Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3999/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 3999/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Th
trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở TN&MT;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3999/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng cắt giảm và đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; từng bước xóa bỏ các TTHC trung gian không cần thiết; xây dựng quy trình giải quyết các TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, đôn đc, giám sát việc xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng đim và phù hợp đặc điểm của ngành tài nguyên và môi trường.

3. Các nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì; tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành các quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; đy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 90% tổng số TTHC được tiếp nhận thuộc thm quyn giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định TTHC bảo đảm sự cn thiết, hợp lý và hiệu quả; chú trọng đến việc liên thông giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao trong Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ vviệc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá tác động của TTHC, quy định hành chính trong hồ sơ, dự thảo lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định TTHC; đẩy mạnh việc tổ chức hội thảo, hội nghị ly ý kiến hoặc tham vn ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như các chuyên gia, các nhà khoa học đi với các TTHC dự kiến quy định mới của dự thảo lập đề nghị xây dựng VBQPPL và các dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC.

4. Bảo đảm thời gian công bố TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong VBQPPL và kịp thời niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC; cập nhật, đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và cổng thông tin điện tử của Bộ.

5. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết TTHC; thường xuyên đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị nhằm tháo gỡ hoặc đề xuất việc tháo gỡ cũng như giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc giải quyết TTHC của ngành tài nguyên và môi trường.

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, giáo dục pháp luật cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng; bảo đảm chế độ báo cáo đnh kỳ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ đ tng hp).

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị lập dự toán, bảo đảm đủ kinh phí để triển khai thực hiện.

Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, Văn phòng Bộ và các đơn vị được huy động và sử dụng các ngun lực hp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của đơn vị.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, cht lượng và đúng tiến độ./.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3999/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng)

TT

Nội dung nhiệm vụ, hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIU HÀNH

1

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT; Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Trong năm 2019

Theo Kế hoạch tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018

2

Tổng hợp, báo cáo định kỳ (hàng quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2019

Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát TTHC của Bộ được ban hành bảo đảm thời hạn, chất lượng

3

Phổ biến quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các VBQPPL ban hành mới; đôn đốc việc triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2019

- Kết quả thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường của các đơn vị trực thuộc Bộ

- Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC qua các hình thức (văn bản, điện thoại trao đổi, thư điện tử,...)

4

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các Tổng cục, Cục theo Kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và giải quyết các kiến nghị của địa phương

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ;

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo Kế hoạch năm 2019 của Tổ công tác theo Quyết định 616/QĐ-BTNMT ngày 28/2/2018

Báo cáo về nội dung kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị

5

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Tháng 12/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ

II

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, THAM GIA Ý KIẾN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VBQPPL CÓ QUY ĐỊNH TTHC

1

Đánh giá tác động quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và dự án, dự thảo VBQPPL

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo

Vụ Pháp chế

Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, soạn thảo VBQPPL

Báo cáo đánh giá tác động TTHC trong hồ sơ lập đề nghị và hồ sơ trình dự án, dự thảo VBQPPL

2

Tham gia ý kiến; thẩm định quy định về TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL

Vụ Pháp chế; Văn Phòng bộ

Các đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

Theo chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019

Văn bản tham gia ý kiến; văn bản thẩm định quy định TTHC

III

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC VÀ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TTHC

1

Tchức thực hiện công bố TTHC trong các VBQPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Các Tổng cục, Cục trực thuộc B, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL;

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Sau khi VBQPPL có nội dung quy định chi tiết TTHC được ban hành bảo đảm quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP

- Hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ bảo đảm theo quy định và hướng dẫn của các VBQPPL hiện hành

- Quyết định công bố TTHC bảo đảm hình thức, nội dung và ban hành đúng thời hạn

2

Cập nhật, đăng tải công khai, quản lý dữ liệu TTHC của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP

Hồ sơ TTHC được công bố, công khai đúng quy định trên CSDLQG

3

Thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định

Văn phòng Bộ; các Văn phòng một cửa thuộc các Tổng cục, Cục nằm ngoài trụ sở Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ có giải quyết TTHC

Theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP

Công khai đầy đủ, rõ ràng đúng quy định, dễ tiếp cận, tra cứu thông tin; niêm yết TTHC tại các VPMC, trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các đơn vị và các hình thức công khai phù hợp khác

4

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với các phương thức trực tiếp, trực tuyến, bưu chính công ích, bưu điện

Hệ thống các Văn phòng một cửa; Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Năm 2019

Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng quy định và trả kết quả đúng hạn

IV

TCHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Tiếp nhận, phân loại, xử lý kiến nghị, phản ánh của các địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Năm 2019

Văn bản phúc đáp, xử lý kiến nghị, phản ánh

2

Vận hành, khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn

http://nguoidan.chinhphu.vn

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Năm 2019

Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận, phân công xử lý, trả lời

3

Vận hành, quản lý Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân tại địa chỉ Http://hoidap.monre.gov.vn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Năm 2019

Các phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và trả lời công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

V

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐXUẤT ĐƠN GIẢN HÓA TTHC

1

- Cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp:

+ Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; TTHC, giấy tờ công dân trong quá trình, xây dựng, sửa đổi các VBQPPL năm 2019 cho phù hợp với mục II. Nội dung của Kế hoạch đề ra.

+ Rà soát, đơn giản hóa TTHC liên quan đến đất đai đã được Bộ trưởng ban hành tại Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

+ Cải cách TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức cá nhân: (ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết; tiếp tục áp dụng dịch vụ công trực tuyến,...) đã được ban hành tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị đnh 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC - Cải cách TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước: Rà soát, đề xuất với Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm cải cách TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước (thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước).

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Theo chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019

Hồ sơ dự thảo trong đề nghị, xây dựng các VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

2

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Theo chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019

Các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới (nếu có)

VI

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYN TRONG CẢI CÁCH TTHC, KIM SOÁT TTHC

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về các hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên hàng năm

- Các tin bài, phóng sự, video clip có liên quan về hoạt động CCHC, cải cách TTHC của Bộ

- Tin bài trên cổng TTĐT Bộ, trang tin điện tử của các đơn vị và các hình thức phù hợp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3999/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0