Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3968/QĐ-UBND năm 2016 về phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 3968/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3968/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ các Quyết định: số 1313/QĐ-TTg và số 1316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xác nhận kết quả bu các y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 3755/2016/QĐ-UBND ngày 28/09/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công

1. Đảm bảo bao quát hết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch); phân công rõ trách nhiệm, không chồng chéo và bỏ sót công việc.

2. Đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và năng lực sở trường của các Thành viên UBND tỉnh.

3. Đảm bảo có sự thống nhất, phù hợp giữa phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn và các ngành, đơn vị trực thuộc.

4. Chủ tịch lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược; Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề không được Chủ tịch phân công và ủy quyền và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

5. Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND tỉnh và thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực đều đi vắng, Chủ tịch chỉ định một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch.

6. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Tùy tình hình thực tế, Chủ tịch có thể xem xét, điều chỉnh phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các y viên UBND tỉnh để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung; xử lý hoặc đề xuất xử lý nhng hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Giải quyết những vấn đề về tài chính, ngân sách trong phạm vi kinh phí đã được Chủ tịch ký quyết định phân bổ cho các chương trình mục tiêu, các đơn vị thụ hưởng ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đối với kinh phí trong dự toán nhưng chưa phân bổ và kinh phí phát sinh ngoài dự toán phải báo cáo để Chủ tịch quyết định.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công (từ khâu chủ trương địa điểm đầu tư, chuẩn bị đầu tư đến quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

4. Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về nhng quyết định của mình. Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký văn bản và giải quyết các công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch đi vắng (có văn bản ủy quyền hoặc ý kiến giao nhiệm vụ cụ thể).

Điều 3. Quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong giải quyết công việc được phân công

1. Trong phạm vi quyền hạn và ngành, lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; những vấn đề mới, quan trọng, nhạy cảm, các Phó Chủ tịch phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch trước khi quyết định. Những vấn đề xét thấy cần thiết, theo đề nghị của Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực hoặc ý kiến của Chủ tịch, Chủ tịch cùng với Phó Chủ tịch họp với các ngành liên quan để quyết định các công việc.

2. Trong quá trình xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Chủ tịch phụ trách thì Phó Chủ tịch báo cáo xin ý kiến Chủ tịch; nếu có vấn đề liên quan đến Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

3. Đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm, những vấn đề trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương, trong quá trình giải quyết công việc nếu xét thấy cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để bàn bạc, thống nhất quan điểm giải quyết.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xng:

a) Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch chung xây dựng các đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư trên phạm vi toàn tỉnh; quy hoạch phân khu xây dựng các khu đô thị, các phân khu chức năng quan trọng thuộc Thành phố Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Đô thị Ngọc Lặc, Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; các quỹ tài chính theo lĩnh vực được phân công và các khoản chi từ quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách tỉnh; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ.

- Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; các dự án không sử dụng vốn nhà nước; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án có sử dụng đất đấu thầu cần lựa chọn nhà đầu tư; các dự án khai thác khoáng sản.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng.

- Chỉ đạo chung về công tác đối ngoại; vấn đề nhân quyền; công tác tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyn địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tôn giáo.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong tng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

b) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

d) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh; chủ trì các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp giao ban giữa các Phó Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt và ủy quyền.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (trừ những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền Chủ tịch) thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

- Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; diêm nghiệp; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

- Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; các vấn đề về biển, đảo; địa giới hành chính.

- Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ, phóng xạ; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

- Phát triển các công ty TNHH nông nghiệp (được hình thành từ các nông, lâm trường quốc doanh), phát triển hợp tác xã.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề về tài chính - ngân sách, các quỹ tài chính thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này; chỉ đạo xây dựng phương án phân bkinh phí cho các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, triển khai và thanh, quyết toán các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, vốn ODA, NGO thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công.

e) Giữ mối quan hệ phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tnh Lê Thị Thìn

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (trừ những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền Chtịch) thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Ngân hàng; tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính; kho bạc; dự trữ nhà nước; sắp xếp, đi mới doanh nghiệp nhà nước, đăng ký kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân (trừ các công ty TNHH nông nghiệp được hình thành từ các nông, lâm trường quốc doanh).

- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chng thực; nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; đình công, lãn công; bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; cải tạo tập trung; ân xá.

- Công tác phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Giúp Chủ tịch xử lý thường xuyên công tác đối ngoại; vấn đề nhân quyền; công tác tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo); cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; công tác thi đua - khen thưởng.

- Giúp Chủ tịch xử lý thường xuyên công tác thanh tra.

- Thương mại; hải quan; lưu thông hàng hóa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; du lịch; xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại; xúc tiến du lịch; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác ngoại vụ.

- Công tác thống kê, văn thư - lưu trữ nhà nước; công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề về tài chính - ngân sách, các quỹ tài chính thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này; chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch.

- Phụ trách chung về ODA và NGO.

- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, triển khai và thanh, quyết toán các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, vốn ODA, NGO thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch.

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Chủ tịch.

b) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công.

d) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

4. Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (trừ nhng vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền Chủ tịch) thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.

- Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao; Lao động - Thương binh và Xã hội; bảo hiểm xã hội; Báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình.

- Công tác dân tộc; các chương trình, đề án, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới; biên giới lãnh thổ quốc gia, cắm mốc biên giới; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Giúp Chủ tịch xử lý thường xuyên các vấn đề về tôn giáo; công tác tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề về tài chính - ngân sách, các quỹ tài chính thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này; chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, triển khai và thanh, quyết toán các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, vốn ODA, NGO thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch.

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Chủ tịch.

b) Làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cao đẳng Thể dục, Thể thao; Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Trường Cao đẳng Nông lâm; các trường cao đẳng nghề; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công.

d) Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (trừ những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền Chủ tịch) thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giao thông vận tải, gồm: đường bộ, bảo trì đường bộ; đường thủy (hệ thống đường sông, hệ thống cảng biển); đường sắt, đường hàng không; vận tải và chỉ đạo thường xuyên công tác an toàn giao thông.

- Các dự án phát triển giao thông; trực tiếp chỉ đạo Ban quản lý dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội Thành phố Thanh Hóa”.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề về tài chính - ngân sách, các quỹ tài chính thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này; chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, triển khai thực hiện và thanh, quyết toán các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, vốn ODA, NGO thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch.

- Các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

b) Làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Giao thông vận tải; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (trừ những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền Chủ tịch) thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; điện; năng lượng; vật liệu nổ công nghiệp; cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn.

- Bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.

- Xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quy hoạch xây dựng điểm dân cư trên phạm vi toàn tỉnh; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

- Giúp Chủ tịch xử lý thường xuyên chương trình phát triển các khu công nghiệp (ngoài khu kinh tế Nghi Sơn) và quy hoạch xây dựng.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề về tài chính - ngân sách, các quỹ tài chính thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này; chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị, triển khai thực hiện và thanh quyết toán các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, vốn ODA, NGO thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chỉ đạo các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước theo sự phân công của Chtịch.

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Chủ tịch.

b) Làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chtịch.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện quy hoạch - kiến trúc; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công.

d) Giữ mối quan hệ phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

7. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh: xử lý thường xuyên công tác đảm bảo an ninh trật tự.

8. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: xử lý thường xuyên công tác quân sự.

9. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Quốc Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: xử lý thường xuyên công tác kế hoạch.

10. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: xử lý thường xuyên công tác văn phòng.

11. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ: xử lý thường xuyên công tác nội vụ.

12. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xử lý thường xuyên công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn.

13. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính: xử lý thường xuyên công tác tài chính.

14. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Công Thương: xử lý thường xuyên công tác công thương.

15. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng: xử lý thường xuyên công tác xây dựng.

16. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: xử lý thường xuyên công tác giáo dục và đào tạo.

17. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế: xử lý thường xuyên công tác y tế.

18. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: xử lý thường xuyên công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

19. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: xử lý thường xuyên công tác lao động, thương binh và xã hội.

20. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: xử lý thường xuyên công tác khoa học và công nghệ.

21. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp: xử lý thường xuyên công tác tư pháp.

22. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: xử lý thường xuyên công tác thông tin và truyền thông.

23. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Song Hoan, Giám đốc Sở Ngoại vụ: xử lý thường xuyên công tác ngoại vụ.

24. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh: xử lý thường xuyên công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

25. y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lương Văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc: xử lý thường xuyên công tác dân tộc.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ vào Phụ lục phân công kèm theo Quyết định này, dự thảo các quyết định về việc thay đổi Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
-
Các Thành viên UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;

- TAND, VKSND tnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND t
nh;
- Các phòng VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀM CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÁC HỘI ĐỒNG, TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên Hội đồng, Ban chỉ đạo

Chủ tịch, Trưởng BCĐ

Phó Chủ tịch, Phó Trưởng BCĐ

1

Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Lê Thị Thìn

2

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Nguyễn Đức Quyền

3

Ban an toàn giao thông

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Lê Anh Tuấn

4

Ban chỉ đạo phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn, các Khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT Lê Anh Tuấn

PCT Ngô Văn Tuấn

5

Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Nguyễn Đức Quyền

PCT. Lê Thị Thìn

PCT. Phạm Đăng Quyền

PCT. Lê Anh Tuấn

PCT. Ngô Văn Tuấn

6

Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Phạm Đăng Quyền

7

Ban Chỉ đạo các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời thực hiện trên địa bàn tỉnh

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Nguyễn Đức Quyền

PCT. Lê Thị Thìn

PCT. Phạm Đăng Quyền

PCT. Lê Anh Tuấn

PCT. Ngô Văn Tuấn

8

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa

CT. Nguyễn Đình Xứng

PCT. Nguyễn Đức Quyền

PCT. Lê Thị Thìn

PCT. Phạm Đăng Quyền

9

Ban chỉ đạo kết nối sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

10

Hội đồng tư vấn khuyến nông

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

11

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch ở người tỉnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

12

Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

13

Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

14

Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

15

Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và VSMT

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

16

Ban chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

17

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Chương trình REDD+ tỉnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

18

Hội đồng Khoa học tỉnh

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

19

Ban Chỉ đạo phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

20

Ban chỉ đạo quản lý vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

21

Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa.

PCT. Nguyễn Đức Quyền

 

22

Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết

PCT. Lê Thị Thìn

 

23

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

PCT. Lê Thị Thìn

 

24

Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh

PCT. Lê Thị Thìn

 

25

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

PCT. Lê Thị Thìn

 

26

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

PCT. Lê Thị Thìn

 

27

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

 

28

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

PCT. Lê Thị Thìn

 

29

Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

 

30

Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (389)

PCT. Lê Thị Thìn

 

31

Ban quản lý chương trình phát triển chợ

PCT. Lê Thị Thìn

 

32

Ban chỉ đạo phát triển thương mại biên giới

PCT. Lê Thị Thìn

 

33

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh

PCT. Lê Thị Thìn

 

34

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

35

Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

36

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi tnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

37

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

38

Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

39

Ban chỉ đạo Chương trình 257

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

40

Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động và chuyên gia

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

41

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

42

Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

43

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

44

Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

45

Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

46

Ban chỉ đạo Chương trình 134, 135

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

47

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

48

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

49

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

50

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” của tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

51

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo nhanh và bn vững theo NQ30a

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

52

Ban chỉ đạo dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ” tỉnh Thanh Hóa do World Bank tài trợ

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

53

Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

54

Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

55

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh trên người tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

 

56

Trưng Ban Chỉ đạo, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa

PCT. Lê Anh Tuấn

 

57

Ban chỉ đạo phát triển đô th

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

58

Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

59

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung mở rộng không gian thành phố Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

60

Ban chỉ đạo thực hiện việc giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

61

Ban chỉ đạo triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên tổ chc

Phân công theo dõi

1

Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

CT. Nguyễn Đình Xứng

2

Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa

CT. Nguyễn Đình Xứng

3

Liên minh hợp tác xã Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

4

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

5

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

6

Hội Chăn nuôi thú y Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

7

Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

8

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

9

Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

10

Hội Giống cây trồng và vật tư nông nghiệp Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

11

Hội Công nghệ sinh học Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

12

Hội các ngành sinh học và hóa học Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

