đến thôn, bản, hộ gia đình;

- Giúp xã xây dựng những dự án nhỏ về xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án định canh, định cư, di dân, kinh tế mới thiết thực, hiệu quả (bằng cả nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huy động tại chỗ và các nguồn vốn khác;

- Giúp các trưởng thôn, bản xây dựng các nhóm hộ "tương trợ", "tín dụng - tiết kiệm", kết hợp với tổ chức hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông - lâm - ngư;

- Giúp xã tổ chức lồng ghép các hoạt động có liên quan đến xóa đói giảm nghèo trên địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo;

- Giúp xã tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết những cơ chế, mô hình tốt để nhân ra diện rộng.

Điều 4. Cán bộ, công chức thuộc diện quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng các chế độ sau:

1. Được giữ nguyên lương, phụ cấp, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan, đơn vị cử đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục trở về cơ quan, đơn vị cũ công tác, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nâng bậc lương sớm một năm so với quy định.

2. Ngoài các chế độ trên cán bộ, công chức tăng cường về xã được trợ cấp thêm hàng tháng tùy điều kiện cụ thể ở địa bàn công tác và khả năng của ngân sách địa phương. Mức trợ cấp thêm hàng tháng cho cán bộ, công chức tăng cường về xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

3. Các chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Các chế độ của cán bộ, công chức tăng cường về xã quy định tại Điều này do cơ quan, đơn vị cử đi chi trả và có thể trích một phần từ kinh phí quản lý dự án ở địa phương.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Tổ chức chính quyền cấp tỉnh xây dựng Quy chế và tổ chức thực hiện việc điều động cán bộ, công chức tăng cường cho các xã nghèo theo hướng: Xã thuộc huyện nào thì huyện đó tăng cường, khi thiếu thì tỉnh tăng cường, trong tổng số biên chế đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân bổ trong năm kế hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý và tạo điều kiện cho cán bộ tăng cường về xã tham gia các hoạt động về xóa đói giảm nghèo, bố trí chỗ ở, nơi làm việc để cán bộ, công chức tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/1999/QĐ-TTg về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status