Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 39/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ vể việc cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 713/SXD-CV ngày 21/8/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 25 (hai mươi lăm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng và Quy hoạch xây dựng áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã cập nhật các thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 3/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

T-HTI-072716-TT

Cấp phép xây dựng công trình tạm

2

T-HTI-072739-TT

Cấp phép xây dựng công trình cấp 4

3

T-HTI-072753-TT

Cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẽ đô thị

4

T-HTI-072776-TT

Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa và nâng cấp cho các công trình nhà ở riêng lẽ trên địa bàn phường

5

T-HTI-072783-TT

Gia hạn cấp giấy phép xây dựng

6

T-HTI-072806-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

7

T-HTI-072823-TT

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (nhóm C4 báo cáo kinh tế kỹ thuật)

8

T-HTI-072866-TT

Cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng thuộc dự án

9

T-HTI-072881-TT

Cấp giấy phép cho các công trình dân dụng, công nghiệp, dịch vụ thuộc dự án

10

T-HTI-072887-TT

Cấp giấy phép xây dựng đào đường, vỉa hè lắp đặt điện, nước, đường điện thoại,…

11

T-HTI-072919-TT

Cấp giấy phép trồng cây xanh trên vỉa hè đô thị cho hộ gia đình, cá nhân

12

T-HTI-072927-TT

Cấp giấy phép cải tạo nhà ở tư nhân

13

T-HTI-073126-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân

14

T-HTI-073130-TT

Cấp giấy phép xây dựng mở cổng vào cơ quan, công trình công cộng

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

15

T-HTI-073133-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

16

T-HTI-073141-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2000

17

T-HTI-073147-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 (Đô thị loại đặc biệt đến loại 5)

18

T-HTI-073917-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (Đô thị loại 4,loại 5)

19

T-HTI-073924-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn

20

T-HTI-074645-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500

21

T-HTI-074648-TT

Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và 1/2000

22

T-HTI-074649-TT

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 và 1/2000

23

T-HTI-074650-TT

Phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

24

T-HTI-074653-TT

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn

25

T-HTI-074657-TT

Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông nông thôn ở địa phương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7