Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 396/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 396/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DU LỊCH

 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Báo Du lịch là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Du lịch, hoạt động theo Luật Báo chí; có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách phát triển du lịch và hoạt động của Ngành theo định hướng của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch. Báo Du lịch chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Du lịch và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và xuất bản của Bộ Văn hoá và Thông tin;

2.Báo Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trụ sở của Báo Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Báo Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí, các luật khác liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của Báo Du lịch về công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành về phát triển du lịch; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Xuất bản định kỳ Báo Du lịch đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hoá và Thông tin cấp; xuất bản hoặc tham gia xuất bản các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

3.Thông tin chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời về hoạt động du lịch và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội liên quan đến du lịch ở trong và ngoài nước;

4.Tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định và chỉ đạo triển khai của Tổng cục Du lịch và những thông tin quốc tế liên quan đến du lịch;

5.Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội để nâng cao nhận thức về du lịch, là diễn đàn góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển du lịch của Đảng, Nhà nước và ngành Du lịch theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

6.Phát hiện và biểu dương những gương tốt, nhân tố mới, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật;

7.Tổ chức phát hành Báo Du lịch và các ấn phẩm khác của Báo Du lịch theo đúng giấy phép của cơ quan nhà nước cấp; hoạt động quảng cáo trên Báo Du lịch và các ấn phẩm khác của Báo Du lịch theo quy định của pháp luật;

8.Thực hiện công tác hợp tác và hội nhập quốc tế về báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật;

9.Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

10.Báo Du lịch có nhiệm vụ quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao, quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động của Báo Du lịch theo chế độ của Nhà nước và quy định của Tổng cục Du lịch;

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Báo Du lịch có Tổng biên tập, một số Phó Tổng biên tập, công chức, viên chức và người lao động.

b) Các đơn vị thuộc Báo Du lịch, gồm:

1. Phòng Thư ký - Biên tập

2. Phòng Phóng viên

3. Phòng Trị sự

4. Phòng Tiếp thị

5. Chi nhánh Báo Du lịch tại miền Nam

6. Chi nhánh Báo Du lịch tại miền Trung - Tây Nguyên.

c) Chế độ trách nhiệm:

- Tổng biên tập Báo Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Báo Du lịch; xây dựng, trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Báo Du lịch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, chi nhánh và từng công chức, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

- Phó Tổng biên tập là người giúp Tổng biên tập phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập được Tổng biên tập uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Báo Du lịch.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 402/1997/QĐ-TC, ngày 17/12/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về việc thành lập Báo Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Tổng biên tập Báo Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/2003/QĐ-TCDL ngày 28/10/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.185

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!