Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 389/QĐ-UBND 2015 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 12/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4859-CV/TU ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc trích Kết luận số 341-KL/TU ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, gồm 13 cơ quan.

1. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở cấp huyện, gồm 11 cơ quan:

1.1. Phòng Nội vụ;

1.2. Phòng Tư pháp;

1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

1.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

1.6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

1.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

1.8. Phòng Y tế;

1.9. Thanh tra huyện;

1.10. Phòng Dân tộc;

1.11. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại đơn vị hành chính cấp huyện:

2.1. Ủy ban nhân dân huyện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đổi tên và kiện toàn từ Phòng Công thương).

2.2. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh:

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Quản lý đô thị.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của UBND tỉnh (trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC, SNV (03b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.329

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!