Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 392/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 392/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU ĐẠI HỌC PHỐ HIẾN TỈNH HƯNG YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2010; của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1012/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 08 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên.

1. Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Đại học Phố Hiến; tổ chức và quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu Đại học Phố Hiến.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, trụ sở làm việc tại tỉnh Hưng Yên, con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

1. Tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu Đại học Phố Hiến.

2. Tham mưu với các Bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu Đại học Phố Hiến.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, cơ chế một cửa để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Tiếp nhận đăng ký dự án đầu tư, tổ chức thẩm tra, cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

5. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đại học Phố Hiến; lựa chọn thuê tư vấn trong nước và nước ngoài có đủ năng lực; trình cơ quan chủ quản đầu tư thẩm định, phê duyệt trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu Đại học Phố Hiến; quản lý, kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và theo tiến độ của các dự án hạ tầng thành phần đã được duyệt; quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo vệ môi trường theo quy định.

7. Thực hiện các quy định về chính sách xã hội; lao động; bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự; an toàn xã hội trong Khu Đại học Phố Hiến.

8. Xây dựng tiêu chí, điều kiện để lựa chọn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tiếp nhận các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; quản lý xây dựng và quản lý hoạt động của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu phù hợp với quy hoạch và các quy định của Khu Đại học Phố Hiến.

9. Quản lý hoạt động kinh doanh các dịch vụ phát triển hạ tầng, dịch vụ dân sinh Khu Đại học Phố Hiến.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Lãnh đạo Ban Quản lý:

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:

a) Các tổ chức hành chính gồm: văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

b) Các đơn vị sự nghiệp:

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý và phát triển Khu Đại học Phố Hiến trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định theo thẩm quyền về thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định trong tổng biên chế hành chính được bao gồm: Trưởng ban các Phó Trưởng ban, biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

b) Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định theo quy định của pháp luật về cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Trưởng ban Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- BQL Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.510
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162