Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 39/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Ngọc Tường
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 39/2006/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 23 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Bình Chánh.

Điều 2. Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tường

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước. Là phương thức đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý Nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thanh tra huyện Bình Chánh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Thanh tra huyện có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động với Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định hoặc báo cáo đột xuất cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra thành phố khi được yêu cầu.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng của Thanh tra

- Thanh tra huyện Bình Chánh là cơ quan chuyện môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về các mặt công tác thuộc phạm vi của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

- Thanh tra huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội (theo kế hoạch và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện).

- Thực hiện công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức tiếp dân tại cơ quan theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện.

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chế độ quy định hoặc theo yêu cầu của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra thành phố.

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn trên, Thanh tra huyện được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể bằng văn bản nhưng không trái với quy định của Luật Thanh tra.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Thanh tra huyện làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với quy chế dân chủ trên một số công tác quan trọng (sau khi trao đổi thống nhất trong lãnh đạo do Chánh Thanh tra quy định).

2. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, hai Phó Chánh Thanh tra và một số Thanh tra viên, chuyên viên, biên chế của Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của huyện được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Chánh Thanh tra căn cứ biên chế được giao, phân công cán bộ, công chức theo dõi, thực hiện các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan.

3. Kinh phí hoạt động của Thanh tra huyện Bình Chánh thực hiện theo cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hàng năm.

Điều 5. Chánh Thanh tra

1. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.

2. Chánh Thanh tra huyện là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện về toàn bộ công tác của cơ quan, về tổ chức và hoạt động của ngành được quy định tại Điều 9, Điều 21 và Điều 22 của Luật Thanh tra; Điều 27, Điều 62 của Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 11 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm xây dựng mô hình tổ chức, phương án hoạt động, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đồng thời phân công nhiệm vụ, bố trí công việc cho Phó Chánh Thanh tra huyện, Thanh tra viên và các chuyên viên trong cơ quan.

4. Chịu trách nhiệm về sử dụng tài sản, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính theo quy định (06 tháng/lần).

5. Lãnh đạo công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm: xét đề xuất cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.

Điều 6. Các Phó Chánh Thanh tra

1. Các Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc Chánh Thanh tra, được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số công việc cụ thể cơ quan, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc khi Chánh Thanh tra đi vắng.

Điều 7. Thanh tra viên và cán bộ Thanh tra

1. Trách nhiệm chung:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Thanh tra viên, cán bộ Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

- Thực hiện đầy đủ 05 điều kỷ luật của ngành trong hệ thống Thanh tra Chính phủ; nêu cao tính phục tùng tổ chức, thực hiện đúng tinh thần quy chế hoạt động của ngành và quy chế dân chủ cơ quan.

2. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Phải đảm bảo quy trình, kết quả, tiến độ thụ lý, hồ sơ trình lãnh đạo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm về mặt thủ tục, thu thập đầy đủ chứng cứ có giá trị pháp lý và các căn cứ pháp luật viện dẫn rõ trong hồ sơ, khi trình lãnh đạo phải đề xuất rõ quan điểm giải quyết.

- Nghiên cứu hồ sơ trước khi dự họp với các ngành, báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện, các phòng - ban, sở - ngành liên quan để bảo vệ quan điểm, đề xuất huớng giải quyết của Thanh tra. Tùy theo trường hợp cụ thể, có thể lãnh đạo Thanh tra cùng dự với cán bộ thụ lý hồ sơ để hỗ trợ khi thật cần thiết. Sau cuộc họp, chậm nhất 02 ngày cán bộ thụ lý được phân công dự họp phải có báo cáo (theo mẫu) gửi Chánh Thanh tra huyện.

- Đối với những vụ việc đột xuất khi có chỉ đạo của lãnh đạo (Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện), Thanh tra viên, cán bộ được giao nhiệm vụ phải tuân thủ theo sự chỉ đạo, đảm bảo thời hạn hoàn thành và chất lượng công việc như đã phân công.

- Những quan điểm liên quan đến việc xử lý, giải quyết công việc chuyên môn đều phải được Chánh Thanh tra xem xét, phê duyệt thống nhất. Đối với vụ việc phức tạp thì phải đưa ra trao đổi bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo Thanh tra.

- Các hồ sơ (thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo) đều phải có biên bản công bố kết quả xác minh hoặc biên bản đối thoại ghi ý kiến giữa các bên theo quy định.

3. Sử dụng các biểu mẫu nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

4. Chánh Thanh tra huyện ký quyết định thành lập Đoàn Thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 41/20005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ phối hợp và làm việc

1. Chế độ hội họp:

- Lãnh đạo Thanh tra họp giao ban mỗi tuần một lần; đánh giá công tác tuần trước, lập chương trình kế hoạch tuần tới.

- Hàng tháng họp cơ quan một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách quy định mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện.

- Hàng tháng, quý, 06 tháng và cuối năm Thanh tra huyện có báo cáo sơ, tổng kết theo quy định.

- Thanh tra huyện có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện hoặc lãnh đạo Thanh tra thành phố.

2. Chế độ làm việc:

- Cán bộ, công chức của Thanh tra huyện đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Hàng tuần, tháng, quý và năm có kế hoạch, chương trình công tác chung của cơ quan và của từng cá nhân.

- Trong khi thực thi công vụ, cán bộ công chức phải có thái độ và phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng đối với đồng nghiệp trong cơ quan, đối với tổ chức và cá nhân có quan hệ công tác; giải quyết công việc phải theo đúng quy định của pháp luật, khi gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến giải quyết của lãnh đạo.

Điều 9. Các mối quan hệ công tác

1. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Thanh tra huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức và hoạt động. Chánh Thanh tra có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn, các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Báo cáo kết quả công việc được giao và đề xuất các biện pháp chuyên môn.

- Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề không còn phù hợp như: tham dự các phiên tòa xét xử các vụ kiện hành chính mà các vụ việc đó Thanh tra không thụ lý.

- Bảo lưu kết quả thanh tra, kiểm tra mà Thanh tra đã có báo cáo và kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện.

- Khi Hội đồng nhân dân huyện có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì Chánh Thanh tra có trách nhiệm báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan cho Hội đồng nhân dân huyện theo luật định.

2. Đối với Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh:

- Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn. Chịu sự kiểm tra về kế hoạch thực hiện của Thanh tra thành phố.

- Thanh tra huyện phối hợp với các phòng chức năng của Thanh tra thành phố thực hiện một số công tác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Thanh tra thành phố.

3. Đối với các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

- Chánh Thanh tra huyện trực tiếp chỉ đạo thanh tra có trọng điểm và hướng dẫn các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hành chính theo Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị thực hiện công tác Thanh tra nhân dân ở cơ sở.

- Tổ chức thanh tra đơn vị khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện khi Thanh tra được phê duyệt thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện và thực hiện các yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh và các Đoàn thể huyện:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban Thanh tra nhân dân, tham gia giao ban để nắm tình hình hoạt động.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra.

5. Đối với cơ quan bảo vệ pháp luật:

Trong phạm vi và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan và tổ chức có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật

Cán bộ, công chức của Thanh tra huyện hoàn thành nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc trong công tác thì được khen thưởng và khi có khuyết điểm trong khi thực thi công vụ hoặc vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Chánh Thanh tra huyện chịu trách nhiệm thực hiện theo các nội dung quy định tại Quy chế này.

Quy chế này là cơ sở  pháp lý để Chánh Thanh tra huyện điều hành, quản lý đơn vị, là căn cứ để Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, Chánh Thanh tra huyện có quyền đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202