Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 3977/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3977/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 21 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh: Đ/c Tôn;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu VT, KSTT.
Ng.Trang.03/12/19

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

I. TTHC thực hiện tại UBND cấp huyện

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

2

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

3

Công nhận lại “Xã đạt chun văn hóa nông thôn mới”

4

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

6

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

9

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

13

Đăng ký tổ chức lễ hội

14

Thông báo tổ chức Lễ hội

15

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

16

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

II. TTHC thực hiện tại UBND cấp xã

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

2

Công nhân câu lạc bộ thể thao cơ sở

3

Thông báo tổ chức lễ hội

4

Thủ tc xét tng danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm

5

Thủ tc xét tng Giấy khen Gia đình Văn hóa

Phần II: NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Quy trình TTHC thực hiện tại UBND cấp huyện

1. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thứ tự công vic

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

1 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

2. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thứ tự công vic

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

3. Thủ tc công nhn li “Xã đt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

4. Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

5. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

6. Thủ tục đăng ký hoạt đng thư vin tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

3 ngày làm việc

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

20 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

3 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

5 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở h trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

8 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

2 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

3 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

9. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

3 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhn đăng ký hot đng của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

20 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

3 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

8 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

3 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

12. Đi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

13. Thủ tục đăng ký tổ chức Lễ hội

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

14. Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

½ ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Công chức được giao xử lý hồ sơ

8 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

3 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

15. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Bộ phận chuyên môn xử lý

Phòng Văn hóa - Thông tin Phối hp Bộ phận Thi đua khen thưởng

2 ngày

Bước 3

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Thi đua khen thưởng

1 ngày

Bước 4

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

16. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển phòng Văn hóa - Thông tin xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Bộ phận chuyên môn xử lý

Phòng Văn hóa - Thông tin Phối hp Bộ phận Thi đua khen thưởng

2 ngày

Bước 3

Xem xét, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Thi đua khen thưởng

1 ngày

Bước 4

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

½ ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND huyện

½ ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm vic

II. Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại UBND cấp xã

1. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo UBND cấp xã

½ ngày

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND xã

½ ngày

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

3 ngày làm việc

2. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4,5 ngày

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND xã

½ ngày

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

7 ngày làm việc

3. Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Xem xét, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 ngày

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TNTKQ

Văn thư UBND xã

½ ngày

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày

4. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 3

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phn TNTKQ

Văn thư UBND xã

½ ngày

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

5. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình Văn hóa

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết TTHC

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 3

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phn TNTKQ

Văn thư UBND xã

½ ngày

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức làm việc tại Bộ phận TNTKQ

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155