13

Hiệp hội Thủy sản Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

14

Hội Khoa học thủy lợi Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

15

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

16

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thanh Hóa

PCT. Nguyễn Đức Quyền

17

Hội mỏ địa chất

PCT. Nguyễn Đức Quyền

18

Hội Nghề cá

PCT. Nguyễn Đức Quyền

19

Hội Doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh

PCT. Nguyễn Đức Quyền

20

Hiệp hội gia cầm và phát triển trang trại chăn nuôi tỉnh

PCT. Nguyễn Đức Quyền

21

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

22

Hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

23

Hiệp hội Doanh nhân Nữ Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

24

Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

25

Hiệp hội Doanh nghiệp thương mại điện tử, điện lạnh Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

26

Hội Khoa học kinh tế Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

27

Đoàn Luật sư Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

28

Hội Luật gia Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

29

Hiệp hội doanh nghiệp Cựu chiến binh, cựu quân nhân Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

30

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

31

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

32

Hội hữu ngh Vit Nam - Nht bản, Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

33

Hội Hữu nghị Việt - Thái, Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

34

Hội hữu nghị Việt - Lào, Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

35

Hội Hữu nghị Việt Nam, Hunggari Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

36

Hội Hữu nghị Việt - Đức, Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

37

Hội Hữu nghị Việt - Nga, Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

38

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

PCT. Lê Thị Thìn

39

Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa

PCT. Lê Thị Thìn

40

Hội Khuyến học Công an tỉnh

PCT. Lê Thị Thìn

41

Hội Nhà báo Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

42

Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

43

Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

44

Hội Người mù Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

45

Hội Khuyến học Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

46

Hội người cao tuổi Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

47

Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

48

Hi nn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

49

Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

50

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

51

Hội Tâm lý giáo dục học Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

52

Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

53

Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

PCT. Phạm Đăng Quyền

54

Hội đồng đội Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

55

Hội di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa

PCT. Phạm Đăng Quyền

56

Hội cựu Giáo chức Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

57

Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

58

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

59

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

60

Hội Sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

61

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Thể dục, Thể thao Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

62

Hội Dạy nghề - Việc làm và Xuất khẩu lao động Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

63

Liên đoàn Cầu lông Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

64

Hội Kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

65

Hội Y học Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

66

Hội Đông y Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

67

Hội Dược học Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

68

Hội Điều dưỡng Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

69

Hội Phục hồi chức năng Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

70

Hội Châm cứu Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

71

Hội Hành nghề y tư nhân Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

72

Quỹ chăm sóc trẻ sơ sinh Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

73

Hội của những người chơi tem Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

74

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

75

Hội Khuyến khích và phát triển giáo dục

PCT. Phạm Đăng Quyền

76

Hội doanh nghiệp dược tư nhân

PCT. Phạm Đăng Quyền

77

Liên đoàn bóng bàn

PCT. Phạm Đăng Quyền

78

Hội Dân tộc học và nhân học tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

79

Liên đoàn Vovinam tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

80

Hội khuyến học khối các cơ quan tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

81

Hội tâm năng, dưỡng sinh phục hi sức khỏe tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

82

Hội khuyến học khối doanh nghiệp tỉnh

PCT. Phạm Đăng Quyền

83

Hội Liên hiệp thanh niên Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

84

Hội cựu Thanh niên xung phong Thanh Hóa

PCT. Phạm Đăng Quyền

85

Hội Khoa học kỹ thuật cu đường Thanh Hóa

PCT. Lê Anh Tuấn

86

Hiệp hội vận tải biển Thanh Hóa

PCT. Lê Anh Tuấn

87

Hội tin học Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

88

Hiệp hội sản xuất xuất thủ công mỹ nghệ Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

89

Hiệp hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

90

Hiệp hội Gas, Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

91

Hội Kiến tc sư Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

92

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

93

Hội Xây dựng Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

94

Hiệp hội đá Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

95

Hiệp hội Gạch ngói Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

96

Hiệp hội Đá quý trang sức Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

97

Hội chế tác thương mại Đá quý - Đá phong thủy tỉnh

PCT. Ngô Văn Tuấn

98

Liên đoàn Quần vợt Thanh Hóa

PCT. Ngô Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3968/QĐ-UBND năm 2016 về phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14