Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2007 về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 396/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 396/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT THUỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền quản lý và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

1. Chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý tập trung, thống nhất các hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Dung Quất.

3. Ban Quản lý là đầu mối kế hoạch vốn đầu tư phát triển và ngân sách chi cho hoạt động hành chính, sự nghiệp được cân đối riêng từ nguồn ngân sách trung ương và do ngân sách tỉnh Quảng Ngãi cấp theo kế hoạch hàng năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các quy định chuyển tiếp

1. Các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất được quy định tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg); Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (sau đây gọi tắt là Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg) và các văn bản pháp luật khác có liên quan được tiếp tục áp dụng và thực hiện.

2. Việc điều hành và tổ chức thực hiện Dự án Nhà máy lọc dầu số 1, các dự án, công trình khác trong Khu kinh tế Dung Quất đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đồng ý, cho phép, phê duyệt hoặc quyết định được tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản chấp thuận, đồng ý, cho phép, phê duyệt hoặc quyết định đó.

3. Quy định về Ban Quản lý là một đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp I) tại khoản 3 Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTgkhoản 4 Điều 1 Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Điều 3. Bãi bỏ, sửa đổi các quy định có liên quan

1. Bãi bỏ các quy định về vị trí pháp lý và chức năng của Ban Quản lý trái với khoản 2 Điều 1 Quyết định này tại: khoản 2 Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg , các khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Sửa đổi câu mở đầu các khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg lần lượt như sau: "xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định…" và "xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Ủy ban nhân dân tỉnh trình các Bộ, ngành Trung ương phê duyệt…".

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý, trước ngày 30 tháng 4 năm 2007, bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của Ban Quản lý và Khu kinh tế Dung Quất.

2. Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân cấp, ủy quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2007.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó chủ nhiệm,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2007 về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102