Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4064/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4064/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ, HUỶ BỎ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc huỷ bỏ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2635/TTr-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2010 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 531/TTr-VP ngày 12/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ, huỷ bỏ 03 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng Thanh Hoá:

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Lý do bãi bỏ, huỷ bỏ

1

Thoả thuận Tổng mặt bằng xây dựng công trình (đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật).

T-THA-007589-TT

 Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng, đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thoả thuận Tổng mặt bằng xây dựng công trình sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thực hiện riêng.

2

Thẩm định mặt bằng quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật).

T-THA-008096-TT

 Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng, đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thẩm định mặt bằng quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thẩm định riêng.

3

Thoả thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

T-THA-007685-TT

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Hướng tuyến xây dựng công trình là thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở (theo Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ) và việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng (theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ). Do vậy việc thoả thuận hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc thẩm định dự án đầu tư, không tổ chức thực hiện riêng.

b) Đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng. Do đó việc thoả thuận hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được thực hiện thông qua việc cấp phép xây dựng, không tổ chức thực hiện riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3 QĐ;
VPCP và Tổ CTCT của TTCP (b/c);
TTr tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, TCT ĐA30 tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4064/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 về công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84