Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 391/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 391/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 391/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XÚC TIẾN DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Xúc tiến Du lịch được thành lập theo Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Tên giao dịch quốc tế: Tourism Promotion Department

Tên viết tắt: TPD

Trụ sở Cục Xúc tiến Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí và chức năng

Cục Xúc tiến Du lịch là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về xúc tiến du lịch hoặc tham gia xây các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về xúc tiến du lịch; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

2. Nghiên cứu, dự báo và xây dựng chiến lược thị trường du lịch ở trong và ngoài nước; tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch phù hợp với định hướng phát triển ngành và của địa phương;

3.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch việc thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch của Việt Nam đặt tại nước ngoài. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện du lịch quốc gia; tổ chức quốc tế; doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

4.Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch của các địa phương và hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật và các quy định của Tổng cục Du lịch đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch

5.Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan trong hoạt động xúc tiến du lịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch;

6.Chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia các hội chợ, hội thảo, hội nghị quốc tế, các sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

7.Tổ chức sản xuất các ấn phẩm du lịch, các sản phẩm nghe nhìn, ấn phẩm điện tử bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về Du lịch Việt Nam theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

8.Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quản lý hoạt động của các Văn phòng xúc tiến Du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước, các dịch vụ công về tuyên truyền, quảng bá trong ngành Du lịch theo quy định của pháp luật;

9. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xúc tiến du lịch; hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng đã được phê duyệt;

10.Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động xúc tiến du lịch trong hội nhập kinh tế quốc tế;

11.Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch;

12.Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và quản lý tài chính, tài sản được giao;

13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 4. Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Cục Xúc tiến Du lịch có Cục trưởng, một số Phó Cục trưởng, các công chức, viên chức và người lao động;

b) Các đơn vị thuộc Cục Xúc tiến Du lịch, gồm:

1. Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ;

2. Phòng Nghiên cứu thị trường và sản phẩm du lịch;

3. Phòng Hành chính- Tài vụ;

4. Phòng Thông tin Du lịch;

5. Phòng Quảng cáo và hội chợ du lịch;

6. Các Văn phòng đại diện ở trong nước;

7. Các Văn phòng Xúc tiến Du lịch ở nước ngoài.

c) Chế độ trách nhiệm:

- Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Cục Xúc tiến Du lịch; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Cục Xúc tiến Du lịch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đại diện thuộc Cục và từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

- Phó Cục trưởng là người giúp Cục trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Cục.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây về hoạt động quảng cáo, xúc tiến du lịch, tham gia hội chợ du lịch ở trong và ngoài nước trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Thủ  trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 391/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60