Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3891/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 09/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3891/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/06/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 117/TTr-LH;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan đơn vị có liên quan; Tổ Công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi là Tổ Công tác) được thành lập và kiện toàn theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bao gồm đại diện một số cơ quan của tỉnh gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.

2. Quy chế này xác định nhiệm vụ của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác, việc phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các thành viên của Tổ công tác, giữa Tổ công tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi là PCPNN) tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc và cơ chế hoạt động

1. Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Tổ trưởng hoặc Tổ phó (khi được ủy quyền).

2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong trong vận động và quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ PCPNN, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Đồng Nai. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đề xuất các vấn đề liên quan đến các tổ chức PCPNN hoạt động tại Đồng Nai; phối hợp với các cơ quan có liên quan để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các tổ chức PCPNN tại Đồng Nai.

- Đề xuất UBND tỉnh có ý kiến với Ủy ban công tác PCPNN về việc cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký lập văn phòng dự án và giấy đăng ký lập văn phòng đại diện đối với các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của nhà nước về công tác PCPNN.

- Định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến PCPNN do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành có liên quan trong việc quản lý hoạt động các tổ chức PCPNN, vận động tiếp nhận và sử dụng viện trợ của các tổ chức PCPNN tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Kinh phí và con dấu hoạt động

Tổ công tác được UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động theo đề xuất của Tổ trưởng tổ công tác, được sử dụng con dấu và trụ sở cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để phục vụ cho hoạt động.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

- “Bên tài trợ” trong Quy chế này bao gồm các tổ chức PCPNN, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân của nước ngoài, các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài… cung cấp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhân đạo và phát triển.

- “Bên tiếp nhận viện trợ” trong Quy chế này là các UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác của Việt Nam thường trú đóng tại tỉnh Đồng Nai.

- “Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài” trong Quy chế này bao gồm:

+ Viện trợ thông qua các chương trình, dự án (kể cả cứu trợ khẩn cấp).

+ Viện trợ phi dự án là các khoản viện trợ không phải là chương trình, dự án, được cung cấp dưới dạng hiện vật, tiền hoặc chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện).

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC

Điều 5. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Công tác

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Tổ công tác. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung về việc công tác PCPNN tỉnh Đồng Nai; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác.

2. Chủ trì quyết định chương trình, nội dung làm việc của Tổ công tác theo điều 2 của quy chế.

3. Chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác để thảo luận và tổng hợp, kết luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổ công tác;

4. Phối hợp với Sở Ngoại vụ về công tác quản lý nhà nước việc đăng ký hoạt động của các tổ chức PCPNN; Sở kế hoạch và Đầu tư về thẩm định, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

5. Tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về thủ tục xin cấp các loại giấy đăng ký và giới thiệu đối tác Việt Nam hợp tác triển khai dự án.

6. Hướng dẫn các đơn vị cơ sở Việt Nam xây dựng chương trình, dự án để vận động và hợp tác thực hiện với các tổ chức PCPNN.

7. Định kỳ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và các ngành liên quan về tình hình hoạt động, vận động viện trợ PCPNN.

8. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Sở Ngoại vụ kiến nghị với UBND tỉnh về chủ trương vận động các PCPNN cứu trợ khẩn cấp.

Điều 6. Nhiệm vụ của các Tổ phó Tổ công tác

1. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Tổ phó Tổ Công tác

- Giúp Tổ trưởng tổ chức, điều hành thực hiện các hoạt động của Tổ công tác theo chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thay mặt Tổ trưởng thực hiện chỉ đạo, điều hành các công việc do Tổ trưởng phân công hoặc được ủy quyền.

- Phối hợp với cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các cơ quan liên quan trong công tác kêu gọi cứu trợ khẩn cấp theo quy định và các vấn đề khác có liên quan.

- Trong một số trường hợp đặc biệt và cụ thể, hỗ trợ việc xác minh tư cách pháp nhân cũng như hoạt động của các tổ chức PCPNN ở nước ngoài thông qua Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Đồng chí Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó Tổ công tác

- Điều phối và quản lý các chương trình, dự án sử dụng viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh và phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổng hợp chung tình hình viện trợ PCPNN theo định kỳ 6 tháng, hàng năm để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tham gia góp ý cùng các cơ quan liên quan việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở, các đối tác Việt Nam xây dựng các chương trình, dự án để vận động viện trợ PCPNN.

- Cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ hướng dẫn các chủ dự án thủ tục lập hồ sơ dự án trình phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN theo quy định, chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thẩm định các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham gia ý kiến với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đối với các khoản viện trợ phi dự án.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các cơ quan liên quan tổ chức việc theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện; tổng hợp, phân tích và đánh giá hiệu quả các khoản viện trợ PCPNN; đề xuất UBND tỉnh bổ sung những quy định cần thiết để quản lý có hiệu quả nguồn viện trợ trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm hoặc từ nguồn vốn khác cho các chương trình dự án (nếu có) các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

3. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính – Tổ phó Tổ Công tác

- Phối hợp cùng cơ quan chủ quản và đơn vị tiếp nhận viện trợ, kiểm kê, xác định giá trị tiền hàng viện trợ theo chương trình dự án và phi dự án. Hướng dẫn đơn vị hạch toán tài sản viện trợ, quản lý và sử dụng tài sản viện trợ theo đúng cam kết với nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác

1. Đồng chí Phó Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên Tổ công tác

- Tiếp nhận các đề nghị của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xin nhận viện trợ (viện trợ theo dự án và viện trợ phi dự án) của các tổ chức PCPNN để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan liên quan.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp công tác thông tin, nghiên cứu đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động và viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Thành viên Tổ công tác

Hướng dẫn các tổ chức PCPNN thực hiện sinh hoạt tôn giáo theo quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Phó Trưởng Phòng bảo vệ Chính trị, Công an tỉnh – Thành viên Tổ công tác

- Hướng dẫn và hỗ trợ Bên tiếp nhận viện trợ trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Tham gia thẩm định và góp ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị về các chương trình, dự án và viện trợ phi dự án liên quan đến pháp luật, an ninh quốc phòng trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tham gia ý kiến nhận xét về các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh khi cần thiết và chủ động trao đổi những thông tin về hoạt động của các PCPNN trên địa bàn tỉnh với các cơ quan liên quan.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh quốc gia trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN cũng như các vấn đề có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia chung trong các hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo và đề xuất ý kiến với UBND tỉnh về các tổ chức PCPNN có kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động có dấu hiệu liên quan đến an ninh quốc gia để UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Tiến hành nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

4. Đồng chí Phó Trưởng Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ – Thành viên Tổ công tác

Hướng dẫn và hỗ trợ Tổ công tác trong việc thực hiện đúng quy định về hình thức và nội dung văn bản kiến nghị về công tác tổ chức.

5. Đồng chí Trưởng Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai – Thành viên Tổ công tác

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu Tổ trưởng Tổ công tác, các cơ quan có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tập hợp và cung cấp thông tin về công tác quản lý, vận động viện trợ PCPNN. Tham mưu hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức xây dựng các đề xuất chương trình, dự án hoặc phi dự án PCPNN làm cơ sở cho việc vận động viện trợ PCPNN.

- Tham mưu cho tổ công tác kiểm tra hồ sơ quyết toán do các đơn vị sử dụng viện trợ báo cáo khi kết thúc chương trình, dự án viện trợ. Phối hợp cùng cơ quan chủ quản của đơn vị quyết toán các hồ sơ viện trợ đã được kiểm tra theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án thuộc diện được ngân sách nhà nước cấp phát vốn theo quy định hiện hành. Cùng các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tình hình quản lý và sử dụng viện trợ của các đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh có tiếp nhận viện trợ.

- Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và quản lý tiền, hàng viện trợ của tỉnh theo định kỳ hàng quý và năm hoặc đột xuất (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ hội họp

1. Tổ Công tác tổ chức họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.

2. Tổ công tác hoạt động thông qua chế độ họp giao ban định kỳ hàng quý hoặc họp bất thường theo triệu tập của Tổ trưởng Tổ công tác; các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm tham gia hoặc cử cán bộ chuyên môn tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác.

Điều 8. Thông tin báo cáo

1. Định kỳ trước ngày 15 hàng quý các thành viên Tổ Công tác báo cáo cho Tổ trưởng Tổ Công tác (thông qua Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh) về tình hình tổ chức triển khai công thực hiện lĩnh vực mình.

2. Định kỳ hàng quý, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu phục vụ cho các cuộc hội nghị, giao ban của tỉnh về công tác PCPNN.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện Quy chế và các quy định liên quan về công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các vấn đề mới, Tổ trưởng Tổ công tác báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh theo quy định hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3891/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84