Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng

Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Du lịch tại Tờ trình số 10/TTr-SDL ngày 24/11/2017 và Công văn s 734/SDL-VP ngày 22/12/2017; Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ s2419/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/10/2017 và số 2733/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/12/2017; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 64/BCTĐ-STP ngày 17/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, Ni vụ;
- Cục KT VBQPPL-B
Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Cổng TTĐT TP
; Công báo TP;
- Các phòng chuyên viên;
- Các CV, VP UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch.

2. Đối tượng áp dụng: Công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ nêu tại Khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Sở Du lịch.

3. Đảm bảo được sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Sở Du lịch.

4. Tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch là cơ sở để đánh giá, lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng công chức. Đồng thời làm cơ sở để công chức tự rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Công chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng”, bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức.

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, quy tụ công chức, người lao động phát huy sức mạnh của tập thể, làm việc có hiệu quả.

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành vi sai trái, lệch lạc; bản thân không tham nhũng, quan liêu.

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan.

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân.

g) Có trách nhiệm với cuộc sống gia đình, có ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm. Vận động gia đình và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

h) Không vi phạm quy định về chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; bảo vệ bí mật Nhà nước; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Về trình độ và kinh nghiệm công tác:

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với vị trí bổ nhiệm; trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu tại vị trí công tác được phân công.

b) Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý.

c) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Nắm vững nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật chung của nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công quản lý, phụ trách.

3. Về năng lực lãnh đạo, quản lý:

a) Có khả năng tự nghiên cứu, thu thập, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo, xử lý thông tin; nắm bắt kịp thời và đề xuất các giải pháp mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách nhm nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước.

b) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên thành chương trình, kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

c) Có tư duy chính trị nhạy bén; nắm vững nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch.

d) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo.

đ) Có khả năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Du lịch về các vấn đề liên quan đến công tác; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch trong phạm vi lĩnh vực được phân công.

e) Có khả năng truyền đạt, hướng dẫn, thuyết phục, tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và sức mnh tập thể.

4. Về hiệu quả công tác:

a) Hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên giao; phối hợp với các phòng có liên quan trong giải quyết nhiệm vụ lãnh đạo cấp trên giao đáp ứng yêu cầu, hiệu quả cao; chăm lo đời sống cho các cán bộ công chức, người lao động tại phòng.

b) Có 03 năm liên tục (tính đến thời điểm bnhiệm) đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại công chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm trước khi đề nghị bổ nhiệm, kết quả đánh giá công chức cuối năm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; được đánh giá là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5. Các điều kiện khác (khi xem xét bnhiệm):

a) Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để tham gia công tác theo quy định.

b) Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

c) Tại thời điểm xem xét bổ nhiệm thuộc đối tượng quy hoạch của chức danh dự kiến bổ nhiệm hoặc quy hoạch chức danh tương đương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

d) Phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý quy định bởi các luật chuyên ngành.

đ) Không thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CÁC CHỨC DANH

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Du lịch

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác:

a) Có khả năng tham mưu, đề xuất triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình công tác của Sở Du lịch về lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Có khả năng chủ trì hoặc phối hợp tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo Sở Du lịch phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng; tchức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của tập thể lãnh đạo đối với lĩnh vực được giao đảm nhận; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Du lịch hướng giải quyết những vn đphát sinh trong thực tin; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, người lao động của phòng phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ, kinh nghiệm công tác:

a) Chuyên môn: Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhiệm vụ được giao phụ trách.

b) Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

d) Tin học: Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ca Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trở lên.

đ) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên trở lên.

e) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ cấp phó các phòng thuộc Sở Du lịch ít nhất từ 01 năm trở lên. Được sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong phòng (trừ trường hợp từ cơ quan, đơn vị khác chuyển đến thì phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ).

3. Điều kiện khác (khi xem xét bổ nhiệm):

a) Về tuổi bổ nhiệm: Trưng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Du lịch bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Chánh Thanh tra Sở Du lịch ngoài các quy định tiêu chuẩn trên phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành thanh tra và Quyết định số 1563/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở, ngành thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác:

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng thuộc công việc được phân công phụ trách.

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp, động viên, đoàn kết công chức, người lao động của phòng phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ, kinh nghiệm công tác:

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhiệm vụ được giao phụ trách.

b) Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

d) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghthông tin trở lên.

đ) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên trở lên.

e) Có ít nht 02 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao, được sự tín nhiệm của công chức, người lao động trong phòng (trừ trường hợp do luân chuyển hoặc điều động cán bộ). Đối với trường hợp từ nơi khác tự nguyện xin chuyển về phải có thời gian công tác tại Sở Du lịch ít nhất 01 năm mới được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch.

3. Điều kiện khác (khi xem xét bổ nhiệm):

a) Về tuổi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch ngoài các quy định tiêu chuẩn trên phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành thanh tra và Quyết định số 1563/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở, ngành thuộc thành phố Hải Phòng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện Quy định này.

b) Rà soát lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch. Trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định này. Giám đốc Sở Du lịch tạo điều kiện cho công chức được đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện đủ tiêu chuẩn theo quy định.

2. Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Du lịch có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng công chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.008

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!