Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 616/SNgV-TTr ngày 17/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY CHẾ

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nghi thức tổ chức đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Đoàn khách nước ngoài quy định trong Quy chế này gồm các Đoàn đại biểu cấp cao Đảng - Nhà nước hoặc Đoàn đại biểu cấp cao Đảng - Chính phủ nước ngoài; Đoàn đại biểu cấp Bộ và cơ quan ngang Bộ, Đoàn đại biểu các cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài; Đoàn đại biểu Quân sự nước ngoài; Đoàn đại biểu của các địa phương có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai; các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức Chính phủ và Phi Chính phủ nước ngoài; tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư người nước ngoài (sau đây gọi tắt là các Đoàn khách nước ngoài) đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị quân sự, kinh tế và một số cơ quan, đơn vị khác tương ứng với đoàn khách nước ngoài khi đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Khi đón tiếp các Đoàn cấp cao nước ngoài, ngoài việc áp dụng các quy định tại Quy chế này, cơ quan chủ trì đón tiếp phải phối hợp và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Ngoại vụ. Đối với các Đoàn có mức độ lễ tân đặc biệt sẽ thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì đón ở Trung ương gồm Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Bộ Ngoại giao.

Chương II

QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP

Mục I. ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG – NHÀ NƯỚC HOẶC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG – CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Đón tiếp Đoàn Người đứng đầu Nhà nước, Người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được Thường trực Tỉnh ủy hoặc lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh mở tiệc chiêu đãi trọng thể có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 5. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh mở tiệc chiêu đãi trọng thể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 6. Đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện, Hạ Nghị viện dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Trưởng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng Đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội đàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 7. Đón tiếp Đoàn đại biểu do Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc Quốc hội hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đón tiếp, làm việc, tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Không tổ chức các nghi thức lễ tân ngoại giao. Trong từng trường hợp cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, bố trí đón, tiễn Đoàn tại địa giới hành chính hoặc nơi Đoàn đến, đi.

Điều 8. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón, tiếp: Tặng hoa cho Trưởng Đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 9. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, không do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón Đoàn tại nơi đến, tiễn Đoàn tại nơi xuất phát (nơi đi).

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và chuyên viên phụ trách lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn tại nơi làm việc và tiễn Đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn; lãnh đạo một số Sở, Ban ngành liên quan.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Ủy ban nhân dân tỉnh mời cơm thân mật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức của Đoàn.

Điều 10. Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, do Đại sứ dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại trụ sở nơi làm việc.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân đón Đoàn tại nơi xe đỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh gồm đại diện lãnh đạo một số ngành, lĩnh vực tương ứng với các thành viên của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Ủy ban nhân dân tỉnh mời cơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viên chức tùy tùng Đoàn.

Điều 11. Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, không do Đại sứ dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc tại trụ sở Sở Ngoại vụ; tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tổ chức các cuộc tiếp xúc hoặc tham quan tùy theo nội dung làm việc và nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Điều 12. Đón tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, do Tổng Lãnh sự dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Sở Ngoại vụ.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại trụ sở nơi đến làm việc.

3. Thành phần đón, tiễn: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Trưởng hoặc phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ đón Đoàn tại nơi xe đỗ. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tiễn Đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Sở Ngoại vụ mời cơm thân mật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức của Đoàn.

Điều 13. Đón tiếp Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, không do Tổng Lãnh sự dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc; tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tổ chức các cuộc tiếp xúc hoặc tham quan tùy theo nội dung làm việc và nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Điều 14. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự, do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chỉ huy trưởng, Chính Ủy hoặc Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính Ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp:

a) Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơi xe đón.

b) Các nghi thức ngoại giao khác thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội đàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiêu đãi trọng thể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 15. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự, không do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức đón tiếp. Chỉ huy trưởng, Chính Ủy hoặc Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính Ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội đàm, mời cơm thân mật. Tùy theo tính chất, yêu cầu của từng trường hợp cụ thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nghi lễ đón tiếp trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng và thông lệ quốc tế.

Điều 16. Đón tiếp người đứng đầu Đảng, Chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bí thư, Tỉnh trưởng, Thống đốc Bang, Trưởng Đặc Khu hoặc tương đương

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm lưu niệm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc đối với một số đối tác đặc biệt; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơi xe đón.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội đàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiêu đãi trọng thể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Mục II. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC LIÊN HIỆP QUỐC, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 17. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, do người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ. Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ Liên hiệp quốc và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại nơi làm việc; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơi xe đón.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội đàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc phía tỉnh có các thành viên tham dự hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viên chức tùy tùng Đoàn.

Điều 18. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, không phải người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc; tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tùy theo nội dung làm việc và trong từng trường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ xem xét, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, làm việc.

