Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 39/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Văn Lượng
Ngày ban hành: 20/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2021/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VÙNG TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHO CÁC DÂN TỘC THUỘC DIỆN TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Thực hiện Công văn số 344/HĐND-VP ngày 20/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ đối với học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 581/TTr-BDT ngày 02 tháng 8 năm 2021; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại số 330/BC-STP ngày 30 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện được tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên

1. Vùng tạo nguồn thuộc địa bàn tuyển sinh là các xã, phường, thị trấn khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở các xã, phường, thị trấn khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Nguyên tắc tuyển sinh: Ưu tiên thứ tự tuyển sinh theo khoản 1 Điều 18 (hồ sơ dự tuyển thuộc Khu vực III) của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh thì tiếp tục xem xét hồ sơ tuyển sinh theo thứ tự khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2021.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện được tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin
tỉnh;
- Lưu: VT
, KGVX, NC.
Pvk/QĐ/DT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/08/2021 quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.545

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!