Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 3928/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 20/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GII QUYẾT TỐ CÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ v việc sửa đổi, bổ sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính ph hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 104/TTr-TT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính (cấp tnh: 01 TTHC; cấp huyện: 01 TTHC; cấp xã: 01 TTHC) lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 03 mục II, TTHC cấp tỉnh; TTHC số thứ tự 03 mục III, TTHC cấp huyện; TTHC số thứ tự 02 mục IV, TTHC cấp xã) được công bố tại Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun lý của Thanh tra tnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Thanh tra Chính ph
;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính ph
);
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu: VT, KSTT3
,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

03 THỦ TC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢI QUYT T CÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Lào Cai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Có 02 hình thức tố cáo:

- Tố cáo được thực hiện bng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thm quyn giải quyết)

- Tố cáo được trình bày trực tiếp với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đi với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

- Trụ s UBND tnh/Trụ sTiếp công dân tỉnh Lào Cai, địa ch: Đường 01/5 phường Nam Cường, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai

- Trụ sở Thanh tra tỉnh/ Trụ sở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/Phòng tiếp công dân Thanh tra tnh/Phòng tiếp công dân các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh.

Không

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

Ghi chú:

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Có 02 hình thức tố cáo:

- Tố cáo được thực hiện bng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thm quyn giải quyết)

- Tố cáo được trình bày trực tiếp với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đi với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

- Trụ sở UBND cấp huyện/Trụ sở Tiếp công dân của UBND cp huyện

- Thanh tra huyện/ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Không

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

Ghi chú:

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Có 02 hình thức tố cáo:

- Tố cáo được thực hiện bng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thm quyn giải quyết)

- Tố cáo được trình bày trực tiếp với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đi với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Trụ sở UBND cấp xã/Trụ sTiếp công dân của UBND cấp xã

Không

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

Ghi chú:

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc thay thế TTHC

1

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Lut tố cáo s25/2018/QH14;

- Nghị đnh số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và bin pháp tchức thi hành Luật tố cáo.

2

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80