Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007 Quy định tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Số hiệu: 388-QĐ/KTTW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương Người ký: Nguyễn Văn Chi
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 388-/KTTW

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH NGẠCH KIỂM TRA ĐẢNG

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư được thông báo tại Công văn số 1720-CV/VPTW, ngày 08-3-2007 của Văn phòng Trung ương về việc xây dựng tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng;

Căn cứ Quyết định số 450-QĐ/TCTW, ngày 22-12-1998 của Ban Tổ chc Trung ương về việc ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể;

Sau khi trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 1991-CV/BTCTW, ngày 13-6-2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng.

Điều 2. Tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng là căn cứ để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chế độ khác (nếu có) cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng từ cấp huyện và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Hằng năm, ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, bảo cáo cấp ủy cùng cấp và cơ quan có thẩm quyền để xét chuyển ngạch; tổ chức thi nâng ngạch và quyết định bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương (báo cáo);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các tnh ủy, thành ủy, đảng y trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban kiểm tra các tnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Lưu VTC (02), VP (HC).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Chi

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH NGẠCH KIỂM TRA ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 388-QĐ/KTTW ngày 19/6/2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- TIÊU CHUẨN CHUNG CÁC NGẠCH KIỂM TRA ĐẢNG

- Có tinh thần yêu nước và tinh thần phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, sống lành mạnh, trong sạch.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có khả năng thực hiện tốt nhiệm v kim tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, trung thực, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật; đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát;

- Có sức khỏe đm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có thời gian công tác ít nhất là 2 năm ở cơ quan y ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên đối với người mới được tuyển dụng (kể từ khi được bnhiệm ngạch công chức chính thức).

- Cán bộ, công chức khi được điều động, tiếp nhận về quan ủy ban kiểm tra các cấp phải có thời gian ít nhất 1 năm làm công tác kiểm tra (nếu có đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra Đảng) được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch Kiểm tra Đảng tương ứng.

- Riêng đối với cán bộ, công chức công tác ở khối tư pháp, nội chính có thời gian công tác thực tế 2 năm trở lên khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên, nếu đủ tiêu chuẩn của ngạch Kiểm tra Đng thì được cấp thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

- Đi với cán bộ, công chc được cấp ủy các cấp bầu vào ủy viên ủy ban kiểm tra chuyên trách từ cấp huyện và tương đương trở lên thì được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

II- TIÊU CHUẨN VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. KIM TRA VIÊN CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn, nghiệp vcủa cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương (thuộc khi hành chính, sự nghiệp) trở lên. Được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc 1 số địa phương, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc được ủy ban kiểm tra các cấp giao đm nhiệm những phần việc chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

b. Nhiệm vụ:

- Đề xuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác; trực tiếp thực hiện phần việc được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiến nghị, đề xuất của mình.

- Tham gia soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai thực hiện chthị, nghị quyết, quyết định của Đảng thuộc phần việc được phân công.

- Có khả năng tham gia nghiên cứu đề tài, đề án cấp cơ sở.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phần việc được phân công; đề xuất các biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

- Thực hiện có kế hoạch các hoạt động nghiệp vụ, thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ các tài liệu theo quy định; phân tích, đánh giá kết quả phần việc được phân công.

- Phối hp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cụ thliên quan đến phần việc được phân công.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các ngạch dưới.

c. Hiểu biết:

- Hiểu được những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến phần việc được phân công.

- Nắm được những nội dung cơ bản về quy trình, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và phần nghiệp vụ được phân công; có kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan.

- Hiu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình công tác và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhà nước.

- Hiểu biết cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; tình hình xây dựng Đng, đoàn thể, Nhà nước; tình hình quốc tế liên quan đến phần việc được phân công.

- Hiểu biết các thể thức văn bản hành chính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng tham gia xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai, chủ động tổ chức thực hiện công việc và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hp, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề cụ thể.

e. Yêu cầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Lý luận chính trị: Đã học xong chương trình sơ cấp lý luận chính trị hoặc chương trình tương đương sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ A một ngoại ngữ trở lên.

- Vi tính: Biết sử dụng vi tính văn phòng.

f. Yêu cầu thực tiễn:

Có thời gian công tác ở cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên ít nhất là 2 năm đối với người mới được tuyển dụng vào cơ quan ủy ban kiểm tra (kể từ khi được bnhiệm ngạch công chức chính thức).

2. KIỂM TRA VIÊN CHÍNH CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính sự nghiệp) trở lên. Được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc 1 số địa phương, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc đảm nhiệm những phn việc chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

b. Nhiệm vụ:

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao và các chthị, nghị quyết, quyết định của Đảng liên quan đến phn việc, lĩnh vực công tác được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiến nghị, đề xuất của mình.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị liên quan đến phần việc, lĩnh vực công tác được phân công.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình và kết quthực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tại các địa bàn hoặc chuyên đề được phân công); các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, quy chế, quy định của quan liên quan đến phần việc, lĩnh vc công tác được phân công; đề xuất các biện pháp uốn nn, điều chnh.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch các hoạt động nghiệp vụ, thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu; phân tích đánh giá kết quả thực hiện công việc được phân công.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dng đề án cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu đề tài, đề án cấp tnh, thành; cấp ban, bộ, ngành Trung ương.

