Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3854/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 210/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hội CCB tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB, P.HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

25 ngày

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 02 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện: ½ ngày.

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 16/9/2020

10 ngày

Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện:

2.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: ½ ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phân công thụ lý: 01 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua kết quả: 02 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm

Phục vụ hành chính công tỉnh: ½ ngày.

½ ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

4.1. Lãnh đạo Phòng Người có công phân công thụ lý:

½ ngày.

4.2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

4.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, gửi đến UBND cấp xã và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ½ ngày

½ ngày

Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện

02

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Không quy định

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 02 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện: ½ ngày.

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 16/9/2020

10 ngày

Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện:

2.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: ½ ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phân công thụ lý: 01 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua kết quả: 02 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ½ ngày.

½ ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

4.1. Lãnh đạo Phòng Người có công phân công thụ lý: ½ ngày.

4.2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

4.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, gửi đến UBND cấp xã và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ½ ngày.

½ ngày

Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

03

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a

25 ngày làm việc

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 02 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện: ½ ngày.

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 16/9/2020

10 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

2.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: ½ ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phân công thụ lý: 01 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 01 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: ½ ngày.

½ ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

4.1. Lãnh đạo Phòng Người có công phân công thụ lý: ½ ngày.

4.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

4.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ giờ.

04 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

½ ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, gửi đến UBND cấp xã; đồng thời, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Tổng cộng: 03 TTHC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97