Điều 19. Đón tiếp các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp và mời các sở, ban, ngành, Hiệp hội, đoàn thể liên quan cùng dự làm việc; không tổ chức lễ đón tiễn, không trang trí cờ và khẩu hiệu chào mừng tại nơi làm việc; tổ chức mời cơm thân mật trong trường hợp cần thiết. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự cơm thân mật và tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng. Các quy định khác về lễ tân ngoại giao không áp dụng trong trường hợp này. Sau buổi làm việc, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục III. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, NHÀ ĐẦU TƯ, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỈNH LÀM VIỆC, TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Điều 20. Đón tiếp các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư nước ngoài)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì đón tiếp, trao đổi thông tin với nhà đầu tư nước ngoài đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả làm việc. Trường hợp qua làm việc, nhà đầu tư có nguyện vọng gặp lãnh đạo tỉnh thì đơn vị chủ trì làm việc có trách nhiệm phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định lịch tiếp. Tùy theo nội dung làm việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đơn vị liên quan dự buổi làm việc với nhà đầu tư nước ngoài do lãnh đạo tỉnh chủ trì.

2. Nghi thức đón, tiễn: Không tổ chức lễ đón, lễ tiễn. Trường hợp đón tiếp nhà đầu tư nước ngoài là lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng Công ty đến từ các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì trang trí khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi làm việc. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mời cơm thân mật, tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn.

Chương III

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VỚI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, hướng dẫn và quản lý công tác lễ tân ngoại giao trong hoạt động đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao tìm hiểu và xác minh thông tin về các Đoàn khách nước ngoài; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và mục đích cần đạt được trước khi lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao và Chính phủ tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thành tích đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị quân sự, kinh tế có nhu cầu đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

2. Trường hợp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc theo lời mời của Sở, Ban ngành, địa phương nào thì sở, ban, ngành, địa phương đó chủ trì đón tiếp và có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác lễ tân và quản lý khách nước ngoài theo quy định. Nếu khách có nguyện vọng gặp, tiếp kiến với lãnh đạo tỉnh thì cơ quan chủ trì đón tiếp có tờ trình (qua Sở Ngoại vụ) đề nghị lãnh đạo tỉnh bố trí thời gian tiếp, làm việc với Đoàn.

Điều 23. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện việc đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể việc đài thọ cho các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, đồng thời áp dụng theo thông lệ quốc tế trên cơ sở có đi có lại.

3. Cơ quan chủ trì đón tiếp làm đầu mối dự trù kinh phí và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 24. Mua sắm và quản lý quà tặng, hiện vật

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp chịu trách nhiệm tham mưu về chủng loại và số lượng, mua sắm và quản lý quà tặng cho đối tác nước ngoài. Giá trị quà tặng được quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này.

2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, trưng bày quà tặng và hiện vật lưu niệm các loại của các đối tác nước ngoài tặng cho tỉnh Đồng Nai khi vào làm việc tại tỉnh. Các đơn vị chủ trì tiếp Đoàn có trách nhiệm tập trung về cho Sở Ngoại vụ các quà tặng và hiện vật lưu niệm của tỉnh để tập trung quản lý. Sở Ngoại vụ có biên nhận trả lại cho đơn vị nộp về hiện vật ngoại giao do mình quản lý.

3. Quà tặng của nước ngoài tặng cho các cá nhân tham gia tiếp Đoàn, do cá nhân tự lưu giữ hoặc nộp lại và báo cáo các tổ chức theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 25. Thông tin đối ngoại, quản lý tư liệu, hình ảnh

1. Trước và sau khi tiếp Đoàn, cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành cung cấp các nội dung, thông tin đến buổi làm việc với đối tác nước ngoài. Nội dung được cung cấp phải đảm bảo chính xác, không vi phạm các quy định về bí mật nội bộ và Nhà nước. Trường hợp phía đối tác có nguyện vọng phỏng vấn Lãnh đạo tỉnh thì Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn, ban hành thông cáo báo chí liên quan đến các sự kiện trong trường hợp cần thiết, cung cấp thông tin có định hướng theo quy định của pháp luật.

2. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và các đài phát thanh địa phương khi tham gia tiếp Đoàn có trách nhiệm đưa tin kịp thời và tổng hợp thành tư liệu (hình ảnh, video, bài viết), gửi lưu trữ về Sở Ngoại vụ trong vòng 10 (mười) ngày sau khi Đoàn kết thúc công tác tại tỉnh.

3. Trường hợp không có phóng viên các báo, đài tham gia tiếp Đoàn, cơ quan chủ trì có trách nhiệm phân công Chuyên viên phụ trách hoặc thuê ngoài việc quay phim, chụp hình làm tư liệu và gửi lưu trữ tại Sở Ngoại vụ.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 26. Khi đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc, các sở, ban, ngành, địa phương cần bảo đảm tinh thần trọng thị, chu đáo, tiết kiệm; thực hiện đúng theo chương trình, nội dung, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý và theo sự thống nhất với các bên có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) kết quả làm việc.

Điều 27. Đối với các Đoàn khách nước ngoài không thuộc diện quy định tại Quy chế này, Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản kết quả làm việc và các đề xuất nếu có. Trường hợp khách có nguyện vọng, Sở Ngoại vụ xem xét và đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nghi thức lễ tân ngoại giao theo đúng quy định tại Quy chế này và Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan cần phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27