Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ THẨM QUYỀN KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC DO CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội số 287/2002/NQ-UBTVQH10 , quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (trước đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ) để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Quyết định này thì trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thi hành Quyết định này, nếu phát sinh vướng mắc giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 40/2002/QD-TTg

Hanoi, March 18, 2002

 

DECISION

ON THE COMPETENCE TO SIGN FOR PROMULGATION LEGAL DOCUMENTS FOR EXERCISING THE STATE MANAGEMENT OVER THE BRANCHES AND FIELDS MANAGED BY THE AGENCIES ATTACHED TO THE GOVERNMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the National Assembly Standing Committee
s Resolution No. 287/2002/NQ-UBTVQH10 prescribing the implementation of a number of points of the Resolution on the amendment and supplementation of a number of articles of the 1992 Constitution;
At the proposals of the Minister-Director of the Government
s Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Governments Office,

DECIDES:

Article 1.- To assign the Minister-Director of the Governments Office to sign for promulgation legal documents (which formerly fell under the promulgating competence of the heads of the agencies attached to the Government) in order to exercise the State management over the branches and fields managed by the agencies attached to the Government.

Article 2.- The heads of the agencies attached to the Government shall direct the study and compilation of legal documents in service of the work of State management over the branches and fields under their respective management.

For bills, draft ordinances, resolutions, decrees of the Government; or decisions and directives of the Prime Minister, the heads of the agencies attached to the Government shall submit them to the Government or the Prime Minister according to the current law provisions so that the latter examine and submit them to the National Assembly or the National Assembly Standing Committee for promulgation, or promulgate them according to their respective competence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- This Decision takes implementation effect after its signing.

In the course of implementation of this Decision, if problems arise among the ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, the Minister-Director of the Governments Office shall promptly report them to the Prime Minister for consideration and decision.

The Minister-Director of the Governments Office, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.568

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5