Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4082/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4082/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4082/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã trình, đã ban hành nhưng chưa có trong Chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 4082/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Pháp lệnh

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị

chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 25 và các quy định có liên quan của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cục Hóa chất

12/2012

 

 

B. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

Vụ Tổ chức cán bộ

11/2012

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới

(thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg)

Vụ Thương mại miền núi

12/2012

 

 

C. Dự thảo Thông tư

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu các mặt hàng đường, trứng, muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Vụ Xuất nhập khẩu

8/2012

 

2.

Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió

Tổng cục Năng lượng

9/2012

 

3.

Thông tư quy định về cấp thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức Cục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

10/2012

 

4.

Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

12/2012

 

5.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

Cục Công nghiệp địa phương

12/2012

 

6.

Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

7.

Thông tư quy định căn cứ, trình tự, thủ tục để xác định đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp để hưởng miễn giấy phép lao động

Vụ Kế hoạch

12/2012

 

8.

Thông tư thay thế Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

9.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

10.

Thông tư ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

11.

Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 4082 /QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Nghị định

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

(thay thế Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2012

 

2.

Nghị định về thương mại điện tử

(thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử)

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

12/2012

 

 

B. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo cho tháo dỡ nhà máy và phương thức quản lý nguồn tài chính cho việc chấm dứt hoạt động nhà máy

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

 

C. Dự thảo Thông tư

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Kế hoạch

7/2012

 

2.

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường Đại học và Cao đẳng thuộc Bộ Công Thương

Vụ Kế hoạch

7/2012

 

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Vụ Công nghiệp nặng

7/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

4.

Thông tư quy định lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

(thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa)

Vụ Kế hoạch

9/2012

 

5.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

6.

Thông tư quy định điều kiện kinh doanh than

Tổng cục Năng lượng

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

7.

Thông tư quy định về việc sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Cục Hóa chất

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

8.

Thông tư quy định quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

(Thay thế Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp)

Cục Hóa chất

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

9.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

9/2012

 

10.

Thông tư hướng dẫn nội dung thiết kế mỏ

Vụ Công nghiệp nặng

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

11.

Thông tư thực hiện một số nội dung của Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

Vụ Xuất nhập khẩu

10/2012

 

12.

Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ

Cục Điều tiết điện lực

10/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

13.

Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phân phối điện và giá bán lẻ điện; trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện)

Cục Điều tiết điện lực

11/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

14.

Thông tư quy định nội dung thiết kế; quy trình thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

 

D. Dự thảo Thông tư liên tịch

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Cục Quản lý thị trường

8/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

2.

Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp và thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Cục Công nghiệp địa phương

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

3.

Thông tư liên tịch hướng dẫn Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Vụ Khoa học và Công nghệ

9/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

4.

Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thị trường địa phương

Cục Quản lý thị trường

12/2012

(Chuyển từ 2011 sang)

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 4082/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Nghị định

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Nghị định về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

(thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học)

Cục Hóa chất

 

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Thông tư quy định xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu

(Thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu)

(Chuyển từ 2011 sang)

Vụ Thương mại miền núi

2.

Thông tư quy định về thủ tục nhập khẩu các mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động

(Chuyển từ 2011 sang)

Vụ Xuất nhập khẩu

3.

Thông tư quy định về lộ trình, điều kiện của thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

(Chuyển từ 2011 sang)

Vụ Xuất nhập khẩu

4.

Thông tư quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

(thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tư số 15/2008/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực)

Cục Điều tiết điện lực

5.

Thông tư quy định danh mục và việc quản lý, sử dụng, khai thác các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

6.

Thông tư quy định nội dung chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận hành thử nhà máy Điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

 

C. Dự thảo Thông tư liên tịch

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg

(thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg)

(Chuyển từ 2011 sang)

Vụ Thương mại miền núi

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH/ĐÃ BAN HÀNH CHƯA CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 4082/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1.

Nghị định thay thế Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

 

2.

Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19 tháng 1 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

Cục Điều tiết điện lực

 

3.

Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất

Cục Hóa chất

 

4.

Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

5.

Thông tư số 10/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

6.

Thông tư số 11/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩnk ỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí Mê tan (AH1)

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

7.

Thông tư số 12/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ Anfo

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

8.

Thông tư số 13/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Anfo

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

9.

Thông tư số 14/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

10.

Thông tư số 15/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

11.

Thông tư số 16/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

12.

Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Cục Điều tiết điện lực

 

13.

Thông tư số 18/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

Cục Điều tiết điện lực

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4082/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69