Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 389/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức của Vụ Pháp chế do Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ban hành

Số hiệu: 389/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 389/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành Du lịch; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch; phổ biến và giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được duyệt;

2. Làm đầu mối việc soạn thảo và tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về du lịch được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao;

3. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch được giao soạn thảo để Tổng cục trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; bảo đảm về mặt pháp lý hồ sơ cấp phép thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các loại hồ sơ cấp phép khác để Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

4. Tham gia dự thảo các điều ước quốc tế trong lĩnh vực du lịch khi được giao; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế;

5. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến du lịch; hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc rà soát của các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định;

6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ pháp chế cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch;

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch;

8. Làm đầu mối tập hợp ý kiến các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Du lịch hoặc tham gia đóng góp vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương gửi xin ý kiến của Tổng cục Du lịch;

9. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Thủ trưởng các cơ quan liên quan bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành những văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành trái với các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch đã ban hành;

10. Theo dõi tình hình chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Du lịch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành Du lịch; tổng kết, đánh giá việc thi hành pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về du lịch;

11. Đề xuất với Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch việc xử lý các vấn đề pháp lý, tham gia ý kiến xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành Du lịch, hướng dẫn các đơn vị trong Ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch về các vấn đề pháp lý nảy sinh; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho các đơn vị thuộc ngành Du lịch;

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao;

13. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Vụ và quản lý tài sản được giao;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức của Vụ và trách nhiệm của Vụ trưởng

1. Vụ Pháp chế có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức thực thi nhiệm vụ.

Vụ trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Vụ trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Vụ.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 407/QĐ-TCDL, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức của Vụ Pháp chế do Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7