Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 384/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Lữ hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 384/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 384/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 


QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA VỤ LỮ HÀNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Lữ hành là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch trên lãnh thổ Việt Nam;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch; hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

2. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, về các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch và các văn bản liên quan khác;

4. Làm đầu mối giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các khu, tuyến, điểm du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan của Tổng cục Du lịch để thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến khu, tuyến, điểm du lịch;

5.Trình Tổng cục trưởng việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch, văn phòng đại diện du lịch quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Giúp Tổng cục trưởng tham gia ý kiến trong việc cấp phép liên doanh lữ hành quốc tế, liên doanh vận chuyển khách du lịch;

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch; theo dõi và kiểm tra việc uỷ quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại các Sở Du lịch, Sở Du lịch - Thương mại, Sở Thương mại – Du lịch;

7. Đề xuất và phối hợp liên ngành để phát triển, quản lý các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng của từng địa phương; tập hợp, đề xuất việc xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động du lịch theo chức năng của Vụ;

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Du lịch tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm về lữ hành, hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch, hội thi chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức năng của Vụ;

9. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển trong hội nhập kinh tế quốc tế;

10. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn thực hiện các chương trình, bồi dưỡng đã được phê duyệt;

11. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch;

12. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Vụ và quản lý tài sản được giao;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức của Vụ và trách nhiệm của Vụ trưởng

1. Vụ Lữ hành có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức thực thi nhiệm vụ; Vụ trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Vụ trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Vụ;

2. Vụ trưởng Vụ Lữ hành có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 123/QĐ-TCDL, ngày 04/5/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Du lịch; và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Lữ hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                            

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 384/2003/QĐ-TCDL ngày 28/10/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Lữ hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251