Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 385/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài chính Cao Bằng

Số hiệu: 385/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 26/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Cao Bằng (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh; (Bản ĐT);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC, CV: H. Toàn; (Bản ĐT);
- Viễn thông Cao Bằng; (Bản ĐT);
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (04 TTHC)

Quy trình số: 01

1. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục: Quyết định bán tài sản công.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (nhận hồ sơ trực tiếp hoặc hồ sơ gửi qua Bưu điện)

01 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo phòng Công sản doanh nghiệp (CSDN)

01 ngày

Bước 3

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định và tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định bán tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản công không phù hợp

- Dự thảo Quyết định hoặc văn bản hồi đáp trình lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt trình Lãnh đạo Sở quyết định.

Lãnh đạo và Công chức Phòng CSDN

20 ngày

Bước 4

Kỳ phê duyệt quyết định bán tài sản công hoặc văn bản hồi đáp.

Lãnh đạo Sở Tài chính

07 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Tài chính

01 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

 

Quy trình số: 02

2. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục: Quyết định điều chuyển tài sản công.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (nhận hồ sơ trực tiếp hoặc hồ sơ gửi qua Bưu điện)

01 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo phòng CSDN

01 ngày

Bước 3

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định và tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản công không phù hợp

- Dự thảo Quyết định hoặc văn bản hồi đáp trình lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt trình Lãnh đạo Sở quyết định.

Lãnh đạo và Công chức phòng CSDN

20 ngày

Bước 5

Ký phê duyệt quyết định điều chuyển tài sản công hoặc văn bản hồi đáp.

Lãnh đạo Sở Tài chính

07 ngày

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Tài chính

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

 

Quy trình số: 03

3. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục: Quyết định thanh lý tài sản công.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (nhận hồ sơ trực tiếp hoặc hồ sơ gửi qua Bưu điện)

01 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo Phòng CSDN

01 ngày

Bước 3

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định và tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định thanh lý tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản công không phù hợp.

- Dự thảo Quyết định hoặc văn bản hồi đáp trình lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt trình Lãnh đạo Sở quyết định.

Lãnh đạo và Công phòng CSDN

20 ngày

Bước 5

Ký phê duyệt quyết định bán tài sản công hoặc văn bản hồi đáp.

Lãnh đạo Sở Tài chính

07 ngày

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Tài chính

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

 

Quy trình số: 04

4. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục: Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định các khoản chi phí được chi trả từ số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán

30 ngày

Bước 2

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 3

Thẩm định, dự thảo văn bản đề nghị chủ tài khoản tạm giữ thanh toán chi phí cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán; trình Lãnh đạo Sở ký ban hành

Lãnh đạo, công chức Phòng CSDN

14 ngày

Bước 4

Ký ban hành văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở Tài chính

0,5 ngày

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Bước 6

Chủ tài khoản tạm giữ cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chủ tài khoản tạm giữ

30 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

75 ngày

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (03 TTHC)

Quy trình số: 05

1. Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục: Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không quy định

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo, chuyên viên phòng CSDN

Không quy định

Bước 3

Chuyên viên xử lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở ký phê duyệt

Không quy định

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở Tài chính

Không quy định

Bước 5

Xem xét, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Không quy định

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn thư Sở Tài chính

Không quy định

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

Không quy định

 

Quy trình số: 06

2. Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục: Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; trình Lãnh đạo Sở Tài chính chỉ đạo Phòng chuyên môn giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công chức tại Bộ phận một cửa (hoặc phòng CSDN)

1/2 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo, chuyên viên phòng CSDN

01 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên xử lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở ký phê duyệt

05 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở Tài chính

01 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn thư Sở Tài chính

1/2 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

3. Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục: Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương.

Thứ tự

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; trình Lãnh đạo Sở Tài chính chỉ đạo Phòng chuyên môn giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công chức tại Bộ phận một cửa (hoặc phòng CSDN)

1 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện.

Lãnh đạo, chuyên viên phòng CSDN

1/2 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên xử lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở ký phê duyệt

05 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở Tài chính

01 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn thư Sở Tài chính

1/2 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Bước 8

Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền (hoặc Thông báo của Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí)

Phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 26/03/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!