Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế

Số hiệu: 417/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 195/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên có tên như sau:

1. Tổ trưởng: Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Tổ phó thường trực: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các Tổ phó:

a) Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

b) Bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Các thành viên:

a) Ông Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

b) Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh;

d) Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

đ) Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính;

e) Ông Hoàng Việt Cường, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh;

g) Ông Hoàng Phú, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

h) Ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Trung tâm Tin học Hành chính, Văn phòng UBND tỉnh;

5. Thư ký Tổ công tác: Ông Dương Phước Phú, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác:

1. Giao Tổ công tác kiểm tra các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác:

1. Tổ công tác hoạt động theo Quy chế hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành kèm theo Quyết định này;

2. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5