Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4171/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục tên thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được chuẩn hóa thuộc thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4171/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4171/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ/TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND , ngày 01 tháng 04 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2256/TTr-STP ngày 3 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được chuẩn hóa thuộc thành phố Hà Nội bao gồm: Nhóm thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND Thành phố: 12 TTHC; nhóm thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 02 TTHC; nhóm thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 01 TTHC; nhóm thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình liên thông: 04 TTHC (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP (Để b/cáo);
- Chủ tịch UBND TP (Để b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: các PCVP, p.CV, TH;
- Lưu: VT, NCĐà.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4171/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND Thành phố)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP THÀNH PHỐ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Công nhận trường mầm non và phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao

Luật Thủ đô

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2

Thu hồi Quyết định Công nhận trường mầm non và phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao

Luật Thủ đô

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

Phê duyệt chương trình giảng dạy bổ sung nâng cao cấp học mầm non và phổ thông

Luật Thủ đô

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

B. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND Thành phố; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/1/2014 của UBND Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Cấp phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp.

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố; Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố; Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Thành phố; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

 

3

Thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi.

- Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND .

Sở Thông tin và Truyền thông

 

C. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

02 TTHC đặc thù

1. Cấp phép đặt văn phòng, trụ sở tại Hà Nội của các tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2. Cấp thẻ ABTC.

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012

Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014);

- Thông tư số 10/2006/TT-BCA

Thông tư số 07/2013/TT-BCA

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND).

- Sở ngoại vụ

 

 

 

 

 

 

D. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố

Sở giao thông vận tải

 

E: LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT (03TTHC)

1

Hỗ trợ đầu tư đối với việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước sạch khu vực nông thôn

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Hỗ trợ xử lý nước sạch hộ gia đình nông thôn

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

3

Hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở tài chính

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; Hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp.

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố

 

 

B. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

 

Đăng ký thường trú ở nội thành (Thực hiện Điểm b, Khoản 4, Điều 19 Luật Thủ đô)

Luật Thủ đô

- Công an quận

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Hỗ trợ chi phí hỏa táng

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố

 

 

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO QUY TRÌNH LIÊN THÔNG

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế thuộc thẩm quyền UBND Thành phố

- Quyết định số 234/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND Thành phố

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

- Quyết định số 28/2002/QĐ-UB ngày 01/03/2002

Sở Ngoại vụ

 

2

Xuất cảnh để thực hiện công tác của CBCNV thuộc các đơn vị Hà Nội

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012

Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008

Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013

Công văn số 5105/UB-NV ngày 21/11/2005 của UBND thành phố Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

3

Cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội

- Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

- Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố

Sở Ngoại vụ

 

4

Tiếp nhận tình nguyện viên

Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố; Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/2/2014 của UBND Thành phố

Sở Ngoại vụ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4171/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục tên thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được chuẩn hóa thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85