- Tham gia biên soạn từng phần hoặc chuyên đề, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tham gia hướng dn, bi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các ngạch dưới.

c- Hiu biết:

- Hiểu được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến phần việc được phân công.

- Hiểu biết kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật.

- Nắm chắc những nội dung cơ bn về quy trình, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và phần nghiệp vụ được phân công; có kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan.

- Nắm được nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của Đảng, đoàn thể và Nhà nước.

- Hiểu biết cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; tình hình xây dựng Đảng, Mặt trận T quc, đoàn thchính trị-xã hội và Nhà nước; tình hình quốc tế có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Nắm chắc các thể thức văn bn hành chính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát; chỉ đạo, tổ chức, phối hp triển khai công việc.

- Có khả năng tổng kết, đề xuất chủ trương, giải pháp cần thiết đối với những vấn đề mới nảy sinh.

- Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Có năng lực nghiên cứu, xây dựng đề án cấp cơ sở; tham gia nghiên cu đề tài, đề án cấp tỉnh, thành; cấp ban, bộ, ngành Trung ương.

- Có khả năng biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

e. Yêu cầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học tr lên.

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc chương trình tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ B một ngoại ngữ trở lên.

- Vi tính: Biết sử dụng vi tính văn phòng.

f. Yêu cầu thực tiễn:

- Có ít nhất 9 năm giữ ngạch kiểm tra viên của Đng và tương đương, hưng lương bậc 5/9 (hệ số 3,66) trở lên.

- Có ít nhất 1 đề án, đề tài, chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vc công tác được phân công được áp dụng trong thực tiễn.

3. KIM TRA VIÊN CAO CP CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương (thuộc khối hành chính snghiệp), cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương; giúp ủy ban kim tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương, ủy ban kiểm tra Trung ương phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc 1 số địa phương, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát theo chuyên đề hoặc đảm nhiệm những phần chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có quy mô lớn, tình tiết phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến phần việc được phân công.

b. Nhiệm vụ:

- Chủ trì hoặc trực tiếp nghiên cứu, đề xuất chtrương, kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đng; thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao và các chthị, nghị quyết, quyết định của Đảng; quy chế, quy định của cơ quan liên quan đến phần việc, lĩnh vc công tác được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước ủy ban, thường trực ủy ban, lãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiến nghị, đề xuất của mình.

- Chủ trì hoặc trực tiếp tham gia soạn thảo các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, của cơ quan; thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực công tác được phân công. Đề xuất các phương án triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thc hiện.

- Chủ trì hoặc tổ chức phối hợp, theo dõi, kiểm tra, phân tích, đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan; phát hiện được những điểm chưa phù hợp của những văn bản trên để đề xuất chủ trương, biện pháp sửa đi, điều chỉnh cho phù hợp.

- Chỉ đạo tổ chức xây dng và thực hiện có kế hoạch các hoạt động nghiệp vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu, hồ sơ theo quy định.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài, đề án cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

- Chtrì hoặc trực tiếp tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các ngạch dưới.

c. Hiu biết:

- Nắm vng những nguyên lý cơ bản của chnghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vn đề có liên quan đến phn việc được phân công.

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về ngành kiểm tra, các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; có kiến thức rộng về lĩnh vc công tác được phân công; có kiến thức rộng về khoa học công nghệ liên quan.

- Nắm vững Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhà nước.

- Hiểu biết rộng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình quốc tế.

- Nắm vững tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra và những vấn đề của Nhà nước có liên quan.

- Nắm vững các thể thức văn bn hành chính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng thực hiện và chđạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức chỉ đạo, phối hp triển khai công việc trong phạm vi ngành hoặc nhiều ngành.

- Có năng lực tổng kết, phát hiện vn đề mới nẩy sinh, đề xuất chủ trương, giải pháp điều chnh ở tầm vĩ mô.

- Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoặc lĩnh vực công tác được phân công.

- Có năng lực tổ chức, nghiên cứu, xây dựng và thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp bộ, ngành, tnh, thành phố thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

e. Yêu cầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trình bồi dưng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ B một ngoại ngữ trở lên.

- Vi tính: Biết sdụng vi tính văn phòng.

f. Yêu cầu thực tiễn:

- Có ít nhất 6 năm giữ ngạch kiểm tra viên chính của Đng và tương đương, hưởng lương bậc 4/8 (hệ số 5,42) trở lên.

- Có công trình nghiên cứu, đề án, chuyên đề về phần việc được phân công được áp dụng trong thực tiễn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007 Quy định tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224