Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3959/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

Số hiệu: 3959/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3959/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ SỨC KHE BÀ MẸ - TRẺ EM THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em bao gồm: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ; chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phòng chống các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo, các quy định danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về các lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ; chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản (gồm sản khoa, phụ khoa, sơ sinh, các biện pháp tránh thai, phá thai an toàn); sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phòng chống các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh (sau đây gọi tắt là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ).

3. Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến công tác hộ sinh và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

4. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ sở đào tạo liên tục để xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.

5. Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.

6. Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng các phương pháp mới, kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành phụ sản, sức khỏe sinh sản lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và quyết định cho phép các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế được thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật.

8. Làm đầu mối tham mưu xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản và chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành phụ sản.

9. Hướng dẫn tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các quy định chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.

10. Làm đầu mối trình Bộ trưởng thành lập các Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để xác định các sai sót chuyên môn kỹ thuật, sự cố y khoa trong thực hiện các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành phụ sản.

11. Xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê theo dõi, báo cáo các chỉ số về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

12. Tham gia trong việc thẩm định, cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề y và giấy phép hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và phân loại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản.

14. Tham gia việc xây dựng các danh mục thuốc sử dụng trong các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành phụ sản; tham gia kiểm tra việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản.

15. Tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, sức khỏe sinh sản.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em có Vụ trưởng và không quá 3 Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế:

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

3. Cơ chế hoạt động:

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các quyết định số 311/QĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, BMTE, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3959/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109