Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4050/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 4050/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 05/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ SẮP XẾP DÂN CƯ VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2019/TTg-NN ngày 28/12/2007 của Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại vùng ven biển tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 113/TTr-BQL ngày 21/11/2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 1124/TTr-BQL ngày 25/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đổi tên Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Văn phòng Ban Quản lý đóng tại thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý

- Triển khai thực hiện Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong vùng dự án thực hiện việc di dời, chỉnh trang sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, hỗ trợ tái định cư và các chương trình an sinh xã hội.

- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý công tác quy hoạch trong vùng dự án; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Quản lý các dự án đầu tư trong các khu tái định cư hoặc dự án đầu tư khác có liên quan được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện và phối hợp xúc tiến đầu tư trong vùng dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án tổng thể; xây dựng kế hoạch tài chính để UBND tỉnh báo cáo với các Bộ, ngành có liên quan và trình Chính phủ bố trí nguồn vốn theo chương trình mục tiêu hằng năm của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án tại tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng quy chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Báo cáo định kỳ, hằng năm theo quy định của pháp luật về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp trên khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

1.1 Ban Quản lý có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định hiện hành.

1.2 Các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Trưởng ban :

+ Văn phòng Ban Quản lý.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Quản lý Quy hoạch và Đầu tư.

1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng .

+ Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư.

2. Về biên chế

2.1 Biên chế của Văn phòng Ban, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Quy hoạch và Đầu tư là biên chế hành chính do Trưởng Ban phân bổ trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao.

2.2 Biên chế của các đơn vị sự nghiệp là biên chế sự nghiệp khác, do Trưởng Ban phân bổ trong tổng biên chế được UBND tỉnh định mức.

Trưởng ban chịu trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của nhà nước.

Điều 4. Trưởng Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển có trách nhiệm

- Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển theo đúng quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển.

- Ban hành Quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn giúp việc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay Quyết định số 1261/QĐ- UBND ngày 11/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4050/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31