Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 393/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ban hành

Số hiệu: 393/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 393/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng nghiên cứu, quy hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch, cung cấp dịch vụ tư vấn phục vụ phát triển du lịch;

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Tourism Development Research

Tên viết tắt: ITDR

Trụ sở của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

2.Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, các luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, năm năm và hàng năm của Viện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch tổng thể phát triển du lịch, các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

3.Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, khu du lịch, tuyến du lịch, các dự án về du lịch hoặc liên quan đến du lịch theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch của địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

4.Tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về du lịch phục vụ sự nghiệp khoa học du lịch và công tác quản lý nhà nước của ngành Du lịch;

5. Nghiên cứu, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; xây dựng chiến lược bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên du lịch; nghiên cứu dự báo quan hệ cung cầu, xu hướng phát triển thị trường du lịch ở trong và ngoài nước; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành Du lịch; các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả kinh doanh du lịch;

6. Tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của ngành Du lịch;

7. Tổ chức công tác thông tin về khoa học chuyên ngành du lịch; biên tập, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch để phổ biến các kết quả nghiên cứu của Viện, Tổng cục Du lịch và thế giới theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn trong phạm vi chức năng của Viện; ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, đề tài, đề án phát triển du

lịch đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học theo quy định của pháp luật

9. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo chương trình, kế hoạch hợp tác của Viện đã được phê duyệt. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

10. Tham gia đào tạo đại học và tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch; tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức, viên chức trong Ngành theo quy định của Nhà nước;

11. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và cơ quan liên quan theo quy định;

12. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao, quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động của Viện theo quy định của Nhà nước và của Tổng cục Du lịch;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có Viện trưởng, một số Phó Viện trưởng, công chức, viên chức và người lao động;

b) Các đơn vị thuộc Viện, gồm:

1. Phòng Nghiên cứu Kinh tế du lịch;

2. Phòng Thiết kế quy hoạch

3. Phòng Nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường

4. Phòng đào tạo - Hợp tác quốc tế

5. Phòng Thông tin - Khoa học - Công nghệ

6. Phòng Tổ chức - Hành chính

7. Phòng Tài vụ

8. Trung tâm Dịch vụ khoa học và tư vấn phát triển du lịch

c) Chế độ trách nhiệm:

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Viện; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, trung tâm và từng công chức, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

- Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Viện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 20/QĐ-TCCB, ngày 16/02/1993 của Tổng cục Du lịch về việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch; Quyết định số 21/QĐ-TCCB, ngày 16/3/1993 của Tổng cục Du lịch về việc thành lập Viện Nghiên cứu Du lịch; Quyết định số 216/QĐ-TCCB, ngày 09/6/1993 của Tổng cục Du lịch về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 393/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34