Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Du lịch do Tổng cục trưởng tổng cục du lịch ban hành

Số hiệu: 392/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/20036/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Văn phòng Tổng cục Du lịch là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổng hợp, điều phối hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Du lịch và thực hiện công tác: Hành chính, quản trị, tài vụ, lưu trữ đối với các hoạt động của cơ quan Tổng cục Du lịch.

2.Văn phòng Tổng cục có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Tổng cục Du lịch; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Du lịch; tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch theo quy định;

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc của các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch để báo cáo Tổng cục trưởng; chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Tổng cục Du lịch, thông báo nội dung các cuộc họp do Lãnh đạo Tổng cục Du lịch chủ trì; chuẩn bị các báo cáo, bài nói, bài viết theo yêu cầu của Tổng cục trưởng; tổ chức công tác thư ký phục vụ hoạt động của Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng;

3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế sau khi được phê duyệt; tham gia soạn thảo các quy chế, quy định khác có liên quan và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định; tham gia công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vựcTổng cục Du lịch quản lý theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ;

4. Đầu mối hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hành chính bao gồm: Tiếp nhận, chuyển giao công văn, tài liệu đi- đến của Cơ quan Tổng cục Du lịch; quản lý và sử dụng con dấu, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Tổng cục Du lịch và các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; sao các văn bản theo quy định của pháp luật; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan Tổng cục Du lịch; hướng dẫn, theo dõi thực hiện công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ, bảo mật, bảo quản hồ sơ tài liệu đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch;

5. Quản lý và thực hiện công tác kế toán- tài vụ của cơ quan; quản lý các tài khoản, quỹ, tài sản thuộc thẩm quyền của cơ quan; thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án quy hoạch du lịch được Tổng cục trưởng giao hoặc uỷ quyền; ký các hợp đồng dịch vụ, theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng dịch vụ đó;

6. Là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo và các sự kiện khác do Tổng cục Du lịch chủ trì; tổ chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và quốc tế đến làm việc tại Cơ quan theo quy định; phối hợp với Thanh tra Tổng cục Du lịch tổ chức tiếp dân đến Tổng cục Du lịch;

7. Là đầu mối cung cấp thông tin của Tổng cục Du lịch đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; quản lý mạng lưới thông tin, liên lạc nội bộ;

8. Xây dựng, trình Lãnh đạo Tổng cục Du lịch kế hoạch thi đua, các tiêu chí thi đua - khen thưởng của Ngành, tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục Du lịch và của ngành Du lịch; làm Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Tổng cục Du lịch;

9. Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, nổ, phòng chống bão lụt; tổ chức công tác quân sự, tự vệ cơ quan, công tác phòng chống bệnh dịch trong Cơ quan;

10. Tổ chức thường trực, bảo vệ và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự, kỷ cương, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong cơ quan Tổng cục Du lịch;

11. Mua sắm, quản lý và tổ chức sử dụng cơ sở vật chất- kỹ thuật, phương tiện, tài sản, vật tư, thiết bị của cơ quan Tổng cục Du lịch theo quy định của Nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, phục vụ kịp thời các hoạt động của cơ quan Tổng cục Du lịch;

12. Phối hợp với các Vụ chức năng tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Tổng cục;

13. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc biên chế của Văn phòng và quản lý tài sản được giao;

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao hoặc uỷ

quyền.

Điều 3. Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Văn phòng Tổng cục Du lịch có Chánh Văn phòng, một số Phó Chánh Văn phòng và các công chức, người lao động.

b) Các đơn vị thuộc Văn phòng Tổng cục Du lịch, gồm:

1. Phòng Hành chính- Quản trị;

2. Phòng Kế toán- Tài vụ;

3. Phòng Tổng hợp- Thi đua;

4. Đội xe;

5. Đại diện Văn phòng tại miền Trung;

6. Đại diện Văn phòng tại miền Nam;

c) Chế độ trách nhiệm:

- Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động và nội dung công việc của Văn phòng Tổng cục Du lịch; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tổng cục Du lịch; của Đại diện Văn phòng tại miền Trung, Đại diện Văn phòng tại miền Nam; phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những phần việc được phân công; khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ quyền lãnh đạo Văn phòng.

- Trưởng phòng, Trưởng Đại diện Văn phòng tại miền Trung, miền Nam do Chánh Văn phòng đề nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

- Các công chức, người lao động chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng Đại diện Văn phòng và Chánh Văn phòng về những công việc được giao theo chức danh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 123/QĐ-TCDL, ngày 04/5/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng Tổng cục và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                        

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Võ Thị Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Du lịch do Tổng cục trưởng tổng cục du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5